Түйіндес кеңістіктің базисі

Анықтама 3. Түйіндес кеңістіктің базисі - student2.ru векторы және Түйіндес кеңістіктің базисі - student2.ru ковекторы бір-біріне ортогональ деп аталады, егер Түйіндес кеңістіктің базисі - student2.ru болса.

Айталық, Түйіндес кеңістіктің базисі - student2.ru кеңістігінде Түйіндес кеңістіктің базисі - student2.ru базисі берілсін. Түйіндес кеңістіктің базисі - student2.ru векторының Е базисі бойынша (2) – жіктелуіндегі Түйіндес кеңістіктің базисі - student2.ru векторының Түйіндес кеңістіктің базисі - student2.ru -шы координатын қарастырайық. (2) жіктелудің бірмәнділігінен Түйіндес кеңістіктің базисі - student2.ru кеңістігінен бір бекітілген базисті таңдап алғанда Түйіндес кеңістіктің базисі - student2.ru координаты – бұл сан, Түйіндес кеңістіктің базисі - student2.ru векторымен бірмәнді анықталады.

Түйіндес кеңістіктің базисі - student2.ru (8)

формуласымен анықталатын Түйіндес кеңістіктің базисі - student2.ru бейнелеуін қарастырайық.

Векторларды қосқанда олардың координаты Е базисінде қосылады, ал векторды санға көбейткенде, оның координаттары осы санға көбейтіледі. Бұдан жоғарыда анықталған бейнелеу сызықты болады: Түйіндес кеңістіктің базисі - student2.ru Ендеше, Түйіндес кеңістіктің базисі - student2.ru кеңістігінде әрбір Түйіндес кеңістіктің базисі - student2.ru базисін таңдау Түйіндес кеңістіктің базисі - student2.ru кеңістігінен алынған қандай да бір Түйіндес кеңістіктің базисі - student2.ru функционалдар жиынтығымен байланысады. Түйіндес кеңістіктің базисі - student2.ru функционалдары Түйіндес кеңістіктің базисі - student2.ru базисінің координаттық функционалдары деп атайды. Олар үшін

Түйіндес кеңістіктің базисі - student2.ru (9)

(9) қатынасты биортогональдық қатынасы деп, ал (9) қатынасты қанағатандыратын Түйіндес кеңістіктің базисі - student2.ru және Түйіндес кеңістіктің базисі - student2.ru векторлар жүйесі биортогональды деп аталады, және Түйіндес кеңістіктің базисі - student2.ru деп белгіленеді.

Теорема 1. Түйіндес кеңістіктің базисі - student2.ru координаттық функционалдары сызықтық тәуелсіз және Түйіндес кеңістіктің базисі - student2.ru кеңістігінде базис құрайды.

Дәлелдеу. Түйіндес кеңістіктің базисі - student2.ru базисінде нөлге тең координаттық функционалдардың сызықтық комбинациясын қарастырайық:

Түйіндес кеңістіктің базисі - student2.ru (10)

(10) сол жақ бөлігі нөлдік функционал болып табылады. Ендеше, оның мәні Түйіндес кеңістіктің базисі - student2.ru базистік векторында нөлге тең:

Түйіндес кеңістіктің базисі - student2.ru (11)

Түйіндес кеңістіктің базисі - student2.ru қосылғыштан тұратын (9) биортогональдық қатынастың негізінде (11) сол жақ бөлігінде тек қана Түйіндес кеңістіктің базисі - student2.ru -ші қосылғыш қана қалады, сонымен қатар Түйіндес кеңістіктің базисі - student2.ru . Сондықтан да, (11)-ден Түйіндес кеңістіктің базисі - student2.ru болады. Түйіндес кеңістіктің базисі - student2.ru кез келген болғандықтан, енді (10) сызықтық комбинацияның тривиальдығы және Түйіндес кеңістіктің базисі - student2.ru координаттық функционалдардың сызықтық тәуелсіздігі шығады.

Теореманы дәлелдеуді аяқтау үшін кез келген Түйіндес кеңістіктің базисі - student2.ru функционалы Түйіндес кеңістіктің базисі - student2.ru координаттық функционалдың сызықтық комбинациясына жіктелуі мүмкін.

Түйіндес кеңістіктің базисі - student2.ru кеңістігінен кез келген Түйіндес кеңістіктің базисі - student2.ru векторын қарастырайық. Онда (3) жіктеуден Түйіндес кеңістіктің базисі - student2.ru векторында Түйіндес кеңістіктің базисі - student2.ru функционалының мәні үшін (8) ескеріп мынаны аламыз:

Түйіндес кеңістіктің базисі - student2.ru (12)

Мұнда Түйіндес кеңістіктің базисі - student2.ruТүйіндес кеңістіктің базисі - student2.ru тан алынған сандар жиынтығы. Түйіндес кеңістіктің базисі - student2.ru векторы кез келген болғандықтан алынған теңдікті функционалдар теңдігі ретінде жазуға болады:

Түйіндес кеңістіктің базисі - student2.ru (13)

(13) формула кез келген Түйіндес кеңістіктің базисі - student2.ru функционалын Түйіндес кеңістіктің базисі - student2.ru координаттық функционалдардың сызықтық комбинациясына жіктелуі болып табылады. Мұндай сызықтық комбинацияның коэффициенттері Түйіндес кеңістіктің базисі - student2.ru базистік векторында Түйіндес кеңістіктің базисі - student2.ru функционалының мәніне тең болады.

