Оформлення та захист курсової роботи

Курсова робота пишеться українською мовою. Вона повинна бути правильно оформлена. Текст роботи повинен розміщуватися на одній сторінці аркуша паперу, з полями не менше як 30 мм зліва, 10 мм – справа, 15 мм – вгорі, 20 мм – знизу. Роботу комплектують у такому порядку: титульна сторінка, зміст, вступ, розділи основної частини, висновки, список літератури, додатки (в разі необхідності).

Зразок титульної сторінки подається:

Міністерство освіти і науки молоді та спорту України

Державний вищий навчальний заклад

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Кафедра політичної економії обліково-економічних факультетів

Курсова робота

на тему: «Сутність економічного мислення»

Студента І курсу,

2 групи, спеціальності 6503

факультету ____________

Науковий керівник

викл./ст.викл./доц./проф.……

Київ – 2012

Нумерація сторінок має бути наскрізною: номер сторінки проставляють арабськими цифрами у правому верхньому кутку, крім титульної сторінки.

У курсовій роботі потрібно використовувати таблиці та інші ілюстративні матеріали: схеми, діаграми, графіки тощо. Кожна таблиця повинна мати заголовок, який відображає її зміст. Над заголовком таблиці пишуть: “Таблиця” та її порядковий номер у розділі. Наприклад: Таблиця 1.1. – перша таблиця першого розділу. Ілюстративний матеріал (схеми, діаграми, графіки тощо) оформляється таким чином: знизу під ілюстрацією з великої букви пишеться “Рис.” і проставляється його номер. Наприклад: Рис. 1.1 – перший рисунок першого розділу.

У тексті обов’язково мають бути посилання на джерела, з яких були запозичені цитати, цифрова інформація, що наводяться в курсовій роботі. Посилання на джерела рекомендується здійснювати за допомогою квадратних дужок, в яких проставляється порядковий номер джерела зі списку використаної літератури та відповідна сторінка. Наприклад: [8, с.12].

У списку літератури слід вказати: для книг – прізвище та ініціали автора (авторів), назву книги, місто, видавництво, рік видання, номера сторінок; для статей – прізвище та ініціали автора (авторів), назву статті, назву журналу, його номер і рік видання, номери сторінок, у межах яких надрукована стаття.

В кінці роботи потрібно поставити підпис, вказати дату виконання роботи.

Курсова робота має бути зброшурована і подана на кафедру в установлений термін. Вона попередньо розглядається науковим керівником, який у своєму відгуку приймає рішення про її допущення до захисту. Відповідальність за несвоєчасне виконання роботи та її якість несе студент.

Оцінювання і захист курсової роботи

Оцінювання курсової роботи

Рівень виконання курсової роботи оцінюється науковим керівником за такими показниками:

    Оцінка у балах
Якість викладу матеріалу, пропорційність змісту відповідно до плану теми (повна, часткова, неповна, достатня, недостатня) 0, 12, 16, 20 балів
Наявність у роботі аналізу альтернативних теоретичних поглядів, авторського ставлення, висновків 0,12, 16, 20 балів
Якісний рівень використання літератури (науково-теоретична, матеріали конференцій, статистичні матеріали, власні наробки) 0, 9, 12, 15 балів
Науковий апарат у роботі 0, 9, 12, 15 балів
Наявність творчості у розкритті змісту теми, у вмінні користуватися першоджерелами, в оформленні схем, графіків, таблиць 0, 12, 16, 20 балів
Загальний вигляд роботи, рівень її оформлення 0, 6, 8, 10 балів
  Загальна оцінка у балах 0-100 балів

Захист курсової роботи.

Захист курсової роботи – завершальний етап. Під час підготовки до захисту курсової роботи студенту необхідно ознайомитись з відзивом наукового керівника. Захист проводиться в присутності всіх студентів групи під керівництвом наукового керівника. На захисті студент у своєму виступі коротко викладає зміст виконаної курсової роботи, дає відповідь на поставлені запитання студентів і наукового керівника. За результатами захисту та з урахуванням якості виконання курсової роботи виставляється оцінка, яка проставляється в екзаменаційну відомість і залікову книжку студента.

Оцінювання виконання курсової роботи здійснюється за 100-бальною шкалою з наступним переведенням даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х бальну та шкалу за системою ЕСТS в такому порядку:

Оцінка за шкалою ,що використовується в КНЕУ Оцінка за національною шкалою Оцінка за шкалоюECTS
90-100 відмінно А
80-89 Оформлення та захист курсової роботи - student2.ru 70-79 добре В Оформлення та захист курсової роботи - student2.ru С
66-69 Оформлення та захист курсової роботи - student2.ru 60-65 задовільно D Оформлення та захист курсової роботи - student2.ru E
21-59 незадовільно з можливістю повторного складання FX
0-20 незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни F

Тематика курсових робіт

1. Економічне мислення і економічна практика.

2. Етапи розвитку економічної науки.

3. Економічні потреби.

4. Економічна поведінка.

5. Типи і моделі економічних систем та їх еволюція.

6. Інноваційна діяльність.

7. Підприємництво та його організаційно-економічні форми.

8. Динаміка економічного розвитку та його фактори.

9. Ресурси економічного зростання та їх обмеженість.

10. Сталий економічний розвиток.

11. Циклічний характер економічного розвитку.

12. Капітал і наймана праця.

13. Людський капітал.

14. Міжнародний рух капіталу.

15. Інвестиції в людський ресурс.

16. Трудові відносини, зайнятість, безробіття.

17. Нерівність в доходах та проблеми бідності.

18. Соціальна економіка.

19. Ринкове ціноутворення.

20. Ринок і держава.

21. Ринок землі та нерухомості.

22. Суспільне відтворення, його типи та показники.

23. Споживання і заощадження.

24. Національне багатство.

25. Суспільний поділ праці.

26. Регулювання підприємницької діяльності.

27. Інтелектуальна власність.

28. Трансформація економічних систем.

29. Постіндустріальне суспільство.

30. Державна власність.

31. Конкурентні та неконкурентні ринки.

32. Фінансова система.

33. Банківська система.

34. Ринок цінних паперів.

35. Економічна влада.

36. Корпоративні відносини.

37. Змішана економіка.

38. Заробітна плата.

39. Транснаціональні корпорації.

40. Економічні кризи.

41. Фінансово-промислові групи.

42. Економічна ефективність.

Додаток 1.1

Основні періодичні видання, рекомендовані для використання при написанні комплексної курсової роботи

Журнали України

Банківська справа

Відомості Верховної Ради України

Вісник Національного Банку України

Вісник національної Академії наук України

Діловий вісник (економіка, розвиток підприємництва, зовнішня торгівля)

Економіка України

Економіка. Фінанси. Право.

Економіст

Закони України

Зарубежное аграрное обозрение

Збірник урядових нормативних актів України

Земля і люди України

Капитал

Компаньйон (всеукраїнський економічний журнал, макроекономічні огляди, події на фондових і валютних біржах)

Людина і праця

Мир денег

Моніторинг інвестиційної діяльності в Україні

Наука сьогодні

Нова політика (політологія, міжнародні відносини)

Політика і час

Політична думка (соціально-економічні перетворення в країнах Центральної та Східної Європи й колишнього СРСР)

Пропозиція (з питань агробізнесу – економіка, реформування АПК, новітні технології та ін.)

Ринок цінних паперів України

Соціальний захист

Україна: аспекти праці

Фінанси України

Фінансова система

Фондовый рынок

Газети України

Бизнес

Галицькі контракти

Голос України

Урядовий кур’єр

Фінансова Україна

Наши рекомендации