Теоретичні засади викладання дисципліни «Основи правознавства» в школі

Лекція

Вступ до курсу (2 год)

Тематичний план:

1. Методика викладання правознавства в школі як педагогічна навчальна дисципліна та практика роботи вчителя.

2. Завдання та предмет курсу «Методика викладання шкільного курсу «Основи правознавства».

3. Джерела курсу «Методика викладання шкільного курсу «Основи правознавства».

4. Зв’язок курсу «Методика викладання шкільного курсу «Основи правознавства» з юридичними та гуманітарними дисциплінами.

Основні поняття теми:

Мета курсу – ознайомлення з ефективними формами організації навчального процесу , методами та прийомами навчання школярів правознавству.

Завдання курсу – ознайомитись з методикою проведення уроків правознавства в загальноосвітньому навчальному закладі.

Зв’язок курсу «Методика викладання шкільного курсу «Основи правознавства»:

- основи правознавства;

- конституційне право;

- історія України;

- всесвітня історія.

Семінарське заняття.

Робоча документація вчителя правознавства.

Шкільна програма з правознавства» (2 год.)

План заняття:

1. Загальна характеристика навчальної програми як нормативно-правового документа.

2. Пояснювальна записка як елемент навчальної програми.

3. Зміст програми та його врахування під час складання навчального плану.

4. Значення оцінки навчальних досягнень учнів в навчальній програмі.

Рекомендована література:

1. Андрусишин Б.І., Гуз А.М. Методика викладання шкільного курсу "Основи правознавства": Курс лекцій. — К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2005.

2. Дичківська ЇМ. Інноваційні педагогічні технології: Навч. посіб — К.: Академвидав, 2004.

3. Конституція України і Основи правознавства в школі: Книга для вчителя / І.Б. Усенко, С.В. Бобровий і , В.І. Ваксман та ін. — К.: Укр. центр правничих студііі, 1999.

4. Нагодченко О.В., Чумак П.О. Основи правознавстві Навч. посіб. — Д.: Арт-Прес, 2000.

5. Наровлянський ОД. Дидактичні матеріали з основ правознавства: Навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер, 1999.

6. Практикум з педагогіки: Метод, посіб. / І.Д. Звєрє-ва, Л.Г. Коваль. — К.: ІЗМН, 1996.

7. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерак­тивні технології навчання. — К., 2003.

8. Навчальна програма «Правознавство (практичний курс)» для 9-х класів навчальних закладів з українською мовою навчання. Рекомендовано міністерством освіти і науки України, лист від 21.05.08 р. № 1/11-1969, підготовлена авторським колективом у складі: Пометун О.І., Ремех Т.С.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ

РОЗДІЛ 2: Дидактичні особливості уроку правознавства

Лекція

Методи навчання (4 год)

Тематичний план:

1. Класифікація методів навчання правознавству.

2. Метод проблемного навчання на уроці правознавства.

3. Особливості застосування методів навчання в залежності від теми уроку.

4. Підручник з правознавства та методика роботи з ним.

Основні поняття теми:

Метод навча́ння — спосіб організації діяльності учнів з навчальним матеріалом.

Метод проблемного навчання – це такий метод навчання, коли створюється проблемна ситуація, а вчитель не лише дає розкриття проблеми, а й розкриває логіку рішення проблеми.

Усний виклад - це повідомлення нового матеріалу вчителем.

Розповідь – передбачає чітку, образну характеристику предмета, явища, події їх ознак та властивостей.

Пояснення – це послідовний логічний виклад більш складних запитань.

Наочні методи – це методи, які спрямовані на сприймання інформації через органи зору. Розрізняють: ілюстрацію, демонстрацію, самостійне спостереження та досліди.

Семінарське заняття.

« Інтерактивні методи навчання » (2 год.)

План заняття:

1. Треніг та особливості його проведення.

2. Рольова гра на уроках правознавства.

3. Порівняльна характеристика ділової та рольової гри під час проведення уроків правознавства.

Рекомендована література:

1. Андрусишин Б.І., Гуз А.М. Методика викладання шкільного курсу "Основи правознавства": Курс лекцій. — К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2005.

2. Дичківська ЇМ. Інноваційні педагогічні технології: Навч. посіб — К.: Академвидав, 2004.

3. Конституція України і Основи правознавства в школі: Книга для вчителя / І.Б. Усенко, С.В. Бобровий і , В.І. Ваксман та ін. — К.: Укр. центр правничих студііі, 1999.

4. Нагодченко О.В., Чумак П.О. Основи правознавстві Навч. посіб. — Д.: Арт-Прес, 2000.

5. Практикум з педагогіки: Метод, посіб. / І.Д. Звєрє-ва, Л.Г. Коваль. — К.: ІЗМН, 1996.

6. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерак­тивні технології навчання. — К., 2003.

Лекція

Форми організації навчання (2 год.)

Тематичний план:

1. Шкільні форми вивчення правознавства (шкільна лекція, урок, практикуми практичні заняття).

2. Позакласні форми вивчення правознавства (екскурсії, факультативи, гуртки).

3. Позакласні форми вивчення правознавства.

4. Тренінг як форма організації навчання правознавству.

Основні поняття теми:

Форма організації навчання – це спосіб організації спілкування між вчителем і учнем за встановленими принципами, зумовленими методами навчання.

