Тема 8. Правові основи банківської діяльності

1. Поняття та структура банківської системи України.

2. Національний банк України, його правовий статус, структура, керівні органи, функції та повноваження.

3. Правовий статус та види комерційних банків.

4. Порядок створення, реорганізації та ліквідації комерційного банку.

Завдання для самостійної роботи студентів

1. Порядок, принципи і види кредитів. Правові основи кредитування.

2. Порядок відкриття рахунку у банку. Правові форми безготівкових розрахунків.

3. Характеристика основних платіжних документів.

Тема 9. Правове регулювання грошового обігу

1. Поняття грошової системи України, принципи її побудови та структура.

2. Правове регулювання грошового обігу в Україні.

3. Правила ведення та правові форми безготівкових розрахунків.

Завдання для самостійної роботи студентів

1. Правила ведення касових операцій.

2. Порядок відкриття рахунків у кредитних установах

Тема 10. Правові основи валютного регулювання

1. Поняття валюти та валютних цінностей.

2. Поняття, правовий режим та правила ведення операцій з валютними цінностями.

3. Роль державних органів у сфері валютного регулювання і валютного контролю.

Завдання для самостійної роботи студентів

1. Види юридичної відповідальності за порушення валютного законодавства України.

Самостійна робота студентів передбачає написання рефератів.

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

1. Фінансова діяльність держави, її правові аспекти.

2. Зміст та особливості фінансово-правових відносин.

3. Організаційно-правові засади фінансового контролю в Україні.

4. Правовий статус та компетенція Рахункової палати України.

5. Особливості розвитку інституту вищого фінансового контролю в світі.

6. Правовий статус та компетенція Державної контрольно-ревізійної служби в Україні.

7. Правовий статус та компетенція Державного казначейства України.

8. Порівняльна характеристика банківської і казначейської форм виконання державного бюджету.

9. Характеристика Державного бюджету України за попередній бюджетний період.

10. Правовий статус і компетенція Державної податкової служби України.

11. Правова природа і особливості застосування фінансових санкцій.

12. Порядок і підстави проведення перевірок податковим інспектором.

13. Правовий статус і компетенція податкової міліції.

14. Характеристика основних методів фінансового контролю.

15. Документування ревізії.

16. Особливості становлення непрямого оподаткування в світі.

17. Характеристика податків з юридичних осіб.

18. Характеристика податків з фізичних осіб.

19. Актуальні питання правового регулювання державного кредиту.

20. Сучасна банківська система та правове регулювання банківського кредиту.

21. Характеристика забезпечених кредитів.

22. Галузі і види страхування в Україні.

23. Страхова компанія як основний елемент національного страхового ринку.

24. Характеристика розрахункових операцій, що здійснюються банками в Україні.

25. Сучасне валютне законодавство України: проблеми, напрями удосконалення.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Самостійна робота студентів є невід’ємною частиною навчального процесу і розуміється як серйозне осмислення набутих знань. Головною метою цього виду роботи є засвоєння навчального матеріалу, розвиток у студентів юридичного і економічного мислення, формування правосвідомості, застосування різноманітних методів пізнання (статистичного, системного, логічного, історично-правового, формально-догматичного та інших), а також формування навиків опрацювання нормативно-правових актів.

Самостійна робота має місце в усіх формах занять: практичних, семінарських, у підготовці рефератів, наукових доповідей, виконанні контрольних робіт, опрацюванні нормативно-правового матеріалу, тестуванні, виступів на конференціях тощо. Велике значення для вироблення навичок творчого підходу до вивчення дисципліни “Фінансове право” має організація самостійної роботи на науково-дослідному рівні та підготовка доповідей на конференціях.

Самостійна робота за індивідуальними планами сприяє поглибленню професійних знань, повинна викликати бажання до більш ґрунтовного вивчення конкретної проблематики за програмою курсу. Самостійна робота формує навички цілеспрямованої роботи з нормативно-правовими актами та теоретичними джерелами, а також на їх основі вчить аналізувати та вирішувати проблемні питання і робити власні обґрунтовані висновки.

У процесі вивчення зазначеного курсу можуть виникати труднощі в розумінні окремих питань. У таких випадках слід звертатися за роз’ясненнями та консультацією до викладача навчальної групи.

Нормативно-правові акти:

1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 p. // ВВР. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Бюджетний кодекс України: Прийнятий 21 червня 2001 р. // ВВР. – 2001. – № 37–38. – Ст. 189.

