Поняття виробничої потужності підприємства, його структурних підрозділів, окремих ланок, основного виду обладнання

Виробничою потужністю називається потенційна дієспроможність основних виробничих фондів, яка вимірюється кількістю продукції в натуральних одиницях.

Виробнича потужність підприємства, цеху, дільниці, робочого місця – це максимально можливий річний випуск продукції відповідної номенклатури асортименту і якості при повному використанні основних фондів в оптимальних умовах їх експлуатації.

На основі розрахунків виробничих потужностей визначаються внутрішні резерви росту виробництва, визначаються об’єми випуску промислової продукції та потреба збільшення виробничих потужностей за рахунок технічного переозброєння.

Наука і практика господарювання виокремлюють три види потужності:

1. Проектна

2. Поточна (фактично досягнута)

3. Резервна

Проектна – визначається у процесі проектування, реконструкції (розширення) діючого або будівництва нового підприємства.

Поточна – визначається періодично у зв’язку зі зміною умов виробництва (номенклатури та структури, трудомісткості виготовлюваної продукції) або перевищенням проектних показників. При цьому обчислюють потужність на початку року, на кінець року та середньорічну потужність підприємства.

Резервна потужність повинна формуватись і постійно існувати у певних галузях народного господарства

Інформаційна база та послідовність розрахунку виробничої потужності підприємства.

Алгоритм включає таку послідовність розрахунків:
1) виділяється виріб-представник, що має найбільшу питому вагу у виробничій програмі цеху, дільниці (чи будь-який інший виріб);
2) для кожного і-го виробу розраховується коефіцієнт при­ ведення (kпі):
kпі = Рі / Рп
де Рі -. нормативна питома витрата ресурсу відповідної ви­робничої одиниці на один виріб і-го виду (комплект за­готовок, деталекомплект, виріб), (нормо-год.; м2-год; т та ін.); Рп - нормативна питома витрата ресурсу даної виробничої одиниці на один виріб-представник (комплект заготовок або деталекомплект-представник), (нормо-год.; м2-год; т та ін.).
3) визначається обсяг випуску і-ої продукції у виробах-представниках комплектах заготовок, деталекомплектах-представниках), (Vпі), шт.:
Vпі = Vі * kпі,
де Vі - планований річний обсяг випуску і-го виробу (деталекомплекта) відповідно до проекту виробничої програ­ми підприємства, шт.;
4) визначається весь обсяг випуску продукції цеху (дільниці) у виробах-представниках (комплектах загото­ вок, деталекомплектах-представниках), (Vп), шт.:
Vп=Σ Vпі,
5) розраховується потужність (пропускна здатність) виробничої одиниці (цеху, дільниці, групи обладнання) у виро­бах-представниках (комплектах заготовок, деталекомплектах-представниках), (ВПп), шт.:
ВПп = Рнз / Рп
де Рнз - загальний річний обсяг наявного ресурсу відповід­ної виробничої одиниці (потужність плавильної печі в тоннах металу; річний ефективний фонд часу групи ус­таткування в годинах; ресурс складального цеху (дільниці) у м2-год. і т.ін.).
6) визначається потужність (пропускна здатність) виробни­чої, одиниці у фізичних виробах (комплектах заготовок, деталекомплектах), шт.:
а)питома вага продукції і-го виду в загальному обсязі на­ ведених до представника виробів (комплектів загото­вок, деталекомплектів) (Уі), %:
Уі = Vпі /Vп *100,
б) потужність (пропускна здатність) виробничої одиниці у фізичних виробах (комплектах заготовок, деталеком­ плектах), (ВПі), шт.:
ВПі = ВПп * Уі / Кпі*100
7) розраховується нормативна питома витрата ресурсу на один збірний виріб (збірний комплект заготовок, збірний деталекомплект), (Рзк), (нормо-год.; м2-год; т та ін.):
Рзк = Σ * Рі * Уі /100
8) визначається потужність (пропускна здатність) виробни­чої одиниці в збірних виробах (збірних комплектах заго­товок, збірних деталекомплектах), (ВПзк), шт.:
ВПзк = Риз / Рзк
9) розраховується потужність (пропускна здатність) вироб­ничої одиниці у фізичних виробах (комплектах заготовок, деталекомплектах), (ВПі), шт.:
ВПі = ВПзк * Уі /100

Наши рекомендации