Теорія електролітичної дисоціації. Реакції іонного обміну. Ступінь дисоціації, слабкі і сильні електроліти. рН розчинів, гідроліз солей.

Навчальна література.

Л-4 с. 184-186

6. Л-5 с. 91, 94,95, 103, 104

Основні класи неорганічних сполук (10 хв +10 хв)

1. Які класи неорганічних сполук вам відомі? (оксиди , основи, кислоти, солі)

2. Які речовини називаються оксидами?(речовини , що складаються з двох елементів один з яких оксиген) Які типи оксидів вам відомі? (основні - оксиди металів з валентністю І-ІІ, вони відповідають основам, кислотні – оксиди неметалів , або металів з валентністю V-VII, вони відповідають кислотам, амфотерні – оксиди металів з валентністю (ІІІ - ІV))Приведіть приклад і назвіть декілька оксидів : Al2O3-алюміній (ІІІ) оксид, N2O5-нітреген (V) оксид.

3. Які речовини називаються основами? (речовини, що складаються з атомів металів зв’язаних з однією або кількома гідроксогрупами)Які типи основ вам відомі?(луги-розчинні у воді основи, нерозчинні основи, деякі нерозчинні основи проявляють амфотерні властивості: в реакціях можуть бути основами , або кислотами) Приведіть приклад і назвіть декілька основ. Pb(OH)4 – плюмбум(ІV) гідроксид

4. Які речовини називаються кислотами?( кислоти – складні речовини , що складаються з атомів гідрогену зв’язаних з кислотним залишком) Які типи кислот вам відомі?( оксигеновмісні – що містять оксиген , безоксигенні – що не містять оксиген , одноосновні – містять один атом гідрогену, багато основні – містять декілька отомів гідрогену) Приведіть приклад і назвіть декілька кислот. HCl – хлоридна кислота.

5. Які речовини називаються солями? (солі – складні речовини , що містять атоми металу зв’язані з кислотним залишком)Які типи солей вам відомі? (середні, основні, кислотні, змішані, комплексні )Приведіть приклад і назвіть декілька солей. K3PO4 – калій ортофосфат.

Періодичний закон і система хімічних елементів.(5хв)

1. Сформулюйте періодичний закон.( властивості хімічних елементів та їх сполук перебувають у періодичній залежності від величини заряду їх атомів.)

2. Які структурні одиниці становлять періодичну систему?( хімічні елементи , що утворюють періоди, групи, підгрупи)

3. Що називається періодом?( період – горизонтальний ряд , що починається лужним металом і закінчується інертним газом, періоди є малі – що містять по одному ряду ( І,ІІ,ІІІ), та великі , що містять по два і більше рядів ( всі інші)

4. Що називається групою?( група – вертикальний ряд , що містить елементи з подібними властивостями. Групи діляться на підгрупи: головна- містить елементи великих і малих періодів, та побічна – містить елементи тільки великих періодів.)

5. Визначте адресу в періодичній системі елемента Оксигену.( 2 період, 6 група , головна підгрупа)

6. Визначте елемент який знаходиться у 2 періоді 3 групі головній підгрупі.(Бор)

Будова атома. Характеристика хімічного елемента за положенням у періодичній системі.(25 хв)

1. Який фізичний зміст порядкового номера елемента у періодичній системі? (порядковий номер вказує на заряд ядра атома , кількість протонів, електронів)

2. Визначте будову атома елемента з порядковим номером 15. (заряд 15, протонів 15, електронів 15, нейтронів : Маса – заряд = 31-15=16)

3. Напишіть електронну формулу та коміркову структуру цього атома , визначте основні хімічні властивості простої речовини , що утворює даний елемент та формулу і властивості оксиду та гідроксиду даного елемента. Використовуйте для відповіді план характеристики хімічного елемента.

План характеристики елемента за положенням у періодичній системі:

1. Назва елемента , порядковий номер, символ , атомна маса.

2. Положення у періодичній системі номер періоду, групи, підгрупа.

3. Заряд ядра , кількість протонів електронів , нейтронів.

4. Електронна формула атома , коміркова структура.

5. Можлива валентність у збудженому та не збудженому станах, кількість електронів , що не вистачає до завершення зовнішнього електронного рівня.

6. Властивості простої речовини , що утворює даний елемент – метал чи неметал.

