Культура українських земель під владою Російської імперії.

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

ТА ЗАВДАННЯ НА САМОСТІЙНУ РОБОТУ

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ І

«Витоки української культури та її розвиток у період княжої та литовсько-польської доби »

Тема 1. Сутність та витоки української культури

Семінарське заняття – 2 год.

План

1. Поняття, сутність української культури та її періодизація.

2. Трипільська культура.

3. Культура індо-іранського та еллінського населення (кіммерійці, скіфи, сармати, давньогрецькі міста-поліси).

4. Формування української культури в дохристиянський період.

Теми рефератів:

1. Світогляд і вірування давніх трипільців.

2. Скіфо-еллінські культурні взаємини в VІ-ІІІ століттях до нашої ери.

3. Культурно-просвітницька діяльність Кирила та Мефодія.

4. Язичницькі вірування стародавніх слов’ян.

Література

Основна:

1. Історія світової та української культури: Підручник для вищ. закл. освіти / В.А.Греченко, І.В.Чорний, В.А.Кушнерук, В.А.Режко. – К.: Літера ЛТД, 2002 – 464 с.

2. Історія української культури. - В 5 т. К.: Наукова думка. - Т.1.- 2001. – 1134 с.;

3. Історія української культури (кредитно-модульний курс): Навч. посібник (Цапко О.М., Дубчак Л.М., Піскарьова А.І., Гороховська Т.В., Прибутько П.С.). – К.: КНТ, 2010. – 250 с.

4. Історія української художньої культури. – Харків: ХДАК.- 1999.-194 с.

5. Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура: Курс лекцій. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 584 с.

Додаткова:

1. Братко-Кутинський О. Феномен України. – К., 1992. – 204 с.

2. Велесова книга: Легенди. Міти. Думи. Скрижалі буття українського народу. І тис. до н.д. – І тис. н.д. / Упорядн., ритм. переклад, підг. автентичного тексту, довід. мат. Б.Яценка / Заг. ред. В.Довгича. – Індоєвропа. – 7503 (1995). – Кн. 1-4.

3. Лук’янець Н.П., Прибутько П.С. Основи православ’я – К., 2008.–200 с.

Тема 2. Культура періоду княжої доби

Семінарське заняття – 4 год.

План

1. Значення прийняття християнської віри для подальшого розвитку української культури.

2. Мислителі Київської Русі. Книжна справа.

3. Образотворче, музичне та театральне мистецтво періоду Київської Русі.

4. загальна характеристика розвитку української культури періоду Галицько-Волинського князівства.

Теми рефератів:

1. Подвижницька діяльність Антонія та Феодосія Печерського.

2. Ярослав Мудрий і українська культура.

3. Формування давньоукраїнського архітектурного стилю.

4. Нестор літописець – перший український історик.

5. Монах Агапіт, як засновник лікарської і цілительної справи в Київській Русі.

6. Культурно – просвітницька діяльність книжника Тимофія в Галицько – Волинському князівстві.

Література

Основна:

1. Історія світової та української культури: Підручник для вищ. закл. освіти / В.А.Греченко, І.В.Чорний, В.А.Кушнерук, В.А.Режко. – К.: Літера ЛТД, 2002 – 464 с.

2. Історія української культури. - В 5 т. К.: Наукова думка. - Т.1.- 2001. – 1134 с.; Т. 2. –2002. – 846 с.; Т.3.- 2004. – 1246 с.

3. Історія української культури (кредитно-модульний курс): Навч. посібник (Цапко О.М., Дубчак Л.М., Піскарьова А.І., Гороховська Т.В., Прибутько П.С.). – К.: КНТ, 2010. – 250 с.

4. Історія української художньої культури. – Харків: ХДАК.- 1999.-194 с.

5. Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура: Курс лекцій. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 584 с.

Додаткова:

1. Братко-Кутинський О. Феномен України. – К., 1992. – 204 с.

2. Грабовецький В. Життя і діяльність премудрого книжника Тимофія.// Дзвін. 1992.- №2.- с. 12-18.

3. Лук’янець Н.П., Прибутько П.С. Основи православ’я – К., 2008.–200 с.

4. Колибенко О. Двори середньовічного Переяслава (кінець Х – середина ХІІІ ст.) // Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. – Вип.. 18. – Тернопіль: Видавництво Астон, 2006. – С. 3-20.

Тема 3. Культура періоду литовсько-польської доби

Семінарське заняття – 2 год.

План

1. Суспільно-політичні умови розвитку української культури.

