Тема 2. Методична робота в школі

План

1. Структура органів управління освітою.

2. Педагогічна рада школи.

3. Органи громадського самоврядування у навчальних закладах.

Література

1. Закон України «Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР «Про освіту» // Голос України. – 1996. – 25 квітня.

2. Островерхова Н.М., Даниленко Л.І. Ефективність управління загальноосвітньою школою: соціально-педагогічний аспект / Н.М.Островерхова, Л.І. Даниленко – К., 1995. – С. 22-36.

3. Онипченко О. Педагогічна рада: історико-педагогічний аспект становлення і розвитку / О. Онипченко // Завуч. – 2006. - № 25 (вересень). – С. 72-74.

4. Онишків З.М. Основи школознавства / З.М. Онишків. – Тернопіль, 2003. – С. 6-13, 16-20.

5. Пальчевський С.С. Педагогіка / С.С. Пальчевський. – К., 2008. – С. 448-468.

6. Пикельная В.С. Теоретические основы управления (школоведческий аспект) / В.С. Пикельная. – М., 1990.

7. Положення про Міністерство освіти України // Інформаційний збірник Міністерства освіти України. - 1994. - № 5- 6.

8. Положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2001. - № 8.

9. Примірне положення про раду загальноосвітнього навчального закладу // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2001. - № 8.

10. Трофімчук С. Педрада у сучасній школі / С. Трофімчук // Завуч. – 2004. - № 26-27 (вересень). – С. 9-16.

Методичні рекомендації.

При підготовці відповіді на перше питання необхідно розглянути загальні нормативно-правові документи з питань управління загальною середньою освітою в Україні. Спираючись на основні положення цих правових актів, охарактеризувати діяльність органів управління освітою, а саме: Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, управління освіти і науки обласної державної адміністрації та відділу освіти районної (міської) державної адміністрації.

Відповідь на друге питання заняття потребує ознайомлення з роботою педагогічної ради як колегіального органу управління загальноосвітнім навчальним закладом. Необхідно звернути увагу на процес утворення педагогічної ради, формування її складу та основні напрямки роботи. Крім того, студентам слід з’ясувати коло основних питань і проблем, які розглядаються на засіданнях педагогічної ради, зрозуміти процедуру підготовки, розгляду і затвердження рішення педагогічної ради.

Відповідь на третє питання передбачає визначення місця органів громадського самоврядування в системі управління закладами освіти. Необхідно дати характеристику постійним і тимчасовим органам громадського самоврядування у навчальних закладах, порядок їх утворення, склад і функції.

Теми рефератів

1. Організація управління загальноосвітнім навчальним закладом на сучасному етапі.

2. Педагогічна рада школи – важливий чинник підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

3. Статут загальноосвітнього навчального закладу.

4. Гендерні аспекти управління ЗНЗ.

Контрольні питання

1. Які нормативно-правові документи визначають процес управління освітою в Україні?

2. Назвіть органи держаного управління освітою в Україні.

3. Який орган держаного управління освітою є центральним? Назвіть основні напрямки його роботи.

4. Охарактеризуйте органи управління загальноосвітніми навчальними закладами на обласному, районному та міському рівнях.

5. Яке місце в системі управління освітою займають вищі навчальні заклади?

Завдання для практичної роботи

1. Спираючись на рекомендовану літературу:

а) складіть схему «Структура органів управління освітою»;

б) заповніть таблицю «Органи громадського самоврядування у навчальних закладах»

Назва органу Склад Порядок роботи Основні функції Порядок прийняття рішень
Загальні збори збори (конференція)        
Рада ЗНЗ          
Піклувальна Рада        

2. Перегляньте запропонований протокол педагогічної ради та назвіть основні питання і проблеми, які були розглянуті на її засіданні.

3. Підготуйте свій проект педагогічної ради на довільну тему за схемою:

- тема засідання педради;

- порядок проведення педради;

- виступи на педраді (вимоги до виступів, регламент тощо);

- рішення педради.

Тема 2. Методична робота в школі

Мета: ознайомити студентів із системою методичної роботи в школі; формувати вміння аналізувати план роботи предметного методоб’єднання; визначити форми методичної роботи з учителями; навчити студентів складати орієнтовний план роботи шкільного методоб’єднання вчителів історії.

План

1. Завдання та зміст методичної роботи .

2. Форми методичної роботи з учителями, їх характеристика.

3. Організація методичної роботи в гімназіях і ліцеях.

Література

1.Про затвердження” Положення про методичний кабінет середнього закладу освіти” // Інформаційний збірник Міністерства освіти України.-1998.-№2.

2.Положення про методистів-кореспондентів інститутів післядипломної освіти (удосконалення вчителів) // Інформаційний збірник МО України. – 1998. – №2.

