Анордна система оплати праці

Відрядно-преміальна

ЗПвід.прем.= R*Q+ R*Q*(П12*Пплан\100)

Q- обсяц виконаноъ працівником роботи в натур одиницях належної якості за розрахунковий період

R- відрядний розцінок за одиницю виконаної роботи, грн.\одиниця

П1 - розмір премії у відсотках до тарифного заробітку за виконання плану і технічно обґрунтованих норм праці;

П2 - розмір премії у відсотках до тарифного заробітку за кожний відсоток перевиконання плану

Пплан - ступінь перевиконання плану виробництва, у відсотках.

Відрядно –прогресивна

ЗПвідр.прог. = R*Q+ ((R*Q*kвих)\kвн)* kр

Q- обсяц виконаноъ працівником роботи в натур одиницях належної якості за розрахунковий період

R- відрядний розцінок за одиницю виконаної роботи, грн.\одиниця

kВН - коефіцієнт виконання норм виробітку

kВИХ - вихідна база для нарахування прогресивних доплат, виражена у відсотках виконання норм виробітку, частка одиниці;

kР - коефіцієнт збільшення прямої відрядної розцінки за шкалою прогресивних доплат.

Відрядна-непряма

ЗПнепр = Q *Rнепр

Rнепр= Тст.доп\(Ноб*Нвир.план)

Тст доп – годинна тарифна ставка допоміжного робітника, праця якого оплачується за непрямою відрядною системою, грн за годину;

Ноб - кількість робочих місць, які обслуговуються за встановленими нормами;

Нвир ппан - планова норма виробітку, установлена для кожного обслуговуваного виробничого об'єкта, виробів на годину;

Відрядна форма оплати праці повинна застосовуватися якщо:

1) За умови що є можливість точного кількісного обліку результатів праці

2) Якщо є відсутність впливу на результати чинників, які не залежать від трудових зусиль працівника

3) Якщо є реальна можливість працівника своїми зусиллями збільшувати результати роботи

4) Якщо зростання обсягу виробленої працівником не зумовлює погіршення її якості

5) Коли є необхідність стимулювання працівників до зростання обсягів виробництва за рахунок підвищення інтенсивності праці.

В інших випадках доцільно застосовувати погодинну форму оплати праці.

Анордна система оплати праці

Сутність полягає в тому, що розцінок встановлюється не за одиницю виконаної роботи,а за весь обсяг робіт із встановлення терміну виконання

Одним із різновидів відрядної форми оплати праці або однієї з її систем є колективна система оплати праці (бригадна).Під час використання даної системи спочатку розраховується зарплата всієї бригади як при прямій відрядній системі. Потім цей заробіток розподіляється між членами бригади за допомогою одного з наступних методів:

а)Метод годинно-коефіцієнтний – коли всі члени бригади працюють за однакових умов

1) Визначається загальна чисельність годинно-коефіц відпрацьованих бригадою

м

Г-К8р=Е Теф*ТКі

і=1

Теф – фактична відправ година одним працівником

ТКі- тарифн коефіц по розряду і-того працівника

м= к-ть членів бригади

2) Знаходиться сума бригадного заробітку, що припадає на 1 годинно-коеф

З1=Збр\Г-Кбр

3) Розраховують заробіток кожного працівника в бригаді

З і =Теф*ТКіі

б)Метод коефіцієнтний виконання норм використ коли члени бригади працюють в різних умовах.

1)Визначається заробіток бригади у випадку 100% виконання норм виробітку

З 100% =Тефі*ТСі

ТСі - годинна тарифна ставка і-того працівника

2)Знаходять коефіцієнт виконаних норм

Квн = Збр\ З 100%

3) Заробітню плату і-того працівника

З і =Теф*ТСівн

Змішана система олати праці (безтарифна і контрактна)

Безтарифна ф.з.п. фактична заробітна плата кожного працівника підприємства є складовою частиною загального фонду оплати праці підприємства,підрозділу і залежить від рівня кваліфікації працівника,коефіцієнта трудової участі кожного працівника і фактично відпрацьованого часу.

Алгоритм розрахунку:

1)Визначається к-ть балів Бі зароблених групою працівників

Бі = К*Теф *КТУ

К- кваліфікаційний рівень працівника

КТУ- коефіцієнт трудової участі працівника

2) Визначається загальна сума балів зароблена всіма працівниками підприємства або підрозділів

м

Бсум =Е Бі

і=1

мі- к-ть груп однакових кваліфік рівнів або чисельність прівника

3) Визначається частка фонду оплати праці (ФОП), що приходиться на 1 бал

d= ФОП\Госум

4) Розраховується заробітна плата і-того працівника

ЗПі =d* Бі

Контрактна форма – ґрунтується на укладанні договору між роботодавцем та найманим працвником,де вказуються умови праці, оплата праці та обов’язки сторін.

Система участі в прибутках – передбачає розподіл визначеної частини прибутку між працівниками підприємства.

Фонд оплати праці – загальна сума витрат на оплату праці працівників та виплат соціального характеру. При плануванні ФОП враховується витрати на оплату праці як погодинників так і відрядників а також враховуються різні види доплат що входять до його складу . Таким чином розраховується річний, квартальний, місячний, денний і годинний ФОП.

ФОП для погодинників: ФЗПпогод=Е Чі*Теф*ТС1*ТКс

ТС1- тарина ставка і-того розряду

Чі- чисельність погодинників

ТКс-середній коефіцієнт погодинників за їхніх умов праці

ФОП для відрядників: ФОП=Е Ті*Тс1*ТКс

Ті-трудомісткість робот за їх умови праці

Наши рекомендации