Загальні методичні рекомендації. Міністерство освіти і науки україни

Міністерство освіти і науки україни

КОНОТОПСЬКИЙ ІНСТИТУТ СУМСЬКОГО

ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Методичні вказівки

До виконання курсової роботи

З дисципліни

Стратегія підприємства

Для студентів 4 курсу заочної форми навчання

напряму підготовки „Економіка і підприємництво”,

спеціальності 6.030504 – „Економіка підприємства”,

кваліфікаційного рівня підготовки – бакалавр)

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Стратегія підприємства» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки “Економіка і підприємництво”, спеціальності 6.030504 – „Економіка підприємства”, кваліфікаційного рівня підготовки – бакалавр) /

Nbsp;   ЗМІСТ

  Стр.
Загальні методичні рекомендації …………………………………………
Критерії оцінки знань студентів …………………………………………..
Вибір варіанта курсової роботи ………………………………………
Завдання курсової роботи ……………………………………………..
Методичні вказівки до виконання комплексних ситуаційних завдань ...
Список літератури ………………………………………………………….

Загальні методичні рекомендації

Курсова робота є ефективною формою вивчання курсу “Стратегія підприємства” за умови, що вона виконана творчо, самостійно на основі глибокого вивчення навчально-методичної та сучасної економічної літератури, узагальнення та використання різноманітних джерел інформації.

Головна мета курсової роботи - засвоєння основних теоретичних положень дисципліни, уміння застосовувати здобуті теоретичні знання при вирішенні практичних питань.

Курсова робота є обов’язковим видом навчання, без її виконання студент не може бути допущений до екзамену.

Виконання курсової роботи дозволяє студенту всебічно й більш поглиблено засвоїти курс “Стратегія підприємства”, придбати навички роботи з навчальною літературою та нормативно-законодавчими документами, правильно аргументувати й грамотно викладати вивчений матеріал.

Курсова робота є засобом керівництва, контролю та надання індивідуальної допомоги студентам у самостійній роботі над навчальним матеріалом.

Для більш глибокого засвоєння курсу і правильного виконання курсової роботи необхідно врахувати наступні методичні вказівки:

1. Курсова робота складається зі 100 варіантів (див. табл. 1.1) і виконується студентами за варіантом, що визначається номером залікової книжки з двох останніх цифр. Перетин горизонтальної і вертикальної ліній визначає клітинку з номерами запитань курсової роботи. Наприклад, номер залікової книжки 234, дві останні цифри 3 і 4 визначають варіант курсової роботи. Перетин 3-ї строки по горизонталі й 4-го стовпця по вертикалі визначає клітинку із запитаннями.

2. Курсову роботу виконують, сторінки якого нумерують, залишаючи поля для нотаток викладача. Роботу виконують акуратно, грамотно, чітким почерком через рядок без скорочення слів. Курсова робота може бути також виконана із застосуванням ПЕОМ і оформлена згідно з існуючими вимогами до написання робіт студентами (ДСТУ 3008.95).

3. На першій сторінці роботи треба вказати перелік питань свого варіанта, в тій послідовності, як вказано в контрольному завданні. Відповідати на запитання завдання можна без дотримання послідовності поданих питань, достатньо лише вказати номер запитання на яке надається готова відповідь. Це не буде чинити негативного впливу на оцінку результатів роботи.

4. Курсова робота включає теоретичну й практичну частини. У теоретичній частині студент повинен дати відповіді на два запитання. Відповіді повинні бути конкретними і одночасно охоплювати сутність поставлених запитань. До практичної частини належить одна задача. Розв’язання задачі обов’язково супроводжується докладними розрахунками і поясненнями, розкриваючи економічний зміст кожної дії.

5. Наприкінці курсової роботи наводять список використаних літературних джерел. Ставлять дату виконання курсової роботи, свій підпис і залишають 1-2 чистих аркуші для рецензії викладача.

6. Обсяг курсової роботи – 15-20 машинописного тексту (20-25 сторінок рукописного тексту).

7. Перш ніж приступати до написання курсової роботи слід уважно опрацювати основну й додаткову літературу.

8. Приступаючи до вивчення літературних джерел, доцільно попередньо ознайомитися з дисципліною за навчальними і навчально-методичними посібниками. Слід обміркувати, на які питання звернути увагу. Неможливо написати курсову роботу на основі вивчення тільки запитань, які зазначені в ній.

9. Робота, виконана не за своїм варіантом повертається без перевірки і заліку.

10. Виконану в строк курсову роботу, передбачену графіком навчального процесу студент особисто приносить до ЦЗДФН.

11. Студент, отримавши курсову роботу після перевірки, знайомиться з рецензією викладача і з урахуванням зауважень і рекомендацій робить її письмову доробку, і подає на перевірку вдруге в період сесії.

12. Студент, який вчасно не виконав курсову роботу до екзамену не допускається.

Наши рекомендации