Шкала оцінювання: національна та ECTS. Оцінка в балах Оцінка за національною шкалою Оцінка за шкалою ECTS Оцінка Пояснення 90 – 100 Відмінно

Оцінка в балах Оцінка за національною шкалою Оцінка за шкалою ECTS
Оцінка Пояснення
90 – 100 Відмінно (“зараховано”) А „Відмінно” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом сформовані, всінавчальні завдання, які передбачені програмою навчання виконанів повному обсязі, відмінна робота без помилок або з однією незначною помилкою.
82 – 89 Добре (“зараховано”) B „Дуже добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основномусформовані, всінавчальні завдання, які передбачені програмою навчання виконані, якість виконання більшості з них оцінено числом балів, близьким до максимального, робота з двома - трьома незначними помилками.
75 – 81 C „Добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, всінавчальні завдання, які передбачені програмою навчання виконані, якість виконання жодного з них не оцінено мінімальним числом балів, деякі види завдань виконані з помилками,робота з декількома незначними помилками, або з однією – двома значними помилками.
68 –74 Задовільно (“зараховано”) D „Задовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний не повністю, але прогалини не носять істотного характеру, необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, більшість передбачених програмою навчання навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань, містять помилки,робота з трьома значними помилками.
60 – 67 E „Достатньо” – теоретичний зміст курсу освоєний частково, деякіпрактичні навички роботи не сформовані, частина передбачених програмою навчання навчальних завдань не виконані,або якість виконання деяких з них оцінено числом балів, близьким до мінімального,робота, що задовольняє мінімуму критеріїв оцінки.
35–59 Незадовільно („не зараховано”) FX „Умовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний частково, необхідні практичні навички роботи не сформовані, більшість передбачених програм навчання, навчальних завдань не виконано, або якість їхнього виконання оцінено числом балів, близьким до мінімального; при додатковій самостійній роботі над матеріалом курсуможливе підвищення якостівиконання навчальних завдань (з можливістю повторного складання), робота, що потребує доробки
1–34 F „Безумовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу не освоєно, необхідні практичні навички роботи не сформовані, всі виконанінавчальні завдання містять грубіпомилки, додаткова самостійнаробота над матеріалом курсу не приведе до значимого підвищення якості виконання навчальних завдань, робота, що потребує повної переробки

Інформаційне та методичне забезпечення навчальної дисципліни

Нормативно правові акти

1. Конституція України [Текст]: зі змінами та доповненнями: [прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р.] // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. – Ст. 141.

2. Господарський кодекс України [Текст] : // Офіційний вісник України. – 2003. – № 11. – Ст. 462.

3. Господарський процесуальний кодекс України [Текст] : // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 6. – Ст. 56.

4. Цивільний кодекс України [Текст] : // Офіційний вісник України. – 2003. – № 11. – Ст. 461.

5. Цивільний процесуальний кодекс України [Текст] : // Офіційний вісник України. – 2004. – № 16. – Ст. 1088.

6. Про акціонерні товариства [Текст] : закон України від 17 вересня 2008 року № 524- VI // Урядовий кур’єр. – 2008. – № 202. – 29 жовтня. – С. 5-12.

7. Про господарські товариства [Текст]: закон України від 19 вересня 1991 р. № 1576-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 49. – Ст. 682.

8. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців [Текст]: закон України вiд 15.05.2003 № 755-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 31. – Ст. 263.

9. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом [Текст]: закон України від 30.06.99 №784-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 31. – Ст. 440.

10. Про патентування деяких видів підприємницької діяльності [Текст]: закон України вiд 23.03.1996 № 98/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 20. – Ст. 82.

11. Про ліцензування певних видів господарської діяльності [Текст]: закон України вiд 01.06.2000 № 1775-III // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 36. – Ст. 299.

12. Про кооперацію [Текст]: закон України вiд 10.07.2003 № 1087-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 5. – Ст. 35.

13. Про сільськогосподарську кооперацію [Текст]: закон України вiд 17.07.1997 № 469/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 39. – Ст. 261.

14. Про захист економічної конкуренції [Текст]: закон України вiд 11.01.2001 № 2210-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 12. – Ст. 64.

15. Про захист від недобросовісної конкуренції [Текст]: закон України вiд 07.06.1996 № 236/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 36. – Ст. 164.

16. Про фінансовий лізинг [Текст]: закон України вiд 16.12.1997 № 723/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 16. – Ст. 68.

17. Про інвестиційну діяльність [Текст]: закон України вiд 18.09.1991 № 1560-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 47. – Ст. 646.

18. Про інноваційну діяльність [Текст]: закон України вiд 04.07.2002 № 40-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 36. – Ст. 266.

19. Про режим іноземного інвестування [Текст]: закон України вiд 19.03.1996 № 93/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 19. – Ст. 80.

20. Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди) [Текст]: закон України вiд 15.03.2001 № 2299-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 21. – Ст. 103.

21. Про товарну біржу [Текст]: закон України вiд 10.12.1991 № 1956-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 10. – Ст. 139.

22. Про цінні папери та фондовий ринок [Текст]: закон України вiд 23.02.2006 № 3480-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 31. – Ст. 268.

23. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг [Текст]: закон України вiд 12.07.2001 № 2664-III // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 1. – Ст. 1.

24. Про страхування [Текст]: закон України вiд 07.03.1996 № 85/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 18. – Ст. 78.

25. Про зовнішньоекономічну діяльність [Текст]: закон України вiд 16.04.1991 № 959-XII // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 29. – Ст. 377.

26. Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг [Текст]: закон України вiд 06.07.1995 № 265/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 28. – Ст. 205.

Наши рекомендации