3. Господарський кодекс України. Господарський процесуальний кодекс України: Офіційні тексти / Міністерство юстиції України. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 304 с.

4. Митний кодекс України: Прийнятий 11 липня 2001 р. // ВВР. – 2002. – № 38–39. – Ст. 288.

5. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // ВВР. – 2003. – № 40. – Ст. 356.

6. Закон України “Про аудиторську діяльність” від 22 квітня 1993 р. // ВВР. – 1993. – № 23 – Ст. 243.

7. Закон України “Про банки і банківську діяльність” вiд 7 грудня 2000 р. // ВВР. – 2001. – № 5-6. – Ст.30

8. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16 липня 1999 р. // ВВР. – 1999. – № 40 – Ст. 365

9. Закон України “Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними” від 18 листопада 1997 р. // ВВР. – 1998. – № 8. – Ст. 34

10. Закон України “Про державний внутрішній борг України” від 16 вересня 1992 р. // ВВР. – 1992. – № 41. – Ст.598

11. Закон України “Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні” від 26 січня 1993 р. // ВВР. – 1993, № 13. – Ст.110.

12. Закон України “Про державну податкову службу в Україні” від 4 грудня 1990 р. // ВВР. – 1991. – № 6. – Ст. 37.

13. Закон України “Про джерела фінансування органів державної влади” від 30 червня 1999 р. // ВВР. – 1999. – № 34. – Ст. 274.

14. Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” від 9 липня 2003 р. // ВВР. – 2003. – №№ 49-51. – Ст. 376.

15. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” від 23 вересня 1999 р. // ВВР. – 1999. – № 46-47. – Ст. 403.

16. Закон України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” від 6 липня 1995 р. // ВВР. – 1995. – № 28. – Ст.205

17. Закон України “Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування” від 26 червня 1997 р. // ВВР. – 1997. – № 37. – Ст.237.

18. Закон України “Про здійснення контролю за сплатою збору на обов’язкове державне пенсійне страхування та збору на обов’язкове соціальне страхування” від 21 травня 1999 р. // ВВР. – 1999. – № 31. – Ст. 249.

19. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997 р. // Офіційний вісник України. – 1997. – № 25. – Ст. 20.

20. Закон України “Про місцеві державні адміністрації” вiд 9 квітня 1999 р. // ВВР. – 1999, № 20–21. – Ст.190.

21. Закон України “Про Національний банк України” вiд 20 травня 1999 р. // ВВР. – 1999. – № 29. – Ст.238

22. Закон України “Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів” від 1липня 2004 р. // ВВР. – 2005. – № 1. – Ст. 1.

23. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 28 грудня 1994 р. в редакції Закону від 22 травня 1997 р. // ВВР. – 1995. – № 4. – Ст. 98 (з наступними змінами та доповненнями).

24. Закон України “Про патентування деяких видів підприємницької діяльності від 23 березня 1996 р. // ВВР. – 1996. – № 20. – Ст. 82.

25. Закон України “Про платіжні системи та переказ грошей в Україні” від 5 квітня 2001 р. // ВВР. – 2001. – № 29. – Ст.137

26. Закон України “Про податок з доходів фізичних осіб” від 22 травня 2003 р. // ВВР. – 2003. – № 37. – Ст. 308.

27. Закон України “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті” від 23 вересня 1994 р. // ВВР. – 1994. – № 17. – Ст.186.

28. Закон України “Про Рахункову палату” від 11 липня 1996 р. // ВВР. – 1996. – № 43. – Ст. 212.

29. Закон України “Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового державного соціального страхування” від 11 січня 2001 р. // ВВР. – 2001. – № 11. – Ст. 47.

30. Закон України “Про систему оподаткування” від 25 червня 1991 р. // ВВР. – 1991. – № 39. – Ст. 510.

31. Закон України “Про страхування” від 7 березня 1996 р. // ВВР. – 1996. – № 18. – Ст. 78. (В редакції Закону № 2745-III від 04.10.2001, ВВР, 2002, № 7, Ст. 50 )

32. Закон України “Про фіксований сільськогосподарський податок” від 17 грудня 1998 р. // ВВР. – 1999. – № 5-6. – Ст. 39.

33. Закон України “Про цінні папери і фондову біржу” від 18 червня 1991 р. // ВВР. – 1991. – № 38. – Ст.508.