2. Розвиток освіти і наукових знань. Книгодрукування.

3. Діяльність братських шкіл.

4. Полемічна література.

5. Західноєвропейський вплив на розвиток української культури.

Теми рефератів:

1. Костянтин Островський та українська культура.

2. Культурно-просвітницька діяльність Львівської братської школи.

3. Іван Вишенський та релігійна полеміка в Україні кінця ХVІ початку ХVІІ століття.

4. Євангелистський рух в Україні кінця ХVІ століття та роль в розвитку української культури.

Література

Основна:

1. Історія світової та української культури: Підручник для вищ. закл. освіти / В.А.Греченко, І.В.Чорний, В.А.Кушнерук, В.А.Режко. – К.: Літера ЛТД, 2002 – 464 с.

2. Історія української культури. - В 5 т. К.: Наукова думка. - Т.1.- 2001. – 1134 с.; Т. 2. –2002. – 846 с.; Т.3.- 2004. – 1246 с.

3. Історія української культури (кредитно-модульний курс): Навч. посібник (Цапко О.М., Дубчак Л.М., Піскарьова А.І., Гороховська Т.В., Прибутько П.С.). – К.: КНТ, 2010. – 250 с.

4. Історія української художньої культури. – Харків: ХДАК.- 1999.-194 с.

5. Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура: Курс лекцій. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 584 с.

Додаткова:

1.Братко-Кутинський О. Феномен України. – К., 1992. – 204 с.

2. Лук’янець Н.П., Прибутько П.С. Основи православ’я – К., 2008.–200 с.

3. Грушевський М. З історії релігійної думки на Україні. – К.: „Освіта”, 1992. – 192 с.

4. Ісаєвич Я.Д. Братства та їх роль у розвитку української культури ХУ1-ХУШ ст. – К.: Наукова думка, 1966.- 251 с.

Завдання на самостійну роботу та питання для самоконтролю

Час – 2 год.

1. В чому полягає основний зміст „Плачу” М. Смотрицького?

2. Розкрити основний зміст поглядів З. Копистенського.

3. Охарактеризуйте культурницьку діяльність гетьмана П. Конашевича-Сагайдачного.

4. В чому полягає основна сутність раннього українського бароко та назвіть кілька основних його пам’яток, які збереглися до наших днів.

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ ІІ

«Розвиток української культури з середини XVII ст. по початок ХХІ ст.»

Тема 4: Розвиток української культури у часи Гетьманщини

Семінарське заняття – 2 год.

План

1. Козацтво, як соціокультурне явище в історії українського народу.

2. Культуротворча діяльність І. Мазепи.

3. Культурно-просвітницька діяльність Києво-Могилянської академії.

4. Українське бароко та його вплив на розвиток літератури, театру, музики.

5. Барокова архітектура.

Теми рефератів:

1. Феномен запорозького козацтва та його вплив на подальший розвиток української культури.

2. Теоретична спадщина Юрія Немирича.

3. Культурно-освітня діяльність останнього гетьмана України К. Розумовського.

Література

Основна:

1. Історія світової та української культури: Підручник для вищ. закл. освіти / В.А.Греченко, І.В.Чорний, В.А.Кушнерук, В.А.Режко. – К.: Літера ЛТД, 2002 – 464 с.

2. Історія української культури. - В 5 т. К.: Наукова думка. - Т.3.- 2004. – 1246 с.

3. Історія української культури (кредитно-модульний курс): Навч. посібник (Цапко О.М., Дубчак Л.М., Піскарьова А.І., Гороховська Т.В., Прибутько П.С.). – К.: КНТ, 2010. – 250 с.

4. Історія української художньої культури. – Харків: ХДАК.- 1999.-194 с.

5. Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура: Курс лекцій. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 584 с.

Додаткова:

1.Братко-Кутинський О. Феномен України. – К., 1992. – 204 с.

2.Грабовецький В. Життя і діяльність премудрого книжника Тимофія.// Дзвін. 1992.- №2.- с. 12-18.

3. Лук’янець Н.П., Прибутько П.С. Основи православ’я – К., 2008.–200 с.

4. Грушевський М. З історії релігійної думки на Україні. – К.: „Освіта”, 1992. – 192 с.

1. Костомаров М. Істория України в житєписях визначнїйших єї дїячів. – К., Видавництво „Україна”, 1991. – 493 с.

2. Ліндсей Д. Коротка історія культури. - В 2 т. – К.: Мистецтво, 1995.- Т.1.- 234 с.; Т.2.- 253 с.