Урок — форма організації навчання, за якої навчальні заняття проводяться вчителем із групою учнів постійного складу, одного віку й рівня підготовленості протя­гом точно встановленого часу, за сталим розкладом.

Шкільна лекція – усний виклад вчителем навчального матеріалу протягом одного заняття.

Факультатив– навчальне заняття, яке проводиться з метою розвитку здібностей, творчого мислення, інтересів та нахилів учнів до окремих предметів.

Тре́нінг — форма активного навчання навикам поведінки.

Інтерактивне навчання – це специфічна форма організації навчання, яка має за мету створити комфортні умови для успішного навчання учнів.

Лекція

Формування знань, умінь, навичок на уроках правознавства ( 2 год.)

Тематичний план:

1. Прийоми та засоби формування правових знань у школярів.

2. Методика формування правових навичок та умінь на уроках правознавства.

Основні поняття теми:

Знання — форма існування і систематизації результатів пізнавальної діяльності людини. Уміння– здатність людини виконувати певну дію ( розумову, трудову, фізичну тощо ).

Навички – це автоматизована дія, вироблена на основі вправ, т.б. коли людина виконує дію не замислюючись, автоматично.

Процес формування ЗУН:

1) подача теоретичних знань;

2) засвоєння теоретичних знань учнями;

3) виконання пробних вправ;

4) формування нового елементарного уміння;

5) за допомогою тренувальних вправ уміння перетворюється на навичку.

Рівні засвоєння ЗУН – репродуктивний, реконструктивний, творчий.

Семінарське заняття.

« Процес формування знань, умінь, навичок на уроках правознавства » (2 год.)

План заняття:

1. Поняття «знання», «уміння» та «навички» як складові елементи засвоєння інформації.

2. Типи вправ та прийомів для формування ЗУН на уроках правознавства.

3. Рівні засвоєння нового матеріалу учнями на уроках правознавства.

Рекомендована література:

1. Андрусишин Б.І., Гуз А.М. Методика викладання шкільного курсу "Основи правознавства": Курс лекцій. — К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2005.

2. Дичківська ЇМ. Інноваційні педагогічні технології: Навч. посіб — К.: Академвидав, 2004.

3. Конституція України і Основи правознавства в школі: Книга для вчителя / І.Б. Усенко, С.В. Бобровий і , В.І. Ваксман та ін. — К.: Укр. центр правничих студііі, 1999.

4. Нагодченко О.В., Чумак П.О. Основи правознавстві Навч. посіб. — Д.: Арт-Прес, 2000.

5. Наровлянський ОД. Дидактичні матеріали з основ правознавства: Навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер, 1999.

6. Практикум з педагогіки: Метод, посіб. / І.Д. Звєрє-ва, Л.Г. Коваль. — К.: ІЗМН, 1996.

7. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерак­тивні технології навчання. — К., 2003.

Лекція

Урок правознавства в сучасній школі ( 4 год.)

Тематичний план:

1. Теоретичні основи уроку правознавства в школі.

2. Типи уроків правознавства.

3. Інтерактивні уроки правознавства та методика їх застосування.

Основні поняття теми:

Урок — форма організації навчання, за якої навчальні заняття проводяться вчителем із групою учнів постійного складу, одного віку й рівня підготовленості протя­гом точно встановленого часу, за сталим розкладом.

Типи уроків:

- урок вивчення нового матеріалу;

- урок узагальнення і систематизації;

- контрольний урок;

- комбінований урок.

Типові елементи структури уроку:

- організація класу;

- перевірка домашнього завдання;

- актуалізація опорних знань;

- повідомлення теми і завдань уроку;

- виклад нового матеріалу;

- перевірка первинного усвідомлення вивченого матеріалу;

- узагальнення і систематизація знань;

- підведення підсумків уроку;

- повідомлення домашнього завдання.

Нетрадиційний урок – це імпровізоване навчальне заняття з нетрадиційною структурою, яка не відповідає звичайному уявленню про урок.

Семінарське заняття.

Урок правознавства в сучасній школі. План-конспект уроку правознавства.

План заняття:

  1. Теоретичні основи уроку правознавства в школі.
  2. Типи уроків правознавства.
  3. Інтерактивні уроки правознавства та методика їх застосування.
  4. Методика написання плану-конспекту уроку правознавства.

Рекомендована література:

1. Андрусишин Б.І., Гуз А.М. Методика викладання шкільного курсу "Основи правознавства": Курс лекцій. — К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2005.

2. Дичківська ЇМ. Інноваційні педагогічні технології: Навч. посіб — К.: Академвидав, 2004.

3. Конституція України і Основи правознавства в школі: Книга для вчителя / І.Б. Усенко, С.В. Бобровий і , В.І. Ваксман та ін. — К.: Укр. центр правничих студііі, 1999.

4. Нагодченко О.В., Чумак П.О. Основи правознавстві Навч. посіб. — Д.: Арт-Прес, 2000.

5. Наровлянський ОД. Дидактичні матеріали з основ правознавства: Навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер, 1999.

6. Практикум з педагогіки: Метод, посіб. / І.Д. Звєрє-ва, Л.Г. Коваль. — К.: ІЗМН, 1996.

7. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерак­тивні технології навчання. — К., 2003.

Лекція

Наши рекомендации