Салдар 1. Түйіндес кеңістіктің базисі - student2.ru кеңістігінің кез келген Е базисі үшін Түйіндес кеңістіктің базисі - student2.ru кеңістігіне тиісті, Түйіндес кеңістіктің базисі - student2.ru болатындай жалғыз ғана Түйіндес кеңістіктің базисі - student2.ru базисі бар болады.

Анықтама 4. Түйіндес кеңістіктің базисі - student2.ru кеңістігінде Түйіндес кеңістіктің базисі - student2.ru базисінің координаттық функционалдарынан құралған Түйіндес кеңістіктің базисі - student2.ru базисі Е үшін түйіндес базис деп аталады.

Мысал 1. (Биортогональды базистер). Түйіндес кеңістіктің базисі - student2.ru кеңістігін және оның базисін қарастырайық:

Түйіндес кеңістіктің базисі - student2.ru

Түйіндес кеңістіктің базисі - student2.ru болатындай Түйіндес кеңістіктің базисі - student2.ru базисін табайық.

Кез келген Түйіндес кеңістіктің базисі - student2.ru сызықтық функциясы

Түйіндес кеңістіктің базисі - student2.ru

ережесі бойынша Түйіндес кеңістіктің базисі - student2.ru векторына әрекет етеді. (9) биортогональдық қатынасын қолданып, Түйіндес кеңістіктің базисі - student2.ru ізделінді функциялар үшін белгісіз Түйіндес кеңістіктің базисі - student2.ru параметрлерін анықтайық. Түйіндес кеңістіктің базисі - student2.ru функциясы үшін бұл шарт мына түрге ие болады:

Түйіндес кеңістіктің базисі - student2.ru

Дәл осылай Түйіндес кеңістіктің базисі - student2.ru функциясы үшін бұл шарт мына түрге ие болады:

Түйіндес кеңістіктің базисі - student2.ru

Бұл теңдеулер жүйесін шешейік:

Түйіндес кеңістіктің базисі - student2.ru

Табылған парметрлермен ізделінді функцияларды жазайық:

Түйіндес кеңістіктің базисі - student2.ru

Осылайша, ізделінді базис Түйіндес кеңістіктің базисі - student2.ru

Түйіндес кеңістіктің базисі - student2.ru скаляр көбейтіндінің мәні биортогональды базисте басқа базистерге қарағанда жеңіл есептелетіндігін көрсетейік.

Айталық Түйіндес кеңістіктің базисі - student2.ru және Түйіндес кеңістіктің базисі - student2.ru – сәйкесінше Түйіндес кеңістіктің базисі - student2.ru және Түйіндес кеңістіктің базисі - student2.ru кеңістіктеріндегі екі кез келген базис болсын. Е базисіндегі жіктелуі (2) түрге ие болатын Түйіндес кеңістіктің базисі - student2.ru векторының скаляр көбейтіндісін және Түйіндес кеңістіктің базисі - student2.ru базисі бойынша жіктелген Түйіндес кеңістіктің базисі - student2.ru ковекторын қарастырайық:

Түйіндес кеңістіктің базисі - student2.ru (14)

Түйіндес кеңістіктің базисі - student2.ru скаляр көбейтіндіні Түйіндес кеңістіктің базисі - student2.ru базисіндегі ковектордың және Е базисінде Түйіндес кеңістіктің базисі - student2.ru векторының координаты арқылы өрнектейік:

Түйіндес кеңістіктің базисі - student2.ru (15)

Егер Түйіндес кеңістіктің базисі - student2.ru және Түйіндес кеңістіктің базисі - student2.ru базистері биортогональ болса, яғни Түйіндес кеңістіктің базисі - student2.ru , онда (9) биортогональдық қатынасының негізінде (15) теңдік ықшамдалып мына түрге ие болады:

Түйіндес кеңістіктің базисі - student2.ru

Осылайша,биортогональ базисте Түйіндес кеңістіктің базисі - student2.ru скаляр көбейтіндінің мәні оңай есептеледі.

Биортогональ базисте вектордың және ковектордың координаттарын анықтайтын өрнекті табайық. Ол үшін мынаны есептейік:

Түйіндес кеңістіктің базисі - student2.ru

Ендеше,

Түйіндес кеңістіктің базисі - student2.ru (16)

Ары қарай мынадай есептеу жүргізейік:

Түйіндес кеңістіктің базисі - student2.ru

Онда,

Түйіндес кеңістіктің базисі - student2.ru (17)

Мысал 2. (вектордың және ковектордың координаттары). Е базисінде 1-мысалдағы Түйіндес кеңістіктің базисі - student2.ru векторының координатын Түйіндес кеңістіктің базисі - student2.ru биортогональ базисін қолданып Түйіндес кеңістіктің базисі - student2.ru анықтайық. (16) сәйкес мынаны аламыз:

Түйіндес кеңістіктің базисі - student2.ru

1-мысалдағы Түйіндес кеңістіктің базисі - student2.ru базисінде Түйіндес кеңістіктің базисі - student2.ru ковектордың координатын Түйіндес кеңістіктің базисі - student2.ru Е биортогональ базисін қолданып анықтайық. (17) сәйкес мынаны аламыз:

Түйіндес кеңістіктің базисі - student2.ru

Наши рекомендации