Розділ I. Загальні положення

ПРАВИЛА

Призначення стипендій студентам, аспірантам і докторантам

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

Правила призначення стипендій студентам, аспірантам і докторантам ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (далі – Правила) розроблені на підставі Закону України «Про вищу освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1050), постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 № 1047 «Про розміри стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових установах», постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 № 1045 «Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів», постанови Кабінету Міністрів України від 25 січня 2017 року № 32 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань стипендіального забезпечення», положеннь «Про організацію освітнього процесу в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», «Про академічну мобільність студентів університету» та інших чинних нормативних документів.

Розділ I. Загальні положення

1. Дія цих Правил поширюється на осіб, які навчаються у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (далі Університет) за державним (регіональним) замовленням за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, а саме:

1) студентів денної форми навчання;

2) аспірантів і докторантів, які навчаються за денною формою навчання (з відривом від виробництва).

2. Студентам, аспірантам і докторантам, які навчаються згідно з угодами, укладеними між навчальними закладами та фізичними або юридичними особами, стипендії можуть виплачуватися за рахунок коштів таких осіб, якщо це передбачено умовами укладеної угоди.

Особам, які навчалися згідно із зазначеними угодами і в установленому порядку переведені (поновлені) на навчання за державним замовленням за денною формою навчання (з відривом від виробництва) в межах Університету або з іншого навчального закладу, призначення і виплата стипендій здійснюються згідно з цими Правилами, а саме:

- академічної – з місяця, що настає за датою переведення (поновлення) особи на навчання відповідно до наказу ректора Університету;

- соціальної – за процедурою та у строки, визначені Порядком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

3. Особам, визначеним пунктом 1 цих Правил, призначаються такі стипендії:

1) академічні — за результатами навчання;

2) соціальні — на підставі законів, що встановлюють державні пільги і гарантії щодо призначення соціальних стипендій для окремих категорій громадян.

4. Для вирішення питань щодо призначення та позбавлення академічної або соціальної стипендії (у тому числі спірних), надання матеріальної допомоги студентам, аспірантам та докторантам, заохочення кращих з них за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній і науковій діяльності наказом ректора Університету утворюється стипендіальна комісія.

До складу стипендіальної комісії входять ректор, декани факультетів,

представники бухгалтерії, органів студентського самоврядування, профспілкової організації осіб, які навчаються. При цьому кількість осіб, які представляють у стипендіальній комісії органи студентського самоврядування та первинних профспілкових організацій осіб, які навчаються, повинна становити не менше ніж 50 відсотків складу стипендіальної комісії.

У своїй роботі стипендіальна комісія керується законами та іншими нормативно-правовими актами, що визначають права і обов’язки осіб, які навчаються, цими Правилами, статутом Університету.

За поданням стипендіальної комісії ректор затверджує реєстр осіб, яким призначаються стипендії, в разі, коли рішення стипендіальної комісії не суперечить вимогам законодавства та правилам призначення стипендій в Університеті.

5. Стипендії виплачуються один раз на місяць.

5.1. Студентам денної форми навчання стипендія призначається з першого числа місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом (графіком навчального процесу), на період до визначення результатів наступного семестрового контролю, крім випадків, зазначених у цих Правилах.

5.2. У разі зарахування аспірантів і докторантів, які навчаються за денною формою навчання (з відривом від виробництва), на навчання до Університету з дати, яка не збігається з початком календарного місяця, академічна стипендія виплачується у сумі, пропорційній кількості календарних днів, які залишаються до закінчення такого місяця.

5.3. У разі коли строк закінчення навчання особи, яка отримує академічну або соціальну стипендію, настає до закінчення місяця або стипендіат вибуває з навчального закладу до закінчення строку навчання, їм виплачується стипендія у повному обсязі за останній місяць навчання.

5.4. У період тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров’я, особа отримує академічну або соціальну стипендію у призначеному їй розмірі.

5.5. На час проходження практики, передбаченої освітньою/навчальною програмою, стипендіат зберігає право на отримання стипендії.

5.6. Стипендіатам, призваним на військову службу у зв’язку з оголошенням мобілізації, протягом строку перебування на військовій службі виплачується стипендія у розмірі, встановленому згідно з цими Правилами за результатами навчання в останньому перед призовом навчальному семестрі.

5.7. Особам, які навчалися за державним (регіональним) замовленням і поновили навчання за таким замовленням після академічної відпустки, академічна стипендія призначається у розмірі, який встановлюється особі згідно з цими Правилами за результатами останнього (до перерви у навчанні) семестрового контролю.

5.8. Студентам, які відповідно до наказу ректора Університету поновлені на навчання за державним замовленням, у разі наявності в них права на призначення соціальної стипендії така стипендія призначається за процедурою та у строки, визначені цими Правилами.

6. Стипендіатам, які мають дітей віком до трьох років і продовжують навчання за денною формою (з відривом від виробництва), виплачуються щомісячна грошова допомога, передбачена законодавством, і стипендія, призначена згідно з цими Правилами.

7. Студентам Університету, які навчалися за державним (регіональним) замовленням і перебувають в академічній відпустці за медичними показаннями відповідно до наказу ректора, в межах коштів, передбачених у кошторисах Університету, затверджених у встановленому порядку, щомісяця виплачується допомога у розмірі 50 відсотків мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії.

7.1 Студентам Університету з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа, а також особам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, допомога виплачується у розмірі соціальної стипендії, яку вони отримували до початку академічної відпустки за медичними показаннями.

7.2 Зазначеним у цьому пункті особам, які хворіють на туберкульоз, допомога виплачується протягом 10 місяців з дня настання тимчасової непрацездатності у подвійному розмірі.

7.3. Особи, які згідно із Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” мають пільги під час призначення стипендії, за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на здійснення заходів з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, виплачується додаткова соціальна стипендія у сумі 170 гривень.

8. З метою підвищення життєвого рівня та заохочення за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній і науковій діяльності університет має право надавати матеріальну допомогу та заохочення студентам, аспірантам, які навчаються за державним (регіональним) замовленням за денною формою навчання (з відривом від виробництва) за рахунок коштів, передбачених у кошторисі Університету, затвердженому у встановленому порядку.

Порядок використання коштів, передбачених для надання матеріальної допомоги та заохочення, озробляється Університетом та затверджується його вченою радою.

Стипендіальна комісія приймає рішення щодо надання матеріальної допомоги та заохочення окремо щодо кожної особи і кожної виплати.

9. Студенти Університету, які реалізують право на академічну мобільність і зберігають статус здобувача вищої освіти за денною формою навчання в Університеті, протягом строку навчання за програмою академічної мобільності в іншому навчальному закладі поза межами України отримують стипендію, призначену відповідно до цих Правил, у разі, коли умовами договору про навчання за програмою академічної мобільності, укладеного ними з Університетом (навчальним закладом за основним місцем навчання), регулярна безповоротна фіксована фінансова підтримка у грошовій формі протягом всього строку навчання за програмою академічної мобільності в іншому навчальному закладі не передбачена або передбачена у розмірі, що у перерахунку на національну грошову одиницю на дату укладення договору про академічну мобільність є меншою за розмір стипендії, що її призначено особі відповідно до цих Правил.

Наши рекомендации