Сымдардың желдік ауытқуы

Дара сымдардың желдік ауытқулары. Сымға өткін бойынша бірыңғай жіктелген тік g және көлденең р жүктемелер әсер еткенде сым көлбеу жазықтығына орналасады, 2.1 суретте көрсетілгендей.

Сымның көлденең статикалық ауытқуының өлшемін тіректен арақашықтығы х нүктеде bх арқылы белгілеп және у арқылы осы нүктеде сымның салбырауын белгілеп, q жүктемесімен бағыттас, ұқсас үшбұрыштардан мынаны аламыз:

Сымдардың желдік ауытқуы - student2.ru (2.1)

Сым ең үлкен көлденең ауытқуды bmах , салбырау жебесі бар f өткіннің ортасында алады. Өрнекке х = l/2қоя отырыпмынаны аламыз:

Сымдардың желдік ауытқуы - student2.ru (2.2)

Дара сымдардың желдік ауытқуын анықтауға арналған өрнегін түйіспелі сым жоспарда түзу сызық бойымен салбырау нүктелері арасында орналасқан,қарапайым түйіспелі асылғылардың түйіспелі сымдарының желдік ауытқуын есептегенде де қолдануға болады. Өрнекте Н орнына түйіспелі сымның керілуін К қойса болды.

Жоспарда тірек жанындағы түйіспелі сымның салпыншақ нүктелері жол осінен әр түрлі жақтарға ығысқан жағдайда(сым жол осіне қатысты ирек түрінде орналасқан),көлденең жазықтықта оның жел кезінде жол осінен ауытқуы b1 және b2 ауытқуларының (3.2, а сурет) қосындысымен анықталады, олардың мәндерін мына өрнектен табуға болады:

Сымдардың желдік ауытқуы - student2.ru (2.3)

Бұл жердегі а – сымның ирегі.

Бұдан өткіннің кез келген нүктесінде түйіспелі сымның жол осінен тіректен x арақашықтығында орналасқан статикалық ауытқуын bкх аламыз:

Сымдардың желдік ауытқуы - student2.ru (2.4)

Сымдардың желдік ауытқуы - student2.ru

Сурет 2.1 Дара сымның өткінінің әр түрлі нүктесінде жел әсерінен статикалық ауытқуын анықтайтын сұлба

Сымдардың желдік ауытқуы - student2.ru

Сурет 2.2 Жолдың түзу телімдегі өткіннің рұқсат етілген ұзындығын анықтау сұлбасы

Өрнекті зерттеуге сүйінсек, түйіспелі сымның жол осінен ең үлкен ауытқуы (немесе түзу телімде тоққабылдағышының осінен) тіректен х арақашықтықта орналасқан нүктеде болатыны көрсетіледі.

Сымдардың желдік ауытқуы - student2.ru (2.5)

Осы х мәнін өрнекке қойғаннан кейін мынаны аламыз:

Сымдардың желдік ауытқуы - student2.ru (2.6)

Тірек жанында түйіспелі сымның әр түрлі иректерінде жел кезінде оның жол осінен ең үлкен ауытқуын келесі түрде анықтауға болады. Мұндағы a — түйіспелі сымның ирегінің орташа мәні, яғни оны қабылдаймыз

а = 0,5(а12) (2.7)

онда 2.2, б суретін ескере отырып,келесі нәтижені аламыз:

Сымдардың желдік ауытқуы - student2.ru (2.8)

Осының алдындағы өрнекке байланысты өткіндегі сымның ең үлкен статикалық ауытқуы

Сымдардың желдік ауытқуы - student2.ru (2.9)

Өткіннің ең үлкен рұқсат етілген мәнін алу сымның ең үлкен ауытқуы bк max сымның тоққабылдағыш осінен ең үлкен рұқсат етілген ауытқуына bк доп теңескенде мүмкін болады. Сондықтан bк max = bк доп теңдігін қабылдап және оны l-ге қатысты шешіп, рк, K, bк доп, а1 және а2 иректері берілгендері бойынша жолдың түзу теліміндегі өткіннің рұқсат етілген ұзындығын lmах анықтайтын өрнекті аламыз:

Сымдардың желдік ауытқуы - student2.ru (2.10)

Сымдардың желдік ауытқуы - student2.ru

Сурет 2.3 Жолдың қисық теліміндегі өткіннің рұқсат етілген ұзындығын анықтау сұлбасы

Сымдардың желдік ауытқуы - student2.ru

Сурет 2.4Жолдың қисық осінің жебесін анықтау сұлбасы

Есептеу кезінде таңбаларды lmах –тың аз мәнін алу үшін таңдау керек. Формулада үстіңгі танбалар а2 ирек жағынан жел бағытына сәйкес, ал төменгілер а1 жағына сәйкес келеді.

Негізінде түзу телімнің көп бөліктерінде түйіспелі сымды бірдей иректермен жөндейді, яғни а1 = а2 (абсолют шама бойынша). Формулада а12=а деп қабылдап, сымның иректері тең болғанда жолдың түзу телімінде өткіннің рұқсат етілген ұзындығын l анықтайтын өрнекті аламыз:

Сымдардың желдік ауытқуы - student2.ru (2.11)

Осы формуланы қарастыра отырып, К түйіспелі сымның рұқсат етілген ауытқуыныңғ bк доп керілуінің үлкеюімен өткіннің рұқсат етілген ұзындығының өсетінін байқауға болады,ал а ирегінің және желдік жүктеменің өсуімен төмендейді. Жолдың қисық телімінде өткіннің рұқсат етілген ұзындығын анықтау сұлбасы 2.3 суретте көрсетілген. Жолдың қисық осінің жебесін 2.4 суретте көрсетілген сұлбаның көмегімен анықтауға болады.ОАВ үшбұрышы үшін (l/2)2 + (R — С)2 = R2 бар.

Жақшаларды ашып және С2-тың салыстырмалы аз мәнін ескермей,мынаны аламыз

Сымдардың желдік ауытқуы - student2.ru (2.12)

R радиусының қисық телімде тоққабылдағыш осінен түйіспелі сымның желдік максималды ауытқуын тіректегі түйіспелі сымның иректері әр түрлі болғанда, формула бойынша табуға болатынын көрсету қиын емес:

Сымдардың желдік ауытқуы - student2.ru (2.13)

а1 және а2 иректері әр түрлі болғанда түйіспелі сымның желдік максималды ауытқуы өткіннің ортасынан кішкене ығысады.Бұл ығысу мына өрнекпен анықталады:

Сымдардың желдік ауытқуы - student2.ru (2.14)

Егер теңдеуде bк max = bк доп деп қабылдап және оны l-ге қатысты шешсек, а1 және а2 иректері және рк, К, bк доп берілгенде R радиусын жолдың қисық теліміндегі өткіннің рұқсат етілген ұзындығын анықтауға арналған өрнекті аламыз:

Сымдардың желдік ауытқуы - student2.ru (2.15)

Бірдей иректерде а12=а түйіспелі сым максималды статикалық ауытқуды өткіннің ортасында алады:

Сымдардың желдік ауытқуы - student2.ru (2.16)

және сәйкесінше

Сымдардың желдік ауытқуы - student2.ru (2.17)

Жоғарыда bк max және lmах үшін келтірілген барлық өрнектер тіректер мен сымдарға желдік жүктеме әсерінен түйіспелі сым деңгейінде γk тіректердің иілуін ескерусіз алынған. γk мәні ±65 мм-ге жете алады. Сондықтан түйіспелі сым өткінінің аралық ұзындығын анықтау кезінде γk мәнін міндетті түрде ескеру қажет. Бұл жағдайда bк max және lmах анықтайтын формулалар мына түрге келеді:

тіректегі түйіспелі сымның бірдей ирегіндегі қисық және түзу телім жолы үшін:

Сымдардың желдік ауытқуы - student2.ru (2.18)

Сымдардың желдік ауытқуы - student2.ru (2.19)

Наши рекомендации