Загальні рекомендації студенту-заочнику

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА,

Методичні вказівки та індивідуальні завдання

До вивчення дисципліни «Вища математика» для студентів

Напряму 6.040106 - екологія, охорона навколишнього

Середовища та збалансоване

Природокористування

  Затверджено
  на засіданні Вченої ради
  академії
  Протокол № 1 від 29.01.2013

Дніпропетровськ НМетАУ 2013

УДК 517(07)

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Вища математика” для студентів напряму 6.040106 – екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування
/ Укл.: О.В. Білова, І.Б. Кочеткова. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2013. – 47 с.

Наведені рекомендації до вивчення дисципліни «Вища математика»; необхідний обсяг знань та умінь студентів у результаті її вивчення; література, що рекомендується; довідковий матеріал; методичні вказівки до вивчення кожної теми; варіанти індивідуальних завдань.

Призначена для студентів напряму 6.040106 – екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування заочної форми навчання.

Друкується за авторською редакцією.

Укладачі: О.В. Білова, канд. фіз.-мат. наук, доц.

І.Б. Кочеткова, ст. викладач

Відповідальний за випуск А.В. Павленко, д-р фіз.- мат. наук, проф.

Рецензент Г.Г. Швачич, канд. техн. наук, проф. (НМетАУ)

ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ СТУДЕНТУ-ЗАОЧНИКУ

ПО РОБОТІ НАД ДИСЦИПЛІНОЮ “ВИЩА МАТЕМАТИКА”

Основна форма навчання студента-заочника – самостійна робота над навчальним матеріалом, що складається з таких елементів: вивчення матеріалу по підручнику, розв’язання задач, виконання контрольних робіт. На допомогу студентам академія організовує лекції та практичні заняття. Крім того, студент може розраховувати на усну консультацію викладача. Вказівки студенту також робляться в процесі рецензування контрольних робіт. Але студент повинен пам’ятати, що тільки при систематичній самостійній роботі допомога академії буде носити ефективний характер. Завершальний етап вивчення окремих частин дисципліни “Вища математика” – це здача заліків та іспитів у відповідності до навчального плану.

Читання підручника повинно супроводжуватися розв’язанням задач, для чого рекомендується завести спеціальний зошит. Креслення можна виконувати від руки, але акуратно та відповідно даним умовам.

Якщо в процесі роботи з вивчення теоретичного матеріалу або при розв’язанні задач у студента виникають питання, відповіді на які він самостійно не може знайти (неясність термінів, формулювання теорем, розв’язок окремих задач), то він може звернутися до викладача за усною консультацією. В своїх запитаннях студент повинен точно вказати, в чому він зазнає утруднення. Якщо це теоретичне питання, то треба вказати підручник, де розглянуто це питання, та що його утруднює. Якщо склалося скрутне становище при розв’язанні задачі, то треба вказати характер цього утруднення, привести припущення відносно плану розв’язку.

В процесі вивчення дисципліни студент повинен виконати контрольні роботи, головна мета яких – надати студенту допомогу в його роботі. Рецензії на ці роботи дозволяють студенту судити про ступінь засвоєння відповідного розділу дисципліни.

З кожної контрольної роботи студент виконує ті завдання, які мають відношення до його варіанта. Номер варіанта збігається з останньою цифрою номера залікової книжки або студентського квитка. Наприклад, номер залікової книжки – 007239, отже треба виконати задачі варіанта № 9. Якщо остання цифра “0”, то виконується варіант №10.

Не треба починати виконувати контрольне завдання, не розв’язавши достатньої кількості задач по матеріалу, що відповідає цьому завданню.

Виконувати контрольні завдання студент повинен самостійно, інакше він не придбає необхідних знань і буде непідготовленим до заліків або іспитів.

Кожну контрольну роботу треба присилати (приносити) в академію у заочний деканат в окремому зошиті, на обкладинці якого обов’язково позначено номер контрольної роботи, назва дисципліни, прізвище та ініціали студента, його шифр (номер залікової книжки), факультет та групу, де навчається даний студент, домашня адреса.

Усі контрольні роботи за даний семестр повинні подаватися на кафедру не пізніше як за 10 діб до початку екзаменаційної сесії.

Після перевірки контрольних робіт треба зробити усі виправлення і доповнення, на які вказав рецензент.

Без прорецензійованих та захищених контрольних робіт, де зроблені усі виправлення і доповнення, студент не допускається до заліків або іспитів.

1. ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ “ВИЩА МАТЕМАТИКА”

(1 семестр)

Наши рекомендации