Постанови КМУ, накази міністерств

5. Про затвердження Положення про Державну службу автомобільних доріг України: Постанова Кабінету Міністрів України від 16.04.2007р. № 628.

6. Про затвердження Регламенту роботи центрального апарату Державної служби автомобільних доріг України: наказ Державної служби автомобільних доріг України від 10.10.2007 р. № 559.

7. Про порядок зберігання електронних документів в архівних установах: наказ Державного комітету архівів України від 25.04.2005 № 49.

Стандарти

8. ДСТУ 3008-95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення. – Чинний від 1996-01-01. – К. : Держстандарт України, 1996. – ІV, 36 с.

Навчальна література

9. Антоненко І.Є. Методика розроблення та впровадження документаційних систем у керуванні документацією: міжнародний досвід / І.Є. Антоненко // Студії з архівної справи та документознавства. — 2008. — Т. 12.— С. 137–139.

10. Асеев Г.Г. Электронный документооборот: Учебник. / Г.Г. Асеев.– Х. :ХДАК, 2007.—500 с.

11. Асеев Г.Г.Управління сучасним документообігом: теорія, структура, методи/ Г.Г. Асеев // Вісник книжкової палати. - №5. – 2004. – С. 32-35.

12. Архівознавство: підручник / За заг. ред. Я. Калакури, І. Матяш. — К., 2014. — 356 с.

13. Васильченко М.П. Бібліотечні фонди: Навч. посіб./ М.П.Васильченко, Н.М. Кушнаренко , В.А Мільман . –2014.-129с.

14. Види навчально- та науково-дослідної роботи студентів : (навч.-метод. посіб. щодо написання рефератів, курсових, диплом. робіт., наук. ст. і тез доп. з дисципліни циклу проф.-практ. підготов.) / Бєляєв С. Б. та ін.; за заг. ред. І. П. Репко; М-во освіти і науки України. — вид. 2-е, випр. і допов. — Х., 2013. — 116 с.

15. Вілкова О. Ю. Основи науково-дослідної роботи студентів : (опор. конспект лекцій) / О. Ю. Вілкова; Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. — К. : ІПК ДСЗУ, 2008. — 73 с.

16. Винарик Л.С. Вхождение Украины в информационное общество / Л.С. Винарик, А.Н. Щедрин, Н.Ф. Васильева; НАН Украины; Институт экономики промышленности.— Донецк: ИЭП НАН Украины, 2007.— 151 с.

17. Виханский О.С.Менеджмент: учебник. / О.С. Виханский, А.Н. Наумов — М.: Изд-во МТУ, 2009.— 415с.

18. Всесвітня історія книги. Вип. 1. Історія писемної та рукописної книги: навч. Посібник /КДІК; Уклад. Г.І. Ковальчук. – К., 2005-63с.

19. Загорецька О.М.Теорія діловодства як галузь наукових знань. /О.М.Загорецька // Студії з арх. справи та документознавства.— 2002.— Т. 8.— С. 139–140.

20. Информационная культура / Л.С. Винарик, А.Н. Щедрин, А.С. Гинкул и др. – Донецк: НАН Украины. Институт экономики промышленности, 2009. – 141с.

21. Калюжний Р.А. та ін. Інформатизація, право, управління (організаційно-правові питання): Монографія.— К., 2009.— 320 с.

22. Кирсанова М. Современное делопроизводство. /М. Кирсанова – М.: ИНФРА – М, 2005. – 123 с.

23. Клименюк О.В. Методологія та методи наукового дослідження : навч. посібник / О. В. Клименюк; АПН України; Центральний ін-т післядипломної педагогічної освіти. — К. : Міленіум, 2005. — 186 с.

24. Кредісов А.І.. Менеджмент для керівників. /А.І. Кредісов, Є.Г. Панченко К.: Знання. КОО, 2004. – 556 с.

25. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень : навч.посіб. / О.В.Крушельницька. – К. : Кондор, 20093. – 192с.