3.Про науково-методичну раду з питань освіти Міністерства освіти і науки України// Інформаційний збірник МОН України. – 2000. – №19.

4.Про затвердження Державної програми “Вчитель” //Інформаційний збірник МОН України. – 2002. – №10.

5.Рекомендації щодо проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в системі післядипломної освіти// “Освіта України”.-2002.-№54.

6.Жерносек І.П. Науково-методична робота в навчальних закладах системи загальної середньої освіти / І.П. Жерносек – К., 2000.

7.Онишків З.М. Основи школознавства / З.М Онишків. – Тернопіль, 2003.– С.27-55.

8.Світельська Л.М. Організація гнучкої методичної служби в місті / Л.М. Світельська // Початкова школа .– 1992. – №5-6.– С.51–54.

9.Сисоєв В.М. Пріоритет – науково-педагогічній творчості / В.М. Сисоєв // Рідна школа.-1994.– №5.– С.52–55.

Методичні рекомендації

Відповідь на перше питання передбачає ознайомлення студентів із рекомендованими нормативно-правовими документами, відповідно до яких необхідно визначити завдання та зміст методичної роботи в школі.

Готуючи відповідь на друге питання, студенти повинні звернути увагу на дві групи форм методичної роботи : індивідуальні та колективні. Крім того, потрібно схарактеризувати основні індивідуальні форми методичної роботи (самоосвіта, стажування, наставництво, індивідуальні консультації), колективні форми методичної роботи в школі (методичні об’єднання вчителів, класних керівників; семінари для вчителів, вихователів, директорів та їх заступників; педагогічні читання, виставки, конференції; опорні школи; школи передового педагогічного досвіду; творчі групи). Також необхідно дати характеристику курсам підвищення кваліфікації педагогічних працівників і спробувати визначити їх місце у загальній, фаховій і методичній підготовці вчителів.

Відповідь на третє питання практичного заняття потребує ознайомлення із специфічними особливостями організації методичної роботи в гімназіях і ліцеях. Характеризуючи завдання та зміст методичної роботи, студенти повинні визначити її науковий характер і порівняти із діяльністю вчителів у звичайних школах. Крім того, варто визначити основні напрями роботи науково-методичної ради, охарактеризувати її склад, структуру та окремо зупинитися на формах організації методичної роботи в гімназіях і ліцеях.

Теми рефератів

1. Роль методичної служби в розвитку педагогічної творчості.

2. Клас-кабінет –творча лабораторія вчителя.

3. Моніторинг діяльності вчителя.

Контрольні питання

1. Назвіть і схарактеризуйте завдання методичної роботи з педагогічними працівниками.

2. Поясніть зміст методичної роботи.

3. Які форми методичної роботи є основними в загальноосвітніх навчальних закладах?

4. Хто в загальноосвітньому навчальному закладі відповідає за організацію методичної роботи?

5. Які форми занять застосовують на курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників?

6. Яка роль виконує методичний кабінет загальноосвітнього навчального закладу в підвищенні педагогічної майстерності вчителів?

7. Назвіть особливості методичної роботи в гімназії і ліцеї.

Завдання для практичної роботи

1. Спираючись на матеріал виступу заступника директора школи з навчально-виховної роботи, визначте і схарактеризуйте основні напрямки методичної роботи в школі за такою схемою:

а) предметні методоб’єднання вчителів;

б) методоб’єднання вчителів початкових класів;

в) методоб’єднання класних керівників;

г) робота з молодими вчителями;

д) методичні оперативки;

е) методичні тижні;

є) творчі звіти вчителів;

ж)методична рада школи;

з) індивідуальні консультації;

и) творча група;

і) методичний кабінет.

2. Відповідно до наданого плану роботи предметного методичного об’єднання (методоб’єднання вчителів історії і правознавства) проаналізуйте роботу методоб’єднання за такою схемою:

а) доцільність вибору тематики засідання методичного об’єднання;

б) вивчення якості знань, умінь і навичок учнів;

в) впровадження досягнень педагогічної науки, передового педагогічного досвіду;

г) робота з молодими вчителями;

д) вивчення нормативних документів;

е) ознайомлення з новинками психолого-педагогічної і методичної літератури;

є) виготовлення наочних посібників.

3. Підготуйте план роботи методичного кабінету вчителів історії і правознавства. Визначте необхідне обладнання методкабінету за такою схемою:

а) перелік матеріалів , що зосереджені в методичному кабінеті;

б) назви та зміст стендів;

в) зміст педагогічної виставки.

4. Складіть тематику засідань методоб’єднання вчителів історії та правознавства протягом навчального року.

Тема 3. Система планування і обліку роботи

Наши рекомендации