7. Формула , назва та характер вищого оксиду даного елемента(основний, кислотний, амфотерний)

8. Формула, назва та характер гідроксиду даного елемента(основа, кислота, амфотерний гідроксид)

9. Формула та характер леткої водневої сполуки.

Запишіть завдання для самостійної підготовки.

Охарактеризувати за планом елемент № 13 , № 11 , № 16.

Хімічний зв'язок : ковалентний неполярний , ковалентний полярний , іонний. Валентність , ступені окиснення.(15хв)

1. Що називають хімічним зв’язком?(взаємодія двох або кількох частинок в результаті якої утворюється хімічно стійка система)

2. Які види хімічних зв’язків вам відомі?(ковалентний неполярний і полярний, іонний металічний , водневий)

3. Який зв'язок називається ковалентним?(зв'язок що утворюється між атомами за допомогою спільних електронних пар)

4. Який зв'язок називається ковалентним неполярним?(зв'язок що утворюється між атомами з однаковою електронегативністю(однаковими неметалами))

5. Який зв'язок називається ковалентним полярним?(зв'язок , що утворюється між атомами з невеликою різницею електронегативності, (різними неметалами))

6. Який зв'язок називається іонним(електростатична взаємодія між іонами(між металом і неметалом))?

7. Визначте механізм і тип зв’язку в речовинах: H2, N2, H2O, CaO,

8. Запишіть завдання для самопідготовки:

Визначте механізм і тип зв’язку в речовинах: O2, HCl, NH3, CO2 , BaO, AlCl3.

9. Що називається валентністю?(здатність атома приєднувати до себе певну кількість інших атомів) Від чого залежить валентність?(від кількості неспарених електронів на зовнішньому електронному рівні атома)

10. Що називається електронегативністю?(здатність атома притягувати до себе електрони, її можна визначити за шкалою Полінга)

11. Що називається ступенем окиснення? ( умовний заряд який би набув атом якщо б прийняв чи віддав валентні електрони)

12. Визначте ступені окиснення елементів у сполуках: O3, F2O, H2O, AlCl3, HI, Al(OH)3,

13. Запишіть завдання для самопідготовки.Визначте ступені окиснення у сполуках: H3PO4, ZnO, KOH, H2 , KMnO4, NaNO3, N2O5, NH3, Ca3(PO4)2, MnO2 , Al2(SO4)3, Ba(NO3)2, Zn.

Правила для визначення ступенів окиснення:

1. С.О. елементів у всіх простих речовинах завжди рівний 0 : H02, N02,

2. С.О. оксигену в сполуках рівний -2 H2O-2, CaO-2 ,Pb(O-2H)4 виключення: F2O+2, H2O2-1 ,

3.С.О. гідрогену у сполука з не металами +1 : H+12O, H+1I, Al(OH+1)3

С.О. гідрогену у сполуках з металами – 1 : AlH-1 3, NaH-1.

4. С.О. металів рівна їх валентності в цій сполуці з знаком + :Zn+2SO4, Na+12О, K+1OH.

5. загальна сума С.О. всіх елементів в сполуці рівна 0. Zn+2S+6O-2 4

Будова речовини, типи кристалічних градок. Залежність властивостей речовини від їх будови.(5хв)

1. Які типи кристалічних градок вам відомі? (атомна, молекулярна, металічна, іонна)

2. Які частинки знаходяться у вузлах відповідних типів кристалічних градок?

3. Приведіть приклади речовин з відповідними типами кристалічних градок та вкажіть коротку характеристику фізичних властивостей цих речовин. Завдання для самопідготовки

Тип кристалічної градки Тип хімічного звязку Приклад речовин Фізичні властивості.
Молекулярна      
Атомна      
Металічна      
Іонна      

Тема 1. Повторення курсу хімії основної школи.

Заняття 2. Розчини. Теорія електролітичної дисоціації.

Навчальні питання:

1. Розчини . класифікація розчинів. Розчинність речовин.

2. Визначення концентрації розчинів у масових частках розчиненої речовини. Молярна концентрація розчинів.

3. Теорія електролітичної дисоціації. Реакції іонного обміну. Ступінь дисоціації, слабкі і сильні електроліти. рН розчинів, гідроліз солей.

Навчальна література:

Л-4 с 185

Л-5 с 109 – 113. 125 – 129

Ознайомтесь з табл..1 Класифікація розчинів і дайте відповідь на такі питання.

