Структурна перебудова економіки і трансформація підприємств (організацій ) та обєднань

Перехід від індустріальної економіки до інформаційної вимагає від підприємств

управління організаційними структурами розвитку лідерства і навчання, використання сучасних інформаційних технологій. Для забезпечення розвитку компанії у певних випадках необхідно змінити старі принципи управління на нові та ефективно управляти внутрішніми змінами — трансформацією.

Трансформація компаній — це реалізація комплексних змін, що включає зміни базових цінностей та установок щодо методів управління. Результатом трансформації є досягнення якісно нового рівня управління бізнесом. Чинниками, що спонукають підприємства до змін, є:

> інформаційна економіка та поширення інфокомунікаційних технологій;

> глобалізація діяльності підприємств;

^ швидкі зміни вимог споживачів до характеристик продукції;

> нові суспільні стандарти виробничих та обслуговуючих процесів.

Методологія трансформації підприємств включає певні види робіт і за сутністю є структурованим взаємозв'язком стратегій для переведення компанії з існуючого стану в бажаний (див. табл.1).

Основні складові трансформації містять ряд концепцій, що використовуються при проведенні глибинних змін на підприємстві. Серед них найважливіші такі:

> реінжиніринг і покращення бізнес-процесів;

> тотальне управління якістю;

> концепція «6 сигм»;

> збалансована система індикаторів ведення бізнесу;

> система 20 ключів;

> управління, спрямоване на створення вартості.

Проект трансформації має містити відповіді на запитання: «що повинно зробити підприємство в таких напрямах?»:

• обгрунтування стратегії розвитку;

• створення необхідної бізнес-культури;

• інтеграція та покращання ведення бізнесу;

• оптимізація бізнес-процесів.

Мета створення бажаної бізнес-культури на підприємстві полягає в тому,щоб сформувати культуру, яка буде спроможна підтримувати процес трансформації, певний рівень знань, мотивації, здібностей персоналу.

При трансформації бізнес-культури часто використовують концепцію системи 20 ключів, в основі якої лежить звернення уваги керівництва на 20 основних аспектів формування і підтримки бізнес-культури (рис. 1).

Поліпшення одного з ключів (досягнення п'яти рівнів) веде до радикальних змін на підприємстві, проте найкращий результат досягається тоді, коли зміни всіх ключів відбуваються одночасно.

Одним з методичних підходів до трансформації, що передбачає найглибший процес змін, є реінжиніринг бізнес-процесів — фундаментальне переосмислення та радикальний редизайн бізнес-процесів для забезпечення суттєвих покращень в якості виконання. Бізнес-процес — будь-яка діяльність або група діяльностей, що має вхідний продукт, додає вартість до нього та забезпечує вихідний продукт для внутрішнього або зовнішнього споживача. Процес використовує організаційні ресурси для забезпечення відповідного ре-

зультату.

Реінжиніринг бізнес-процесів бере свій початок від двох статей, написаних у 1990 році М. Хаммером та Давенпортом і Шор-том. Хоча самому терміну «реінжиніринг бізнес-процесів» (РБП) й небагато років, більшість теорій, на яких він базується, набагато старші. У 80-х роках XX століття в багатьох організаціях було впроваджено систему тотальної якості (Total Quality), яка була первістком ідеї управління процесами. Багато методів системи тотальної якості змушують по-новому подивитися на роботу і її мету, й ці методи дають цінну інформацію для управління бізнес-процесами (Business Process Management, ВРМ). Це такі методи: метод аналізу процесів, внутрішньофірмове оцінювання діяльності, аналіз сприйняття процесів , управління якістю процесів. Всі вони відіграють важливу роль у будь-якому масштабному проекті з реінжинірингу бізнес-процесів.

Родоначальником терміна «реінжиніринг» вважається Майкл Хаммер. За його визначенням, реінжиніринг — це фундаментальне переосмислення і радикальне перепроектування бізнес-процесів з метою досягнення істотного поліпшення якості функціонування. РБП — це сукупність методів і засобів, призначених для кардинального поліпшення основних показників діяльності підприємства шляхом моделювання, аналізу і перепроектування існуючих бізнес-процесів. Реінжиніринг бізнес-процесів застосовується за необхідності радикальних змін, що передбачає створення цілком нових, ефективніших бізнес-процесів на підприємстві без урахування їх старої організації.

Визначення РБП містять у собі три ключові характеристики: «істотне поліпшення», «радикальне перепроектування» та «біз-нєс-процес». Саме

усвідомлення змісту цих ключових слів веде до розуміння суті реінжинірингу:

^ істотне поліпшення — це не просто підвищення певного параметра підприємства або покращання роботи окремої ланки організації на визначений відсоток. Це якісний перехід до нового рівня ефективності бізнесу, здійснення прориву. Критерій реінжинірингу — разючий прорив у ефективності функціонування;

радикальне перетворення означає звернення до першопричин речей. Тобто реінжиніринг — не поліпшення існуючого стану речей, не проведення косметичних заходів та часткових змін, не перетасування вже відомих систем функціонування організації. Це відмова від того, що було раніше, новий винахід того, як робота має бути виконана;

-«бізнес-процес», під яким розуміють групу взаємозалежних завдань, що спільно створюють цінність для споживача.Основною метою РБП вважається забезпечення виживання підприємства в екстремальній ситуації, раптове значне прискорення його реакції на зміни у

вимогах споживачів.

Наши рекомендации