34. УказПрезидента “Про зміцнення фінансової дисципліни та запобігання правопорушенням у бюджетній сфері” від 25 грудня 2001 р. // Офіційний вісник України.– 2002.№ 52. – Ст. 2335.

35. Указ Президента “Про положенням про Державну митну службу ” від 24 серпня 2000 р. // Офіційний вісник України. – 2000 р. – № 35 – Ст. 1477.

36. Указ Президента “Про положенням про Міністерство транспорту та зв’язку України від 27 серпня 2004 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 35. – Ст. 2319.

37. Указ Президента “Про положенням про Міністерство фінансів України” від 26 серпня 1999 р. // Офіційний вісник України. – 1999 р. – № 35. – Ст. 1.

38. Указ Президента України “Про врегулювання порядку одержання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів та застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства” від 27 червня 1999 р. // Офіційний вісник України. – 1999. – № 27. – Ст. 1310.

39. УказПрезидента України “Про Державне казначейство України” від 27 квітня 1995 р. // Офіційний вісник України.– 1995. – № __. – Ст. ___.

40. УказПрезидента України “Про національний аудиторський комітет України” від 20 липня 1995 р. // Офіційний вісник України.– 1995. – № __. – Ст. ___.

41. Указ Президента України “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва” від 3 липня 1998 p. № 727 в редакції від 26 червня 1999 р. № 746/99.

42. Постанова Верховної Ради України “Про структуру бюджетної класифікації України” від 12 липня 1996 р. // ВВР. – 1996. – № 42. – Ст. 208

43. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку здійснення запозичень до місцевих бюджетів” від 24 лютого 2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. – № 9. – С. 377.

44. ПостановаКабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку проведення органами державної контрольно-ревізійної служби аудиту фінансової та господарської діяльності бюджетних установ” від 31 грудня 2004 р. // Офіційний вісник України.– 2005.№ 1. – Ст. 14.

45. Постанова Кабінету Міністрів України “Про заходи щодо залучення державою або під державні гарантії іноземних кредитів і надання державних гарантій” від 11 липня 2001 р. // Офіційний вісник України. – 2001. – № 28. – С. 41.

46. ПостановаКабінету Міністрів України “Про утворення Державної пробірної служби та казенних підприємств пробірного контролю” від 28 квітня 2000 р. // Офіційний вісник України. – 2000. – № 18. – Ст. 744

47. Постанова КМ України “Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ” від 28 лютого 2002 р. // Офіційний вісник України. – 2002. – № 9. – Ст. 414.

48. Наказ ГоловКРУ України “Про затвердження Стандарту державного фінансового контролю за використанням бюджетних коштів, державного і комунального майна – 9 “Взаємодія з правоохоронними органами” 13 липня 2004 р. // Офіційний вісник України.– 2004.№ 31. – Ст. 2094.

49. Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 14 січня 1998 р. // ВВР. – 1998. – № 23. – Ст. 121.

50. Постанова колегії Рахункової палати України “Про затвердження Стандарту Рахункової палати “Порядок підготовки і проведення перевірок та оформлення їх результатів” від 27 грудня 2004 р. // Офіційний вісник України.– 2005.– № 5. – Ст. 297.

51. Постанова Правління НБУ “Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті” від 21 січня 2004 р. – № 22. // Офіційний вісник України. – 2004. – № 13 – Ст. 908.

52. ПостановаПравління НБУ “Про затвердження Класифікатора іноземних валют” від 4 лютого 1998 р. – № 34. (у редакції постанови Правління НБУ від 2 жовтня 2002 р. № 378) – // Офіційний вісник України. – 2002. – № 44. – Ст. 2047.

53. ПостановаПравління НБУ “Про затвердження Положення про валютний контроль” від 8 лютого 2000 р. – № 49. // Офіційний вісник України. – 2000. – № 14. – Ст. 573.

54. ПостановаПравління НБУ “Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні” від 15 грудня 2004 р. – № 637. // Офіційний вісник України. – 2005. – № 3. – Ст. 155.

55. Розпорядження Кабінету Міністрів України “Про схвалення Концепції розвитку державного внутрішнього фінансового контролю” від 24 травня 2005 р. // Офіційний вісник України. – 2005 р. – № 22. – Ст. 1224.

56. Декрет Кабінету Міністрів України “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” від 19 лютого 1993 р. // ВВР. – 1993. № 17. – Ст.184.