1. Які системи називаються розчинами а які сумішами?( розчини це однорідні системи змінного складу, все , що неоднорідне – це суміш)

2. Яким чином можна розділити розчини за розміром розчиненої частинки? ( істинні –розмір частинки 10-9 м приклад цукор з водою, колоїдні – розмір частинки 10-7 м приклад желе, та зависі (суміші) – розмір частинки 10 м : емульсії – олія і вода,крем,; суспензії – глина і вода; аерозоль – туман; дим;смог; піна)

3. Який компонент розчину називається розчинником , а який розчиненою речовиною? ( розчинник це той компонент розчину , що знаходиться в тому ж агрегатному стані , що і розчин, якщо агрегатні стани спочатку однакові , то той компонент якого більше.)

4. Визначте що є розчинником , а що розчиненою речовиною в розчинах утворених змішуваням 20 грам солі і 50 грам води? ; 200 0 грам цукру і 10грам води? ; 700 літрів аміаку і 1 літру води? 1 ложки води і 200 грам спирту?

5. Які види розчинів існують?( водні і неводні; концентровані – багато розчиненої речовини, та розведені – мало розчиненої речовини; ненасичені – за даної температури ще маже розчинятись речовина, насичені – за даної температури речовина більше не розчиняється і перенасичені - в цьому розчині знаходиться більше розчиненої речовини ніж може розчинитись при даній температурі.)

6. Що таке розчинність речовини? Як речовини поділяються за розчинністю? ( розчинність це маса речовини , що може розчинитись у 100 грам розчинника (води), існує таблиця розчинності кислот , солей, основ у воді при температурі 20 С , розчинними вважаються речовини що розчиняються більше 0,1 грам у 100 грам води, малорозчинні від 0, 001 до 0,1 та нерозчинні менше 0,001 грама.)

7. Що називається концентрацією розчинів? Які види концентрації вам відомі.( концентрація це число що визначає скільки розчиненої речовини міститься в певній масі чи об’єм розчину , )

8. Що називають масовою часткою речовини? Як визначити масову частку речовини?( масова частка це число , що показує відношення маси розчиненої речовини , до маси розчину. ω = m pp/ m р-ну* 100%

9. Визначте масову частку речовини в розчині утвореному змішуванням 20 грам солі і 50 грам води.

10. Визначте масу соди і води необхідну для приготування 400 грам 30 % розчину .

11. Задачі для самостійної підготовки студентів.

А) Визначте масову частку розчину приготовленого додаванням до 250

мілілітрів води 50 грам цукру.

Б) Визначте масову частку калій вроміду у розчині , що утворився при

додаванні 30 грам цієї солі до 300 грам 40 % розчину цієї ж солі.

В) Визначте масову частку хлоридної кислоти в розчині , що утворився

при змішуванні 30 грам 20% розчину хлоридної кислоти до 40 грам 5%

розчину цієї ж кислоти.

Г)* визначте масову частку розчиненої речовини в розчині утвореному

при зануренні 20 грам металічного натрію в 400 грам води.

12. Яку концентрацію називають молярною?( це відношення кількості розчиненої речовини, до об’єму розчину. М = ν/V р-ну

13. Визначте молярність розчину , що утворився при змішуванні 30 грам калій гідроксиду і 500 мл води.

Теорія електролітичної дисоціації. Реакції іонного обміну. Ступінь дисоціації, слабкі і сильні електроліти. рН розчинів, гідроліз солей.

1. Що називають електролітами і неелектролітами.(електроліти це - речовини розчини чи розплави яких проводять електричний струм, неелектроліти це – речовини розплави чи розчини яких не проводять електричний струм)

2. Згадайте який процес називають «електролітична дисоціація»(електролітична дисоціація це процес розпаду на іони електроліту під час розчинення чи розплавлення)

3. Що таке ступінь електролітичної дисоціації?(ступінь дисоціації – це відношення кількості частинок , що розклались на іони до загального числа частинок α = n/N *100%

4. Які електроліти є слабкими , середніми, сильними? Дайте відповідь користуючись відповідними таблицями.(сильні електроліти це ті у яких α >30% , середньої сили у яких 3%< α <30%, слабкі електроліти у яких α<3%)

5. Визначте силу електроліту , якщо при розчиненні 200 молекул деякої солі у воді на іони розклались 50.

6. За допомогою таблиці пригадайте механізм дисоціації сполук з іонним та ковалентним полярним зв’язком.

