До аудиторів та кандидатів в аудитори з метрології

№ з/п Вимога Зміст вимоги
Освіта Аудитор та кандидат в аудитори з метрології повинні мати повну вищу технічну освіту
Загальний досвід роботи в галузі метрології Аудитор та кандидат в аудитори з метрології повинні мати загальний досвід роботи в галузі метрології не менше п’яти років
Досвід роботи у сфері уповноважен-ня та /або атестації в державній метроло-гічній системі Аудитор та кандидат в аудитори з метрології, які атестуються з одного із напрямків метрологічної діяльності, повинні мати відповідний стаж проведення метрологічних робіт, а саме: державних випробувань засобів вимірювальної техніки (не менше двох років); повірки (калібрування) засобів вимірювальної техніки (не менше двох років); атестації методик виконання вимірювань у сфері та/або поза сферою поширення державного метрологічного нагляду, розробка (участь у розробці) методик виконання вимірювань (не менше трьох методик), (не менше трьох років); вимірювань у сфері та/або поза сферою поширення дер-жавного метрологічного нагляду (не менше трьох років) або участі в роботах з уповноваження та/або атестації в державній метрологічній системі чи акредитації згідно з ДСТУ ISO/IEC 17025 (не менше двох років). У разі атестації аудитора за двома та більше видами метрологічних робіт стаж роботи має бути вибраний найбільший із вибраних напрямків
Спеціальна ауди-торська підготовка Кандидат в аудитори з метрології повинен пройти навчання за спеціальним курсом: здійснення уповноваження та атестації в державній метрологічній системі; здати іспит в ДП “УкрНДНЦ” та одержати відповідне посвідчення
Стажування Кандидат в аудитори з метрології повинен узяти участь не менше ніж у двох перевірках організацій, що уповноважуються (уповноважені) або атестуються (атестовані) в державній метрологічній системі, та надати відповідні документи до органу сертифікації персоналу Укрметртестстандарту. Стажування проводиться на базі Укрметртестстандарту чи ННЦ „Інститут метрології”

Продовження додатка 1

№ з/п Вимога Зміст вимоги
Досвід проведення перевірок аудитором з метрології Аудитор з метрології щорічно повинен брати участь не менше ніж у двох перевірках організацій, що уповноважуються (уповноважені) або атестуються (атестовані) в державній метрологічній системі, та надавати відповідні документи до органу із сертифікації персоналу Укрметртестстандарту. Пропрацювавши один рік як аудитор з метрології, він має право проводити стажування кандидатів в аудитори з метрології, надавати відгук (оцінку) щодо кваліфікації та результатів роботи кандидатів в аудитори
Загальні знання та вміння аудиторів з метрології Аудитор з метрології повинен мати знання та вміння щодо: 1) організації та проведення перевірок з уповноваження та/або атестації в державній метрологічній системі: знати критерії уповноваження або атестації на проведення відповідних метрологічних робіт та вміти перевіряти відповідність організацій, що уповноважуються або атестуються (уповноважені або атестовані), цим критеріям; аналізувати експертний висновок та, за потреби, документи, що надаються на уповноваження або атестацію; результативно планувати та організовувати роботу; проводити перевірки згідно з програмою, затвердженою в установленому порядку; визначати пріоритети та зосереджувати зусилля на суттєвих питаннях;
    збирати інформацію шляхом опитування, слухання, спостереження і аналізування документів, протоколів і даних; перевіряти об’єктивність зібраної інформації; складати звіт про виконану роботу та готувати документи за результатами перевірки; забезпечувати конфіденційність інформації та її захист; 2) перевірки системи управління якістю підрозділів, що здійснюють метрологічну діяльність, на відповідність ДСТУ ІSO/IEC 17025; 3) організаційних аспектів: аудитор повинен оцінити умови, у яких функціонує організація, що уповноважується (уповноважена) чи атестується (атестована) на проведення відповідних метрологічних робіт. У цій сфері слід мати знання для визначення розміру, структури, функцій підрозділів, що здійснюють метрологічну діяльність, та їх зв’язків. Аудитор повинен знати та застосовувати у своїй діяльності відповідно до видів метрологічних робіт: законодавство України в галузі метрології та метрологічної діяльності; правила уповноваження та атестації в державній метрологічній системі та порядок перевірки уповноважених і атестованих організацій;

Продовження додатка 1

№ з/п Вимога Зміст вимоги
    міжнародні та європейські вимоги в галузі метрології, у тому числі положення міжнародних документів законодавчої метрології
Спеціальні знання аудиторів з метрології Аудитор з метрології повинен мати знання щодо: термінів та визначення основних понять у галузі метрології; визначення характеристик похибок та оцінки невизначеності вимірювань; процедур проведення звірень еталонів; простежуваності вимірювань; методів здійснення аудиту систем управління якістю, в тому числі що розроблені з урахуванням ДСТУ ISO/IEC 17025

Додаток 2

до пункту 5.2 Порядку атестації

аудито­­­рів з метрології

  Керівнику органу сертифікації персоналу Укрметртестстандарту _______________________________ (ініціали, прізвище)

ЗАЯВКА

на атестацію кандидата в аудитори з метрології,

Наши рекомендации