Основна література:

2. Клименко А.О. «Організаційні та правові засади діяльності банків щодо протидії легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом: Монографія. – К.: Університет «Україна», 2006. – 168 с.

3. Берлач А.І. Біржова справа: Навч. посібник. – К.: Фенікс, 2003. – 320 с.

4. Берлач А.І., Берлач Н.А., Ілларіонов Ю.В. Організаційно-правові основи біржової діяльності. Навчальний посібник. – К.: Фенікс, 2000. – 336 с.

5. Берлач А.І., Стовбчатий А.М. Основи казначейської справи: Навч. посіб. для дистанційного навчання / Берлач А.І., Стовбчатий А.М.; За заг. ред. Берлача А.І. – К.: Університет “Україна”, 2005. – 228 с.

6. Берлач А.І. Фінансове право України: Навч. посіб. для дистанційного навчання – К.: Університет “Україна”, 2006. – 288 с.

7. Берлач А.І. Податкове право України: Навч. посіб. для дистанційного навчання – К.: Університет “Україна”, 2006. – 320 с.

8. Берлач А.І. Банківське право України: Навч. посіб. для дистанційного навчання – К.: Університет “Україна”, 2006. – 284 с.

9. Гега П.Т., Доля Л.М. Основи податкового права: Навч. посіб. – 3-тє вид., випр. і доп. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2003. – 302 с.

10. Заверуха І. Банківське право: Посібник для студентів. – Львів: Астролябія, 2002. – 222 с.

11. Зюнькін А.Г. Фінансове право: Опорний конспект лекцій. – К.: МАУП, 2003. – 3-тє вид., доп. – 160 с.

12. Капаєва Л.М., Лях М.С. Фінансове право: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 248 с.

13. Музика О. А. Фінансове право: Навчальний посібник. К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2004. – 220 с.

14. Нагребельний В.П., Чернадчук В.Д., Сухонос В.В. Фінансове право України. Загальна частина: Навчальний посібник / За заг. ред. члена-кор. АПрн України В.П. Нагребельного. – Суми: ВТД “Унверситетська книга”, 2004. – 320 с.

15. Орлюк О П. Фінансове право: Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 528 с.

16. Податкове право: Навч. посіб. Г.В. Бех, О.О. Дмитрик, Д.А. Кобильнік та ін.: За ред. проф. М.П. Кучерявенка. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 400 с.

17. Правознавство: Підручник /А.І. Берлач, Д.О. Карпенко, В.С. Ковальський, А.М. Колодій, А.Ю. Олійник, О.О. Підопригора; За ред. В.В. Копейчикова, А.М. Колодія. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 752 с.

18. Страхове право: Навч. посіб. / За ред. Ю.О. Заіки. – К.: Істина, 2004. – 192 с.

19. Финансовое право: Учебник. – Х.: ООО “Одисей”, 2003. – 448 с.

20. Фінанси, грошовий обіг, кредит: Навчальний посібник / За ред. В.А. Пред-борського. – К.: Фенікс, 2000. – 495 с.

21. Фінансове право України: Підручник / Г.В. Бех, О.О. Дмитрик, І.Є. Криницький; За ред. М.П. Кучерявенка. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 320 с.

22. Фінансове право: Навчально-методичний посібник. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2003. – 182 с.

Додаткова література:

1. Актуальніпроблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: Тези доповідей. – К., Університет “Україна”, 2003. – 348 с.

2. Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: Тези доповідей. – К., Університет “Україна”, 2004. – 384 с.

3. Бюджетний кодекс України: закон, засади, коментар / За ред. проф. О.В. Турчинова і Ц.Г. Огня. – К.: Парламентське вид-во, 2002. – 320 с.

4. Демин Ю.М. Таможенный контроль в Украине: Монография – К.:, 2004. – 542 с.

5. Крупка М.І. Фінанси і підприємництво в Україні на межі тисячоліть. – Львів: Діалог, 1997. – 272 с.

6. Місцеві позики в країнах з перехідною економікою: досвід, правове регулювання, уроки для України / За ред. І.Бурковського. – К.: Інститут Схід–Захід, 2001. – 248 с.

7. Музика О. А. Доходи місцевих бюджетів за українським законодавством. – К.: Атіка, 2004. – 344 с.

8. Орлюк О. П. Банківська система України. Правові засади організації. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 240 с.

9. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України та зарубіжних країн. – К.: Знання, 2002. – 495 с.

10. Пацурківський П. Проблеми теорії фінансового права. – Чернівці: Вид-во ЧДУ, 1998. – 275 с.

11. Пацурківський П. С. Правові засади фінансової діяльності держави: проблеми методології. – Чернівці: Вид-во ЧДУ, 1997. – 244 с.

12. Рябченко О.П. Держава і економіка: адміністративно-правові аспекти взаємовідносин: Монографія / За загальною ред. О.М. Бандурки. – Харків: Вид-во Ун-ту внутр. справ, 1999. – 304 с.

13. Савченко Л.А. Правові проблеми фінансового контролю в Україні: Монографія. – Ірпінь: Вид-во Академії ДПС України, 2001. – 408 с.

14. Словник термінів біржової торгівлі та біржового законодавства України: Навчальне видання – К.: Університет «Україна», 2006. – 183 с.

15. Стовбчатий А.М., Тараненко Ю.О., Тігова Т.М. та ін. Економічна безпека – К.: НУВСУ, 2006 р. – 438 с. (3 д.а.)

16. Ющик О.І. Правова реформа: загальне поняття, проблеми здійснення в Україні. – К., 1997. – 192 с.

Факультативна література:

1. Алієв В. Міжбюджетні відносини в Україні: тенденції та перспективи // Економіка України. – 2004. – № 12. – С. 23.

2. Андрущенко І.Г. Форми та методи державного контролю на ринку цінних паперів // Право України. – 2002. – № 2. – С. 47-49.

3. Базілінська О. Деякі аспекти бюджетно-податкової політики в сучасних умовах // Економіка України. – 2004. – № 12. – С. 26.

4. Барановський О. Проблеми, що стримують розвиток страхового ринку // Страхова справа. – 2003. – № 3. – С. 64.

5. Берлач А.И. Экономико-правовой аспект бюджетных отношений в аграрном секторе Украины // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1999. – № 12. – С. 12–14.

6. Берлач А.І. Державне фінансування як метод регулювання аграрної сфери економіки // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 4. – С.29–32.

7. Берлач А.І.Державний фінансовий контроль: вдосконалення діяльності правоохоронних органів та органів контролю // Бюлетень з обміну досвідом роботи. – 2005. – № 157. – С. 116-122.

8. Берлач А.І. Необхідність та економіко-правові аспекти вітчизняного та іноземного кредитування сільськогосподарського виробництва під гарантії Уряду // Економіка, фінанси, право. – 1999. – № 10. – С.25–28.

9. Берлач А.І. Нове в оподаткуванні АПК: яким йому бути? //Фінанси України. – 1998. – № 12. – С.81–87.

10. Берлач А.І. Правові гарантії у сфері соціального захисту та реабілітації людей з особливими потребами // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами. Матеріали четвертої міжнародної науково-практичної конференції. Наукове видання. – К., Університет “Україна”, 2003. – С. 63-66.

11. Берлач А.І. Тероризм у сфері сучасних фінансових правовідносин: кримінологічний аспект // Тероризм і боротьба з ним (Аналітичні розробки, пропозиції наукових і практичних працівників). Том 19. – К.,2000. – С. 184–187.

12. Берлач А.І. Трансформування фінансових правовідносин у сільському господарстві України: стан, тенденції, проблеми //Проблеми права на зламі тисячоліть. Матеріали міжнародної наукової конференції. Наукове видання. – Дніпропетровськ, Видавництво ІМА–прес. – 2001. – С.466–469.

13. Берлач А.І. Фінансово-контрольні правовідносини, їх зміст та особливості // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2004.– № 1. – С. 179–185.

14. Берлач А.І. Фінансування закладів і програм соціального забезпечення неповнолітніх і молоді // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами. Матеріали п’ятої міжнародної науково-практичної конференції. Наукове видання. – К., Університет “Україна”, 2004. – С. 96–98.

15. Берлач А.І., Берлач Н.А. Загальна характеристика фінансових зловживань у сфері сучасного сільськогосподарського товаровиробництва // Економічні злочини: попередження і боротьба з ними (Аналітичні розробки, пропозиції наукових і практичних працівників). Том 25. – К.,2001. – С.601–609.

16. Берлач А.І., Берлач Н.А. Становлення і шляхи розвитку системи сільськогосподарського страхування // Фінанси України. – 1999. – № 8. – С. 89–98.

