Етап - 2-ге півріччя 2008р.-2009 рр. - період світової фінансової кризи.

Починаючи з 2-го півріччя 2008 року, в Україні почали спостерігатися кризові явища в економіці загалом та банківському секторі зокрема [5, с.107].

Світова фінансова криза призвела до кризи ліквідності у банківському секторі України. Останні кілька років банки активно розвивали кредитування населення за рахунок залучених із за кордону коштів. Проте в умовах, коли закордонні банки згорнули свої кредитні програми, опинилися перед загрозою кризи ліквідності. По-перше, для повернення закордонних кредитів банки змушені були перекредитовуватися за значно вищими ставками, а по-друге, нові залучені з-за кордону кошти теж стали значно дорожчими. У результаті, ставки на іпотечні кредити зросли на 15-7%, крім того, були значно посилені вимоги до фінансового стану позичальників. НБУ, щоб запобігти можливій фінансовій кризі в Україні, значно посилив вимоги до резервування за кредитними операціями, що теж призвело до подорожчання кредитів [3,ст.65].

Нестабільна ситуація з національною валютою і доларом спричинила відплив коштів з банківської сфери.

Восьмий етап - з 2010 р. - після кризовий період. В умовах скорочення експорту, гострої недостатності іноземної валюти і девальвації гривні надані кредити в іноземній валюті стали головним генератором широкої масштабної банківської і економічної кризи в Україні.

Для підтримки ліквідності і платоспроможності банків Національним банком України були надані кредити рефінансування переважно великим банкам на суму понад 120 млрд. грн. У 2011-2012 рр. стан вітчизняної банківської системи стабілізувався. Подолавши труднощі кризи 2008-2009 рр. і наростивши капітал у 2,3 разу активи у 1,8 разу та погасивши 22,3 % зовнішньої заборгованості, за 2012 р. банківська система отримала позитивний результат своєї діяльності - 4,3 млрд грн прибутку - та вийшла на позитивні показники рентабельності капіталу та активів.

Висновок:

Отже, банківська система посідає чільне місце в економічному розвитку будь-якої держави. Як важливий інструмент грошово-кредитного регулювання економіки, банківська діяльність сприяє мобілізації та використанню грошових ресурсів, забезпечує виконання фінансових зобов’язань, визначає динаміку інвестиційного процесу. Ефективно організована банківська система є запорукою сталого економічного зростання.

Банківська система України - сукупність різноманітних видів банків та банківських інститутів у їх взаємозв`язку, які діють у країні в та за допомогою яких здійснюється мобілізація коштів, надаються клієнтурі кредити та різноманітні послуги щодо прийому вкладів і наданих кредитів.

Для банківської системи України характерна значна кількість проблем і прогалин у її функціонуванні, що гальмують процес розвитку як банківської системи зокрема, так і всієї економіки України в цілому.

Розвиток економіки й банківської системи як одного із визначальних факторів економічного зростання є динамічним, отже, потребує систематичного вивчення. Зовнішні чинники такі як економічні кризи, політична нестабільність чинять вплив на функціонування банківської системи й може негативно впливати на фінансову стабільність країни.

Список використаної літератури:

1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III.

2. Колісник М.Б. Сутність та структурна побудова банківської системи України / М.Б. Колісник // Науковий вісник НЛТУ України. Збірник науково-технічних праць. - 2010. - Випуск 20.1. - с.220.

3. Івченко К.А. Щодо визначення банківської системи України/Івченко К. А.//Актуальні проблеми права: теорія і практика. - 2012. - №25. - C. 295-300.

4. Гарбар Ж.В. Актуальні проблеми становлення та розвитку банківської системи України / Ж.В. Гарбар // Банківська система в умовах трансформації фінансового ринку: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. 21-23 травня 2013 року. Київський національний торговельно-економічний університет. - 2013. - С. 149.

5. Банківська система України в європейському контексті: генезис, структура, конкурентний потенціал: монографія, за ред. Р. Ф. Пустовійта. - К.: УБС НБУ, 2009. - 399 с.

6. Поляк Н.П. Формування банківської системи України та розвиток банківського кредитування реального сектору економіки / Н.П. Поляк // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. - 2009. - № 3. - С. 106-107.

Наши рекомендации