7. Які речовини називаються кислотами згідно з теорією електролітичної дисоціації? ( кислоти це електроліти під час дисоціації яких утворюються катіони Н+ та аніони кислотних залишків)Напишіть рівняння реакції дисоціації хлоридної, сульфатної, нітратної кислот.

8. Які речовини називаються лугами згідно з теорією електролітичної дисоціації? ( луги –це електроліти під час дисоціації яких утворюються катіони металів та аніони гідроксогруп ОН -)Напишіть рівняння реакції дисоціації натрій гідроксиду, кальцій гідроксиду, барій гідроксиду.

9. Які речовини називаються солями згідно з теорією електролітичної дисоціації?( середні солі – це електроліти під час дисоціації яких утворюються катіони металі та аніони кислотних залишків) Напишіть рівняння реакції дисоціації барій нітрату, калій ортофасфату, натрій карбонату.

10. Які речовини ми вважаємо неелектролітами , де їх можна знайти?( неелектроліти це прості речовини , оксиди, та основи ,кислоти чи солі що в таблиці розчинності речовин позначені «н» чи»м», тобто є нерозчинними чи малорозчинними речовинами.)

11. Які реакції називаються іонним обміном? Які ознаки цих реакцій?( реакції під час яких електроліти в розчині чи розплаві обмінюються іонами , в результаті таких реакцій утворюються речовини які є неектролітами, ознаками таких реакцій є утворення осаду, газу , чи маладисоційованої речовини , наприклад води).

12. За яких умов реакції іонного обміну в розчинах електролітів будуть відбуватися до кінця.

13. Напишіть рівняння реакцій обміну у йонно-молекулярній формі

А) KCl + AgNO3 =

Б) H2SO4 + Na2CO3 =

В) CO2 + KOH =

13. Підберіть до йонного рівняння три молекулярні

А) 3Ca2+ + 2PO4 3- =Ca3(PO4)2

Завдання для самостійної роботи студентів

1. Напишіть рівняння реакцій обміну у йонно-молекулярній формі

Zn + HCl = AlBr3 +KOH=

MgCl2 +KOH = Ba(NO3)2 + K2SO4=

NaOH + H3PO4= Zn(OH)2 + HNO3

2. . Підберіть до йонного рівняння три молекулярні

CO32- +2H+ =H2O + CO2 S2- + Pb2+ =PbS

Ag+ + Cl- =AgCl Fe3+ + 3OH- = Fe(OH)3

14. Перевірте універсальним індикатором реакції розчинів солей натрій хлориду, натрій карбонату і ферум(ІІІ) хлориду. Поясніть кольори отриманих розчинів.

15. Що називається гідролізом солей , в яких випадках змінюється середовище розчинів солей. Відповіді на дані питання дайте за допомогою таблиці. ( гідроліз – це розкладання солі водою, гідроліз відбувається якщо під час взаємодії іонів даної солі з іонами, що утворюються під час дисоціації води( Н+ і ОН- ), утворюється малорозчинна або нерозчинна речовина , гіроліз може відбуватися з солями , що утворені слабкою кислотою та сильною основою, солями у твореними сильною кислотою та слабкою основою, солями утвореними слабкою кислотою і слабкою основою)

16. Що називається кислотністю розчинів?(pH = -lg [H+] )За якою шкалою вимірюється кислотність розчинів. В рекламі ми почули , що рН мильного розчину рівна 5,5 . Визначте яке середовище даного розчину, чиє це середовище нейтральним?Для відповідей на ці питання користуйтесь відповідною таблицею.

Тема 2 Неметалічні елементи та їх сполуки.

Заняття 1 Загальна характеристика неметалічних елементів. Неметали як

прості речовини, явище алотропії. Колообіг елементів.

Навчальні питання:

1. Загальна характеристика неметалічних елементів. Положення у періодичній системі. Будова та властивості.

2. Неметали як прості речовини, явище алотропії, алотропні видозміни Оксигену Карбону , Сульфуру та Фосфору.

3. Значення озонового шару для життя організмів на Землі.

4. Поширення неметалічних елементів у природі, застосування неметалів.

5. Поняття про адсорбцію.

6. Основні фізичні і хімічні властивості неметалів.

7. Колообіг Оксигену , Нітрогену та Карбону в природі.

Навчальна література:

Л – 1 с 13 – 23 ,с 47-57

Л – 4 с 4 -5 ,с21,22ІІІ. Загальна характеристика неметалічних елементів. Положення у

Наши рекомендации