Аналіз складу та структури доходів підприємства

  №       Види доходів     За минулий рік   За звітний рік   Відхилення ( +,- )  
Тис. грн. % Тис. грн. % Тис. грн.   % За питомою вагою
   
1. Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів,робіт,послуг)              
2. Інші операційні доходи              
3. Дохід від участі в капіталі              
4. Інші фінансові доходи              
5. Інші доходи              
6. Надзвичайні доходи              
7. Разом доходів         -

ЗАВДАННЯ 13 .За даними балансу підприємства визначити наявність власних оборотних коштів і на основі цього оцінити його фінансову стійкість.

Аналіз власних оборотних коштів підприємства за 200_____ рік

  Показники На початок року На кінець року Зміна (+, -)
1. Загальна сума поточних активів, тис.грн.      
2. Загальна сума коротко-строкових зобов’язань, тис.грн.      
3. Величина власних оборотних коштів, тис.грн.      
4. Частка в сумі поточних активів, %: - власного капіталу - позикового капіталу      
     

ЗАВДАННЯ 14 .Підприємство розглядає варіант інвестування грошового капіталу в сумі 100 тис. грн.На підприємстві передбачається здійснити оновлення виробничих потужностей через заміну старого обладнання новим технологічно вдосконаленим та більшої потужності, що за прогнозними розрахунками забезпечить отримання щорічного грошового доходу у сумі 55 тис. грн. Через 7 років підприємство планує реалізувати це обладнання за 30 тис.грн. На основі методу чистого приведеного доходу оцінити ефективність запропонованого варіанту інвестування та можливість його реалізації, якщо підприємство очікує 46% віддачу на вкладений капітал. Вихідні дані для проведення оцінки інвестиційного проекту навести у таблицю.

Показники Значення показника
1. Обсяг первісних інвестицій, тис. грн.  
2.Норма дисконту, %  
3. Щорічний чистий грошовий потік, тис. грн.  
4. Ліквідаційна вартість обладнання, тис. грн.  
5.Тривалість інвестиційного проекту, років  

Чистий приведений дохід при інвестуванні капіталу в основні засоби оформити у наступну таблицю.

  Показники   Р о к и
                 
Обсяг первісних інвестицій, тис. грн.                
Щорічний чистий грошовий потік, тис. грн.                
Коефіцієнт дисконтування                
Дисконтований щорічний чистий грошовий потік, тис. грн.                
Чистий приведений дохід, тис. грн.  

За результатами розрахунків зробити висновок.

ЗАВДАННЯ 15 . З метою забезпечення єдиного порядку і основних методичних принципів проведення аналізу фінансового стану приватизованих підприємств Мінфіном України і Фондом державного майна України встановлено скорочений перелік коефіцієнтів для оцінки фінансової стійкості. За даними підприємства визначити відносні показники фінансового стану.

Аналіз коефіцієнтів фінансової стійкості підприємства за 200___ рік

  Показники На початок року На кінець року Зміна (+, -)
1. Коефіцієнт платоспроможності (автономії)      
2. Коефіцієнт фінансування      
3. Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами      
4. Коефіцієнт маневреності власного капіталу      

ЗАВДАННЯ 16. Проаналізуватиефективність використання капіталу та зробити факторний аналіз .

Аналіз ефективності використання капіталу

Показники Базисний рік Звітний рік Відхилення (+,-)
1.Чистий прибуток підприємства, тис. грн.      
2.Чистий дохід (виручка) від реалізації товарів (робіт, послуг), тис. грн.      
3.Середня сума капіталу (загального) підприємства, тис. грн.      
4.Рентабельність капіталу, %      
5.Рентабельність продажу, %      
6.Коефіцієнт оборотності капіталу, %      
7.Зміна рентабельності капіталу за рахунок: - коефіцієнта оборотності;      
- рентабельності продажу      

ЗАВДАННЯ 17 .

За допомогою форми №2 «Звіт про фінансові результати» та прийому елімінування визначити вплив кожного з факторів на чистий прибуток підприємства.

За результатами розрахунків зробити висновок.

Аналіз чистого прибутку підприємстватис.грн.

  Показники Минулий рік Звітний року Зміна (+, -)
1. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (В)      
2. Собівартість реалізованої продукції (С)      
3. Адміністративні витрати (АВ)      
4. Витрати на збут (ЗВ)      
5. Інші операційні доходи(ІОД)      
6. Інші операційні витрати (ІОВ)      
7. Фінансові доходи(ФД)      
8. Фінансові витрати(ФВ)      
9. Податок на прибуток (ПНП)      
10. Чистий прибуток (ЧП), збиток (ЧЗ)      

При проведенні аналізу визначити вплив факторів на зміну чистого прибутку, згрупувавши їх наступним чином:

а) адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати та інші операційни доходи;

б) фінансові доходи;

в) фінансові витрати;

г) податок на прибуток.

ЗАВДАННЯ 18 .За допомогою форми №2 «Звіт про фінансові результати» (П-й розділ) здійснити аналіз операційних витрат на виробництво продукції на підприємстві та визначити вплив кожного з означених показників.

За результатами розрахунків зробити висновок.

Наши рекомендации