17. Берлач А.І., Остапишин Т.П., Тараненко Ю.О. Організаційно-правові проблеми діяльності суб’єктів державного фінансового контролю та напрямки її вдосконалення // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 3. – С.50–51.

18. Берлач А.І., Фещенко Н.М. Система кредитування сільськогосподарських виробників // Фінанси України. – 2004. – № 3. – С.44–51.

19. Воротіна Н.В. основи теорії бюджету і бюджетного процесу та деякі проблеми правового регулювання цих питань в Україні // Правова держава. – 2002. – Вип. 13. – С. 202–210.

20. Гаврилюк Р. Фінансовий закон: проблеми теорії та практики // Право України. – 2005. – № 7. – С. 37.

21. Гаращук В. Стандарти державного контролю // Право України. – 2002. – № 8. – С. 88–90.

22. Готін О., Музика О. Пільги у сфері оподаткування: аналіз деяких колізій податкових і неподаткових законів // Адвокат. – 2004. – № 10. – С. 3-6.

23. Дербишев Р. Правовое регулирование упрощенной системы налогообложения: проблемы и пути решения // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 6. – С. 94-96.

24. Заверуха І. Проблеми правового регулювання боргових зобов’язань, гарантованих урядом України // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2002. – Вип. 154. – С. 97.

25. Заверуха О.В. Місцеві фінанси як об’єкт фінансово-правового регулювання // Держава і право. – 2001. – Вип. 9. – С. 202–210.

26. Клименко А. Фінансовий моніторинг – особлива форма фінансового контролю // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 4. – С. 101.

27. Клименко А.О. Ідентифікація клієнта банком в українському законодавстві // Науковий вісник НАВСУ. – №2. – С. 63-68.

28. Клименко А.О. Правові проблеми визначення “сумнівних” операцій в українському законодавстві // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 5. – С. 84-87.

29. Клименко А.О., Легка О.В. Недоліки нормативного регулювання ідентифікації клієнтів фінансових установ // Право України. – 2005. – № 5. – С.49-52.

30. Ковальчук А. Грошово-кредитна сфера як об’єкт правового регулювання // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 10. – С. 64–67.

31. Коляда Т. Оподаткування процентних доходів за депозитами населення в банках // Економіка України. – 2004. – № 4. – С. 31.

32. Куций О.А. Податкові правовідносини як різновид фінансово-правових відносин //Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – Одеса, 2002. – № 4. – С. 97-99.

33. Кучерявенко М. До питання про систему фінансового права // Право України. – 2003. – № 4. – С. 33–37.

34. Музика Л., Музика О. Проблеми єдності та протилежності місцевих бюджетів і територіальних громад // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 8. – С. 77-80.

35. Музика О. А. Класифікація доходів місцевих бюджетів // Право України. – 2003. – № 10. – С. 68-72.

36. Музика О. А. Правові основи надання субвенцій місцевим бюджетам України // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 12. – С. 86-89.

37. Нагребельний В.П. Проблеми вдосконалення законодавства про банки і банківську діяльність // Держава і право. – 2002. – Вип. 15. – С. 300–309.

38. Нечай А. Предмет фінансового права на сучасному етапі //Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 5. – С. 62-64.

39. Нечай А. Фінансова діяльність держави та фінансове право в сучасний період: їх поняття // Право України. – 2000. – № 1. – С. 54–58.

40. Ніщимна С. Питання державного кредитування вищої освіти: зарубіжний досвід // Підприємництво, господарство і право. 2004. – № 9. – С. 108-111.

41. Ніщимна С. Правове регулювання державного кредитування молодіжного житлового будівництва в Україні // Підприємництво, господарство і право. 2005. – № 2. – С. 24-27.

42. Орлюк О. Правові аспекти функціонування системи страхування вкладів // Право України. – 2004. – № 11. – С. 29.

43. Орлюк О. Правові засади діяльності філій Національного банку України // Право України. – 2003. – № 8. – С. 78–80.

44. Павлов Д.М. Розвиток фінансового законодавства як засіб забезпечення адміністративної реформи в Україні // Вісник Київського Національного університету імені Тараса Шевченка (серія: юридичні науки). – 2001. – Вип. 43. – С. 80-83.

45. Пахомов І. Адміністративна реформа: предмет реформування // Право України. – 2004. – № 3. – С. 22.

