Амортизація основних фондів. Безперервний процес виробництва потребує постійного відтворення фізично спрацьованих і технічно застарілих основних фондів

Безперервний процес виробництва потребує постійного відтворення фізично спрацьованих і технічно застарілих основних фондів. Необхідною умовою відновлення засобів праці в натурі є поступове відшкодування їхньої вартості, яке здійснюється через амортизаційні відрахування (амортизацію). Амортизація основних фондів — це процес перенесення авансованої раніше вартості всіх видів засобів праці на вартість продукції з метою її повного відшкодування.

Для відшкодування вартості зношеної частини основних фондів кожне підприємство робить амортизаційні відрахування, тобто встановлює певну грошову компенсацію відповідно до розмірів фізичного спрацювання й техніко-економічного старіння. Ці відрахування включають до собівартості продукції, реалізують під час продажу товарів, а потім накопичують у спеціальному амортизаційному фонді, що служить відновленню основних фондів.

Амортизаційні відрахування обчислюють за певними нормами, які характеризують щорічний розмір відрахувань у відсотках до балансової вартості основних фондів.

Відшкодування зносу основних фондів здійснюється шляхом амортизації  

Амортизація основних фондів – це процес поступового перенесення вартості основних фондів на готову продукцію з метою накопичення коштів на їх повне відтворення (реновація)  

Забезпечення нормального відтворення основних фондів потребує правильного нарахування амортизації за встановленими нормами. Щорічну суму амортизаційних відрахувань на реновацію основних фондів обчислюють множенням їхньої середньорічної вартості на відповідні норми амортизації та поправочні коефіцієнти до них, що враховують конкретні умови експлуатації окремих видів засобів праці.

Грошовим виразом процесу амортизації є амортизаційні відрахування, які повинні відповідати ступеню зношення основних фондів

Функції амортизаційних відрахувань
1.Формування фондів для простого відтворення основних фондів, що вибувають у разі закінчення терміну їх корисного використання. 2.Накопичення коштів для розширеного відтворення основних фондів. 3.Стимулювання прискореного оновлення основних фондів. 4.Джерело формування фонду накопичення підприємства  

Амортизаційні відрахування розраховують за допомогою наступних характеристик
Вартість основних фондів. Це база для нарахування амортизаційних відрахувань
Норма амортизації – це відсоток вартості основних фондів, яка має бути перенесена на готову продукцію протягом певного періоду
Амортизаційні відрахування – це вартісне вираження норми амортизації

Регламентується Податковим кодексом України. Норми та правила обчислення суми амортизаційних відрахувань встановлюються згідно з чинним законодавством. Полягає у фінансовому відшкодуванні основних фондів за рахунок зменшення прибутку, який підлягає оподаткуванню, на суму амортизаційних відрахувань, завдяки чому підприємство отримує податкову знижку
Функції амортизації
Фіскальна (податкова)
Економічна (бухгалтерська)
Регламентується Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку №7 „Основні засоби”. Норми та правила обчислення суми амортизаційних відрахувань встановлюються підприємством самостійно у межах облікової політики. Полягає у фактичному відшкодуванні діючих основних фондів, тобто у визначенні реальних витрат підприємства, які пов’язані з відтворенням засобів праці

СЛС 7. Функції амортизації

Амортизаційний період
База нарахування
Методи нарахування
Норми амортизації
Місяць
Первісна вартість
Прямолінійний
Амортизація основних фондів. Безперервний процес виробництва потребує постійного відтворення фізично спрацьованих і технічно застарілих основних фондів - student2.ru (3.8)
Залишку, що зменшується
Амортизація основних фондів. Безперервний процес виробництва потребує постійного відтворення фізично спрацьованих і технічно застарілих основних фондів - student2.ru (3.9)
Амортизація основних фондів. Безперервний процес виробництва потребує постійного відтворення фізично спрацьованих і технічно застарілих основних фондів - student2.ru (3.10)
Залишку, що прискорено зменшується
Кумулятивний
Виробничий
Вартість, що амортизується
Амортизація основних фондів. Безперервний процес виробництва потребує постійного відтворення фізично спрацьованих і технічно застарілих основних фондів - student2.ru (3.11)
Амортизація основних фондів. Безперервний процес виробництва потребує постійного відтворення фізично спрацьованих і технічно застарілих основних фондів - student2.ru (3.12)
Характеристики економічної амортизації

СЛС 7. Функції амортизації

Умовні позначення: Амортизація основних фондів. Безперервний процес виробництва потребує постійного відтворення фізично спрацьованих і технічно застарілих основних фондів - student2.ru - норма амортизації, %; Т – строк корисного використання основних фондів, років; Амортизація основних фондів. Безперервний процес виробництва потребує постійного відтворення фізично спрацьованих і технічно застарілих основних фондів - student2.ru - вартість, що амортизується, грн.; Амортизація основних фондів. Безперервний процес виробництва потребує постійного відтворення фізично спрацьованих і технічно застарілих основних фондів - student2.ru - ліквідаційна вартість, грн.; Амортизація основних фондів. Безперервний процес виробництва потребує постійного відтворення фізично спрацьованих і технічно застарілих основних фондів - student2.ru - кількість років, що залишилися до закінчення строку корисного використання обладнання, років; Амортизація основних фондів. Безперервний процес виробництва потребує постійного відтворення фізично спрацьованих і технічно застарілих основних фондів - student2.ru - сума числа років корисного використання обладнання, років; Амортизація основних фондів. Безперервний процес виробництва потребує постійного відтворення фізично спрацьованих і технічно застарілих основних фондів - student2.ru - загальний обсяг продукції, який підприємство прогнозує випустити при використанні даного об’єкта основних фондів, грн.

Основні фонди
Первісна вартість основних фондів
Залишкова вартість основних фондів
Зношення основних фондів
Амортизаційні відрахування
Собівартість продукції
Реалізована продукція
Чистий прибуток
Фонд накопичення
Ліквідаційна вартість основних фондів
Капітальні вкладення (інвестиції)
Джерела фінансування
1.Прибуток та інші власні ресурси підприємства 2.Акціонерний капітал 3.Довгостроковий кредит 4.Бюджетні асигнування 5.Кошти позабюджетних фондів
Кругообіг вартості основних фондів

СЛС 7. Кругообіг вартості основних фондів

Матеріал надано відповідно до Податкового кодексу України, р.3 «Податок на прибуток», ст.144 «Об’єкти амортизації»,145 «Класифікація груп основних засобів та інших необоротних активів. Методи нарахування амортизації», 146 «Визначення вартості об’єктів».

Наши рекомендации