IV. Права та обов’язки Товариства

Про Наукове товариство студентів, аспірантів та молодих вчених Київського національного торговельно-економічного університету

Київ 2013

І. Загальні положення

1.1. Це Положення регламентує порядок створення і функціонування Наукового товариства студентів, аспірантів та молодих вчених Київського національного торговельно-економічного університету (далі – Університет).

1.2. Наукове товариство студентів, аспірантів та молодих вчених КНТЕУ (далі – Товариство) є добровільним творчим об'єднанням студентів, аспірантів та молодих вчених Київського національного торговельно-економічного університету.

1.3. Товариство проводить свою роботу відповідно до основних напрямів і завдань, визначених Статутом КНТЕУ.

1.4. Товариство у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України (зокрема Законом України «Про вищу освіту»), актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами України, наказами та розпорядженнями КНТЕУ, внутрішніми документами Товариства.

1.5. Товариство може використовувати свою символіку, яка затверджується Загальними зборами членів Товариства.

1.5.1. Символіка Товариства не повинна відтворювати державні чи релігійні символи або символіку інших юридичних осіб, у тому числі інших самоврядних організацій.

1.6. Керівними органами Товариства є Загальні збори та Рада Товариства.

II. Мета та основні завдання Товариства

2.1. Метою функціонування Товариства є сприяння розвитку наукової творчості, поглиблення знань, набуття навичок проведення досліджень студентами та молодими вченими, їх участь у здійсненні науково-дослідної діяльності Університету, організації та проведенні наукових заходів.

2.2. Основні завдання Товариства:

2.2.1. Пошук та підтримка зацікавлених у науково-дослідній діяльності студентів, аспірантів та молодих учених.

2.2.2. Організація та активізація зусиль студентів, аспірантів і молодих вчених до наукового життя Університету.

2.2.3. Виявлення наукових та творчих здібностей студентів і молодих учених.

2.2.4. Здійснення наукових досліджень у відповідності до пріоритетних напрямів наукових досліджень Університету.

2.2.5. Забезпечення високого рівня ефективності молодіжної наукової діяльності.

2.2.6. Залучення студентів, аспірантів та молодих учених до участі у заходах наукової спрямованості: конференціях, круглих столах, семінарах, олімпіадах, конкурсах тощо.

2.2.7. Сприяння організації та розвитку міжвузівського й міжнародного наукового співробітництва серед студентів, аспірантів і молодих вчених.

2.2.8. Участь в організації та реалізації міжнародних та всеукраїнських, державних і недержавних програм розвитку студентської наукової діяльності.

2.2.9. Створення умов з метою залучення широкого кола студентів до процесів формування та реалізації внутрішньої та зовнішньої політики Університету в частині наукової діяльності.

2.2.10. Створення наукових колективів(гуртків) з метою реалізації науково-дослідного потенціалу студентів Університету.

2.2.11. Популяризація наукових здобутків Університету.

2.2.12. Забезпечення зростання рейтингу Університету в Україні та світі завдяки розвитку студентської наукової діяльності.

III. Функції Товариства

3. Функції Товариства:

3.1. Визначення відповідно до пріоритетів науково-дослідної роботи в університеті основних напрямів наукової роботи студентів, аспірантів та молодих вчених.

3.2. Організація інформаційної підтримки студентів, аспірантів та молодих вчених в процесі їх науково-дослідної роботи.

3.3. Розробка та реалізація напрямів удосконалення студентської наукової діяльності.

3.4. Організація проведення студентських наукових конференцій, читань, семінарів, круглих столів за участю студентів і провідних науковців, працівників підприємств різних галузей економіки України, політичних діячів задля висвітлення актуальних теоретичних і прикладних проблем, які становлять інтерес для студентів.

3.5. Забезпечення ефективної взаємодії Товариства із студентами, аспірантами та викладачами університету.

3.6. Формування банку даних щодо міжнародних грантів для молодих вчених.

3.7. Поширення серед студентів, аспірантів та молодих вчених інформації про заходи наукового спрямування, сприяння участі представників університету в цих заходах.

IV. Права та обов’язки Товариства

4.1. Товариство має право:

4.1.1. Вносити на розгляд вищого керівництва університету та його структурних підрозділів проекти та пропозиції з питань, що належать до компетенції Товариства.

4.1.2. Одержувати необхідну інформацію, а в разі потреби – відповідні документи від інших структурних підрозділів Товариства та університету, яка стосується наукової діяльності студентів, аспірантів та молодих вчених.

4.1.3. Брати участь у засіданнях, нарадах, що проводяться в структурних підрозділах університету та самоврядних організаціях.

4.1.4. За погодженням із вищим керівництвом університету та структурними підрозділами залучати в установленому порядку членів/спеціалістів цих структурних підрозділів та інших фахівців, працівників підприємств, установ та організацій (за їх згодою) для вирішення питань, пов'язаних з виконанням покладених на Товариство завдань.

4.1.5. Скликати в установленому порядку наради, семінари з питань, що належать до компетенції Товариства.

4.1.6. Налагодження зв’язків з благодійними фондами, спонсорами для підтримки діяльності Товариства.

4.2. Товариство зобов’язане:

4.2.1. Забезпечувати дотримання прав та інтересів студентів, сприяти виконанню студентами своїх обов’язків.

4.2.2. Інформувати про свою діяльність адміністрацію університету.

4.2.3. Звітувати про результати діяльності за навчальний рік перед керівництвом та студентами Університету.

4.2.4. Координувати свою діяльність в університеті з іншими студентськими об’єднаннями, осередками тощо.

4.2.5. Узгоджувати в установленому порядку зміни та доповнення до Положення про Товариство та інші питання, що потребують розгляду на засіданнях колегіальних та робочих органів університету.

4.2.6. Дотримуватися наказів та розпоряджень керівного складу Університету.

4.2.7. Розробляти план роботи Товариства на навчальний рік.

Наши рекомендации