Дайте перелік обставин, за яких настає страховий випадок страхування від нещасних випадків

Зв’язок нещасного випадку із виробництвомкомісія встановлює, виходячи із обставин, за

яких настає страховий випадок державного соціальног

о страхування громадян від нещасного

випадку на виробництві та професійного захворювання

, і визнає його пов’язаним із

виробництвом у разі:

виконання трудових обов’язків, в тому числі у відря

дженні;

перебування на робочому місці, на території підприє

мства або в іншому місці,

пов’язаному з виконанням роботи, починаючи з момент

у прибуття працівника на

підприємство до його відбуття, який повинен фіксува

тися відповідно до правил

внутрішнього трудового розпорядку;

приведення в порядок знарядь виробництва, засобів з

ахисту, одягу, виконання заходів

особистої гігієни, під час руху по території підпри

ємства перед початком роботи і

після її закінчення;

виконання завдань роботодавця в неробочий час, під

час відпустки, у вихідні, святкові

та неробочі дні;

проїзду на роботу чи з роботи на транспортному засо

бі підприємства;

використання власного транспортного засобу в інтере

сах підприємства з дозволу або за

дорученням роботодавця відповідно до встановленого

порядку;

виконання дій в інтересах підприємства, на якому пр

ацює потерпілий, тобто дій, які не

належать до трудових обов’язків працівника;

ліквідації аварій, наслідків надзвичайних ситуацій

на об’єктах і транспортних засобах

підприємства, надання необхідної допомоги або рятув

ання людей, запобігання

нещасним випадкам із іншими особами;

переміщення працівника до об’єкта (між об’єктами) о

бслуговування за затвердженими

маршрутами або до будь-якого іншого об’єкта за дору

ченням роботодавця;

переміщення до чи з місця відрядження відповідно до

завдання про відрядження;

раптового погіршення здоров’я або смерті внаслідок

гострої серцево-судинної

недостатності працівника під час перебування на під

земних роботах;

скоєння самогубства працівником плавскладу на судна

х морського та

рибопромислового флоту в разі перевищення терміну й

ого перебування у рейсі;

оголошення працівника померлим унаслідок його зникн

ення, пов’язаного із нещасним

випадком під час виконання ним трудових обов’язків;

заподіяння тілесних ушкоджень іншою особою або вбив

ства працівника під час

виконання чи у зв’язку з виконанням ним трудових об

ов’язків чи дій в інтересах

підприємства незалежно від порушення кримінальної с

прави, крім випадків з’ясування

потерпілим особистих стосунків;

одержання працівником травми або інших ушкоджень вн

аслідок погіршення стану

його здоров’я, крім випадків, коли головною причино

ю цієї події стало алкогольне чи

наркотичне сп’яніння потерпілого, не зумовлене виро

бничим процесом, що

підтверджено медичним висновком, і якщо цей працівн

ик до нещасного випадку був

відсторонений від роботи згідно з порядком, визначе

ним правилами внутрішнього

трудового розпорядку;

раптового погіршення стану здоров’я працівника під

час виконання трудових

обов’язків внаслідок впливу небезпечних і шкідливих

чинників, що підтверджено

медичним висновком, або якщо потерпілий не пройшов

медичного огляду, а робота,

що виконувалась, була протипоказана потерпілому від

повідно до медичного висновку

про стан його здоров’я;

перебування працівника на території підприємства пі

д час перерви для відпочинку та

харчування, у зв’язку з проведенням виробничої нара

ди, одержанням заробітної плати,

проходженням обов’язкового медичного огляду;

впливу на здоров’я працівника шкідливих виробничих

чинників, внаслідок яких у нього

встановлено професійне захворювання.

Наши рекомендации