Навчальні заняття та екскурсії

Навчальні заняття проводяться з метою більш докладного ознайомлення студентів з особливостями роботи підприємства, його підрозділів та перспективою розвитку.

Навчальні заняття організує керівник практики від підприємства з усією групою студентів у вигляді лекцій, практичних занять та консультацій із розрахунку чотири години на тиждень.

Для проведення занять доцільно залучати кращих вчених та спеціалістів підприємства.

Рекомендуються такі теми занять:

- підприємство, перспективи його розвитку;

- стратегічне та оперативне планування на підприємстві;

- організаційна структура, розподіл повноважень;

- інноваційна діяльність підприємства;

- маркетингова політика;

- впровадження інформаційних технологій;

- система контролю на підприємстві;

- перспективи виходу підприємства на зовнішній ринок.

Виробничі екскурсії проводяться з метою більш глибокого ознайомлення з підприємством. Екскурсії організує керівник від підприємства із залученням кращих спеціалістів. Обсяг екскурсій до двох годин на тиждень. Під час екскурсій студенти знайомляться з особливостями роботи менеджерів будь-якого рівня (бригадири, майстри, начальники цехів, відділів тощо), а також основною управлінською документацією.

Рекомендована література

1. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 №959-ІХ. Документ 959-12, остання редакція від 16.11.2006 // База даних «Законодавство України». - Сайт: http://zakon.rada.gov.ua

2. Закон України «Про єдиний митний тариф» від 06.02.1992 № 2097-ХІІ. Документ 2097-12, остання редакція від 17.01.2006 // База даних «Законодавство України». - Сайт: http://zakon.rada.gov.ua

3. Дідківський М.І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства. Навчальний посібник. — К.: Знання, 2005. - 168 с.

4. Дроздова Г.М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства: Навчальний посібник. - К.: ЦУЛ, 2002. - 172 c.

5. Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Знання-Прес, 2002. - 384 с.

6. Кривов'язюк І.В. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навчальний посібник. - Луцьк: Надстир'я, 2005. - 140 с.

7. Козловський В.О. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. Практикум. Навчальний посібник. - Вінниця: ВДТУ, 2004. - 122 с.

8. Рум’янцев А.П., Рум’янцева Н.С. Зовнішньоекономічна діяльність: Навч. Посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 384 с.

9. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч. посібник: 2-ге вид., випр. і доп. / За заг. ред А.І. Кредісова - К.: ВІРА-Р, 2002.- 552 с.

Методичні рекомендації

6.1. Виробнича та переддипломна практика проводиться на підприємствах (організаціях) різних форм власності, видів господарської діяльності, організаційно-правового статусу, які є юридичними особами і функціонують на ринку не менше двох років та здійснюють виробничо-торговельну, посередницьку, оптово-збутову та інші види діяльності. На цих підприємствах (організаціях) повинні застосовуватись передові форми та методи управління й організації виробничої, планово-економічної роботи, логістичної і маркетингової діяльності, бухгалтерського обліку, впроваджуватись прогресивні технології виробництва, організації праці та управління. Підприємства (організації) повинні мати штат висококваліфікованих фахівців, здатних надати допомогу студентам у набутті ділових професійних навичок.

Практика студентів проводиться на базах практик, що повинні відповідати вимогам програми. Вибір баз практик здійснюється університетом. Підприємства – бази практик повинні задовольняти наступним вимогам:

- мати високий рівень техніки, технології й організації;

- забезпечувати можливість послідовного проведення більшості видів практики при дотриманні умов наступності їхніх робочих програм;

- забезпечувати проходження практики великими групами студентів.

6.2. Студенти можуть самостійно з дозволу кафедри підбирати для себе місце проходження практики і пропонувати його для використання. Таке узгодження необхідно провести не пізніше, ніж за 2 місяці до початку відповідної практики. Перевагу слід надавати організаціям, які у своїй діяльності здійснюють різні види зовнішньоекономічної діяльності, співпрацюють з міжнародними організаціями.

З такими підприємствами університет укладає відповідні договори на проведення переддипломної практики та стажування з фаху.

6.3. З базами практик (підприємствами, організаціями, установами тощо) університет завчасно укладає договори. Тривалість договорів погоджується договірними сторонами.

Підприємство, де студент проходить виробничу та переддипломну практику , стає об'єктом проведення самостійного прикладного дослідження та виконання випускної дипломної роботи на фактичних даних організації. Співпраця університету, студента та підприємства, що є базою практики, дозволяє сформулювати тему реального дипломного проекту (роботи).

6.4. Оброблення матеріалів для виконання дипломних проектів (робіт) та індивідуальних завдань науково-дослідного характеру здійснюється на ПЕОМ у період, передбачений графіком навчального процесу для виконання дипломного проекту (роботи).

Виконане індивідуальне завдання є невід'ємною частиною вико­нання дипломного проекту роботи.

Форми і методи контролю

Метою контролю за проведенням практики є виявлення й усунення порушень, недоліків і надання допомоги студентам по виконанню програми практики.

Контроль зі сторони університету здійснюється завідуючим відділу практики, завідуючим кафедрою економіки та менеджменту та безпосередньо керівником практики.

Облік відвідуваності студентів веде керівник від бази практики.

Поточний контроль здійснюється керівниками практики від підприємства і кафедри. При цьому контролюються: відвідування студентами підприємства, ведення щоденника, складання звіту, своєчасність початку і закінчення практики.

З метою дієвості поточного контролю протягом практики відповідно до програми студенти регулярно заповнюють щоденник практики. Щоденник видається керівником від кафедри перед початком практики. У щоденнику відбиваються всі етапи проходження практики, місце і виконувана робота, зміст індивідуального завдання й ін. По закінченні практики в щоденнику виставляється оцінка за виконання програми практики керівником від підприємства, а також дається виробнича характеристика студента-практиканта, завірена печаткою.

Щоденник практики є основою для складання звіту.

Вимоги до звіту

Звіт має містити відомості про виконання студентом усіх розділів програми практики та індивідуального завдання, висновки і пропозиції, список використаної літератури і, у випадку необхідності, додатки (бланки, схеми, графіки тощо).

Звіт оформляється згідно з єдиним стандартом конструкторської документації, повинен бути написаний чітко, розбірливо, без помилок та виправлень (або надрукований) з одного боку білого паперу формату А4 (210 х 297 мм). Аркуш звіту повинен мати поля: ліворуч – 25 мм, верхнє – 20 мм, праворуч – 10 мм, нижнє – 20 мм. Загальний обсяг звіту повинен складати близько 25-30 сторінок друкованого тексту. Титульна сторінка (додаток А). Звіт повен включати наступні матеріали:

- титульна сторінка зі всіма підписами;

- зміст (список усіх розділів з вказівкою сторінок);

- основна частина (звіт про конкретну виконану роботу згідно з програмою практики);

- висновки і пропозиції;

- додатки;

- щоденник практики (з характеристикою).

Наявність додатків є обов’язковою.

Наши рекомендации