3. Лоха В. Духовенство Переяслава ІІ половини XVII-XIX ст. // Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. – Вип.. 18. – Тернопіль: Видавництво Астон, 2006. – С. 27-34.

4. Любар О.О. Історія української школи і педагогіки: Навч. посібник. (О.О.Любар, М.Г.Стельмахович, Д.Т.Федоренко). – К.:Знання. 2006, - 447с.

Завдання на самостійну роботу та питання для самоконтролю

Час – 2 год.

1. Дати розгорнуту характеристику теоретичної спадщини Ф. Прокоповича та С. Яворського.

2. Козацьке літописання та його вплив на процес формування української національної свідомості.

3. Розкрити нові тенденції у розвитку української музичної культури.

4. Дати характеристику козацькому бароко, як новому архітектурному стилю.

5. Як проявив себе класицизм в українському мистецтві ХVІІІ століття?

Тема 5: Українська культура наприкінці XVIII – ХІХ ст.

Семінарське заняття – 4 год.

Заняття 1 – 2- год.

Культура українських земель під владою Російської імперії.

План

1. Початок українського культурного відродження. Формування української національної свідомості.

2. Діяльність українських культурно-просвітницьких організацій.

3. Романтизм та реалізм в українській літературі, театрі, музиці.

4. Репресії російського царизму проти української культури.

Теми рефератів:

1. Культурницька діяльність членів Кирило-Мефодіївського братства.

2. Значення творчості І. Котляревського у формуванні української літературної мови.

3. Світочі українського романтизму. Творча спадщина Г. Квітки – Основ’яненка та М. Гулака.

Література

Основна:

1. Історія світової та української культури: Підручник для вищ. закл. освіти / В.А.Греченко, І.В.Чорний, В.А.Кушнерук, В.А.Режко. – К.: Літера ЛТД, 2002 – 464 с.

2. Історія української культури. - В 5 т. К.: Наукова думка. - Т.4 ч.1.- 2005. – 1250 с.

3. Історія української культури (кредитно-модульний курс): Навч. посібник (Цапко О.М., Дубчак Л.М., Піскарьова А.І., Гороховська Т.В., Прибутько П.С.). – К.: КНТ, 2010. – 250 с.

4. Історія української художньої культури. – Харків: ХДАК.- 1999.-194 с.

5. Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура: Курс лекцій. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 584 с.

6. Грушевський М.С. Історія української літератури. - В 6 т.– К.: Либідь.–Т.5.-1995.–254 с.;

7. Єфремов С. Історія українського письменства. – К.: Femina, 1995. – 685.

8. Історія української художньої культури. – Харків: ХДАК.- 1999.-194 с.

Додаткова:

1. Ліндсей Д. Коротка історія культури. - В 2 т. – К.: Мистецтво, 1995.- Т.1.- 234 с.; Т.2.- 253 с.

2. Лоха В. Духовенство Переяслава ІІ половини XVII-XIX ст. // Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. – Вип.. 18. – Тернопіль: Видавництво Астон, 2006. – С. 27-34.

3. Любар О.О. Історія української школи і педагогіки: Навч. посібник. (О.О.Любар, М.Г.Стельмахович, Д.Т.Федоренко). – К.:Знання. 2006, - 447 с.

4. Кафарський В. Нація і держава: Культура, Ідеологія, Духовність. – Івано-Франківськ: Плай. – 1999. – 336 с.

5. Костенко О. Джерелознавча база до висвітлення питання науково-освітньої діяльності аграрного спрямування в університеті
Св. Володимира в ХІХ – на початку ХХ ст. // Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. – Вип.. 18. – Тернопіль: Видавництво Астон, 2006. – С. 77-83.

6. Попович М.В. Нарис історії культури України – К.: Артек, 2001. – 727 с.

Завдання на самостійну роботу та питання для самоконтролю

Час – 2 год.

1. Як у період XVIII – початку ХХ ст. здійснювалася імперська політика поневолення українського народу, культури, мови?

2. Як розвивалася освіта в Україні в складі Російської імперії в середині XVIII – ХІХ ст.?

3. Хто очолив рух за збереження української культури? Яка роль культурно-просвітницьких об’єднань у розвитку української культури?

4. Як розвивалася наука в Україні (природничі та математичні науки, історія, етнографія) в другій половині XVIII – на початку ХХ ст.?

5. Які особливості розвитку української літератури, театрального мистецтва та музики другої половині XVIII – початку ХХ ст.?

6. Який вклад Тараса Шевченка в розвиток української культури?

Заняття 2 – 2- год.

Наши рекомендации