26. Кузнецов И. Н. Интернет в учебной и научной работе : практ. пособие / И. Н. Кузнецов. — 2-е изд. — М. : Изд.-торг. корпорация «Дашков и К°», 2005. — 190 c.

27. Кулешов С.Г. Загальне документознавство /С. .Г. Кулешов – К. : Видавничий дім «Києво-могилянська академія», 2012.— 157 с.

28. Кулешов С.Г.Перспективні напрями наукових досліджень у спеціальному документознавстві /С. .Г. Кулешов // Студії з архівної справи та документознавства. — 2004. - Т.12. —С. 115—118.

29. Кулешов С.Г.Документознавство: Історія. Теоретичні основи /С. .Г. Кулешов //УДНДІАСД, ДАКККіМ — К., 2000. — 161 с.

30. Кулешов С. Документальні джерела наукової інформації: поняття, типологія, історія типологічної схеми. /С. .Г. Кулешов – К., 1999. – 190 с.

31. Кушнаренко Н.Н. Документология. Уч. пособие. /Н.Н. Кушнаренко. – К.: ХДАК, 2008. – 285 с.

32. Кушнаренко Н. М. Наукова обробка документів : підручник / Н. М. Кушнаренко, В. К. Удалова. — К. : Знання, 2009. — 331 с. — (Серія «Вища освіта ХХІ століття»).

33. Маньковський А.Л.Спеціалізовані системи автоматизації діловодства і документообігу /А.Л.Маньковський // Студії з архівної справи та документознавства. — 2005. — Т. 8. — С. 142-146.

34. Майкл Дж. Корпоративний докуметооборот. / Дж.Майкл , Д. М Саттон.:–“Бизнес-микро”. – 2002. – 280 с.

35. Марченко П.М. Шляхи вирішення проблеми зберігання електронних документів в архіві /П.М. Марченко // Студії з архівної справи і документознавства. — 2011.— Т. 12. — С. 81—84.

36. Марченко П.М. Проект концепції архівного зберігання електронних документів. /П.М. Марченко К.2009. – 153 с.

37. Организация работы с документами: Учебник / Под ред. проф. В.А.Куд­ряева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА., 2009.— 592 с.

38. Палеха Ю.І. Основи науково-дослідної роботи. / Палеха Ю.І., Н.О. Леміш – К.: ЄУ. – 2006. – 212 с.

39. Палеха Ю.І. Культура діловодства. /Палеха Ю.І. – К.: ЄУ. – 2006. – 212 с.

40. Палеха Ю.І. Основи науково-дослідної роботи: Навч. посіб. / Ю.І. Палеха, Н.О. Леміш — К.: Вид-во Ліра-К, 2013.— 336 с.

41. Палеха Ю.І. Управлінське документування: Підручник / Палеха Ю.І. — К.: Вид-во Ліра-К, 2014.— 368 с.

42. Палеха Ю.І. Маркетинг інформаційних продуктів і послуг: Навч. посіб. / Ю.І. Палеха, О.Ю. Палеха — К.: Вид-во Ліра-К, 2014.— 296 с.

43. Палеха Ю.І. Інформаційний бізнес : Підручник / Палеха Ю.І. К.: Вид-во ЄУ, 2015. — 492 с.

44. Палеха Ю.І. Управлінське документування: Підручник / Палеха Ю.І. — К.: Вид-во Ліра-К, 2014.— 368 с.

45. Палеха Ю.І. Загальне діловодство: Навч. посіб. / Палеха Ю.І. — К.: Вид-во Ліра-К, 2014.— 624 с.

46. Солодова В.М. Документ як експонат музею / В.М. Солодова // Студії з архівної справи та документознавство. 2007. т.13. – С. 142-148.

47. Сендик З.О. Упорядкування нових надходжень документів особового походження / З.О. Сендик // Архіви України. 2012. – С. 60-82.

