Тема 1. Дидактичні технології у вищій школі

Міністерство освіти і науки України

Академія адвокатури України

Кафедра ..................................

„Затверджую”

Проректор з навчальної роботи

ХХХХХХХХ

Р.

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

„Методика викладання правових дисциплін у вищій школі”

2007-03-26

КИЇВ 2006

УДК

ББК

Методика викладання правових дисциплін у вищій школі. Програма навчальної дисципліни. — Академія адвокатури України, 2006 — 16 с.

Розробник: Грузінова Л. П. доцент кафедри……………………

Затверджено вченою радою Академії адвокатури України

Протокол №... від........2006 р.

ББК

© Академія адвокатури України, 2006

Навчальна програма дисципліни містить опис предмета навчальної дисципліни, змістові модулі програми, індивідуальні навчально-дослідні завдання та літературу.

Для магістрів зі спеціальності „Правознавство”.

ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

„Методика викладання правових дисциплін у вищій школі”

Курс: підготовка магістрів Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень:   Характеристика навчальної дисципліни
Кількість кредитів відповідних ЕСТS: 1,5 кредитів Шифр та назва напряму: .......„Право”……………. Обов’язкова
Модулів: 3 + (навчальний проект: реферат) Шифр та назва спеціальності: .......„Правознавство”…………. Рік підготовки: 1 Семест: 1
Змістових модулів: 3 модулі Загальна кількість годин: 54 год. Тижневих годин: 1 год. Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр Лекції (теоретична підготовка): 18 год. Семінари: 10 год. Самостійна робота: 26 год. Вид контролю: залік

Мета викладання навчальної дисципліни:сприяти формуванню у студентів:

- теоретичних знань щодо методики викладанні правничих дисциплін;

- навичок та вміння застосовувати теоретичні знання з дидактики, юриспруденції, практичної психології у викладацькій діяльності;

- педагогічну майстерність.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні

знати:

уміти:

ПРОГРАМа

ВСТУП

Програма навчальної дисципліни призначена для студентів, які навчаються зі спеціальності “Правознавство”. Програмою передбачено проведення лекційних та семінарських занять, на яких розглядаються теоретичні та практичні питання викладання правових дисциплін, організаційно-правові форми активізації пізнавальної діяльності студентів, а також виконання індивідуальних навчально-дослідницьких завдань з відповідних тем навчальної дисципліни. Необхідною умовою підготовки до семінарських занять та заліку є опрацювання рекомендованої літератури, виконання завдань для самостійної роботи.

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ I. ОСНОВИ ДИДАКТИКИ

Тема 1. Дидактичні технології у вищій школі

Дидактика як складова частина педагогіки. Основні завдання та категорії дидактики. Основні функції навчання. Основні завдання заняття. Сутність навчання, його структура і функції. Навчання як діяльність освітнього процесу. Основні принципи організації процесу навчання. Принцип практичної спрямованості підготовки. Принцип цілеспрямованості, системності і послідовності навчання. Принцип доступності і високого рівня трудності навчання. Принцип диференційованого й індивідуального підходу у навчанні.

Форми і методи організації процесу навчання. Форми організації процесу навчання. Загальна характеристика організаційних форм навчання. Індивідуальна форма навчання. Фронтальна форма навчання. Групова форма навчання. Класно-урочна система навчання. Форми навчально-виховного процесу у вищій школі: навчальні заняття;самостійна робота; практична підготовка; контрольні заходи. Основні види навчальних занять у вищій школі: лекція, семінарське, практичне, лабораторне, індивідуальне заняття, консультація. Особливості й ознаки лекційно-практичної системи навчання. Інші форми організації навчання: урок; самостійна домашня робота; екскурсія; навчальна конференція; факультативні заняття; предметні гуртки. Методи навчання та їх класифікація. Словесні, наочні та практичні методи навчання. Індуктивний, дедуктивний, репродуктивний, продуктивний метод навчання. Пояснювально-інформаційний метод навчання. Проблемний виклад як метод навчання. Дослідницький метод навчання. Конкретно-пошуковий (евристичний) метод навчання. Метод стимулювання. Метод навчальної гри. Метод конкретних ситуацій. Метод інциденту. Метод соціально-психологічного тренінгу. Метод «мозкового штурму». Дидактичні вимоги до застосування методів навчання і шляхи їх реалізації. Прийоми і засоби навчання.

Технології процесу навчання. Вибір технологій навчання в системі вищої професійної освіти. Вибір форм навчання для пояснення змісту матеріалу. Види і стиль навчання. Проблемне навчання. Програмоване навчання. Індивідуалізоване навчання. Модульне навчання. Комп’ютерне навчання. Стилі навчання. Репродуктивний стиль навчання. Творчий стиль навчання. Емоційно-ціннісний стиль навчання. Тенденції розвитку системи освіти і навчання.

Перевірка і оцінка результатів навчання.

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ II.

Наши рекомендации