46. Печуляк В. Проблеми нормативного закріплення державної податкової політики в Україні // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 1. – С. 38-42

47. Пожидаєва М. До питання про правове регулювання сплати страхових внесків платниками єдиного податку // Підприємництво, господарство і право. 2005. – № 3. – С. 57.

48. Роговая Н. – Деякі теоретичні аспекти державного регулювання банківської діяльності // Економіка України. – 2004. – № 4. – С. 36.

49. Савченко Л.А. Фінансова діяльність держави та фінансовий контроль // Держава і право. – 2001. – Вип. 11. – С. 293–299.

50. Савченко Л.А. Фінансовий контроль – особливий інститут фінансового права // Держава і право. – 2001. – Вип. 14. – С. 291–297

51. Савченко Л.А. Підстави виникнення, зміни і припинення фінансово-контрольних правовідносин //Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2001. – № 3(16). – С. 67–76.

52. Северин О. Відповідальність за правопорушення у сфері валютного регулювання (до питань застосування п. 2 ст. 16 Декрету Кабінету Міністрів України № 15-93) // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 1. – С. 86–89.

53. СемчикО. Розгляд і затвердження Державного бюджету України: деякі питання // Право України. – 2004. – № 9. – С. 89.

54. Соколовська А. Проблеми реформування податку на додану вартість в Україні // Економіка України. – 2004. – №4. – С. 24.

55. Старинський М. – Порівняльний аналіз поняття кредитної установи (банку) в законодавствах Англії, Франції, США // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – №11. – С. 95-97.

56. Старинський М. Щодо визначення поняття “валюта” і “валютні цінності” // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 10. – С. 61–63.

57. Сулим В.М. Поняття обов’язку в податковому праві // Право України. – 2004. – № 3. – С.38-42.

58. Сулим В.М. Поняття податкової дисципліни // Вісник податкової служби України. – 2002. – № 34. – С. 61-64.

59. Сулим В.М. Суб’єкти податкових правовідносин та їх класифікація //Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 2. – С. 29-33.

60. Туркіна Н.В. Проблеми виділення фінансових відносин як самостійного інституту фінансового права // Держава і право. – 2001. – Вип. 12. – С. 346–349.

61. Федоров С. Диспозиция как элемент структуры финансово-правовой нормы //Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 7. – С. 62-65.

62. Федоров С. Финансово-правовые санкции: проблемы применения //Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 4. – С. 36-38.

63. Хохуляк В. Методологія науки фінансового права: умови та тенденції сучасного розвитку //Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 2. – С. 16.

64. Чернадчук В. Щодо класифікації бюджетних правовідносин // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 5. – С. 65-68.

65. Чернадчук В.Д. Окремі питання бюджетного процесуально-правового механізму // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 2. – С. 6.

66. ЧернадчукВ.Д. Щодо бюджетних повноважень Національного банку України // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 7. – С. 65-68.

67. Чистяков П.М. Контроль органів державної податкової служби України: властивості та принципи в умовах сьогодення // Митна справа. – 2004. – № 4. – С. 61-65.

68. Чубенко А.Г. Проблеми фінансово-правового регулювання видатків на утримання Міністерства внутрішніх справ України // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2003. – № 4. – С. 221-226.

69. Чуніхіна Л. Новий погляд на фінансовий контроль // Право України. – 2005. – № 5. – С. 60.

70. Шірінян Л., Глущенко А. Вплив фінансової глобалізації на страхування в Україні // Економіка України. – 2004. – № 5. – С. 24.

71. Шумна Л. Страхові внески за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням: поняття та їх значення для соціального забезпечення // Підприємництво, господарство і право. 2005. – № 6. – С. 64.

72. Юхименко П. Правові засади контролю за використанням бюджетних коштів, здійснюваного Рахунковою палатою України // Право України. – 2003. – № 10. – С. 72–74.

73. Ямненко Т.М. Система фінансового права як галузі права // Держава і право. – 2002. – Вип. 15. – С. 286–291.

74. Башняк О.С. Фінансове право: Навчальний посібник. – Тернопіль: ПП Шпак В.Б., - 2007. – 248 с.

75. Фінансове право України: Навчальний посібник / За заг. ред. В.К. Шкарупи, Т.О. Коломоєць. – К. Істина, 2007. – 256 с.

76. Берлач А.І. Фінансове право України: Навч. посіб. – К.: Університет «Україна», 2008. – 328 с.

Наши рекомендации