48. Швецова-Водка Г.М. Типологія документа: Навч. посіб. / Г.М. Швецова-Водка. Для студ. ін-тів культури /РДІК. – К., 2013. – С. 6-25.

Додаток 1

Рекомендована тематика дипломних робіт*

1. Особливості організації документообігу в підрозділах державної установи.

2. Організація документообігу в органах місцевого самоврядування

3. Удосконалення ведення архівної справи в організації.

4. Сучасні документні ресурси підприємницьких структур.

5. Комплектування документного фонду як основа його формування.

6. Документні фонди, сформовані обов’язковими примірниками.

7. Законодавчий захист документних ресурсів: шляхи вирішення.

8. Особливості сучасної поліграфії як способів документування.

9. Бюлетені і календарі як специфічні види видань, проблемні питання.

10. Внутрішня конструкція книги: традиційна та новітня форми.

11. Класифікація управлінської документації установи

12. Особливості документування діяльності підприємств малого бізнесу Розвиток інформаційних ресурсів на підприємстві.

13. Організаційні, технологічні, правові та економічні проблеми використання комерційних інформаційних ресурсів.

14. Документне забезпечення роботи кадрових служб на прикладі…..

15. Роль бібліотек та інформаційних центрів в інформаційній інфраструктурі України.

16. Роль архівів та музеїв в інформаційній інфраструктурі України.

17. Інформаційні ресурси як чинник економічного зростання України.

18. Інформаційні ресурси як базова складова інформаційного менеджменту.

19. Особливості документаційно-інформаційного забезпечення діяльності сучасного підприємства.

20. Розвиток і становлення інформаційних ресурсів організації (підприємства).

21. Інформаційна культура: особливості розвитку в умовах сьогодення України.

22. Розробка системи управління інформаційними ресурсами організації.

23. Український сегмент мережі Інтернет: розвиток, документні ресурси.

24. Особливості національної системи науково-технічної інформації.

25. Аналіз інформаційних потоків організації.

26. Система проектування корпоративних інформаційних систем управління.

27. Динаміка інформаційних потреб сучасних користувачів.

28. Інформаційний процес як об’єкт автоматизації управління.

29. Інформаційний бізнес та його особливості в умовах України.

30. Специфіка інформаційного бізнесу закладів неприбуткової сфери.

31. Інформаційний консалтинг – перспективи розвитку.

32. Бізнес-реінженіринг та інформаційний менеджмент.

33. Способи інформаційної підтримки маркетингової діяльності фірми.

34. Особливості інформаційно-документаційної підтримки діяльності офісу.

35. Роль інформаційної підтримки органів державної влади.

36. Особливості інформаційних потреб різних рівнів управління організацією.

37. Особливості управління інформаційними процесами.

38. Інформаційна підтримка прийняття рішень оперативного управління

39. Варіанти створення системи управління документообігом на об'єкті.

40. Застосування автоматизованих систем моделювання бізнес-процесів.

41. Впровадження в керування документацією інформаційних тех­нологій:

42. Особливості управління зовнішнім інформаційним потоком організації.

43. Особливості управління внутрішнім інформаційним потоком організації.

44. Інформаційно-аналітична діяльність в організації.

45. Підготовка інформації для прийняття управлінських рішень.

46. Сучасний інформаційний ринок: структура і наповнення.

47. Організація захисту інформації в органах безпеки.

48. Інтернет-технології в інформаційному менеджменті.

49. Сучасний інформаційний консалтинг.

50. Організація інформаційного та аналітичного забезпечення бізнесу

51. Інформаційне забезпечення роботи офісу.

52. Робота в організації з конфіденційною інформацією.

53. Маркетингова діяльність офіс-менеджера.

54. Організація документування прийняття на роботув органах місцевого самоврядування.

55. Особливості документування створення та ліквідації підприємницьких структур.

*Роботи виконуються на прикладі конкретного підприємства, установи чи організації

Додаток 2

Наши рекомендации