Графік роботи зі спецкурсу

Лекція 1. Історія розвитку вчення про складнопідрядні речення і статус підрядної частини.

Лекція 2. Конструкції із прислівно-кореляційним звязком. Поняття про фразові номінації.

Лекція 3. Функції фразових номінацій.

Тест 1 з теми «Структурно-семантичні особливості складних речень прислівно-кореляційного типу».

Лекція 4. Субстанціальні фразові номінації у ролі суб’єкта процесу.

Лекція 5. Субстанціальні фразові номінації у ролі суб’єкта дії.

Лекція 6. Субстанціальні фразові номінації у ролі суб’єкта якості.

Лекція 7. Фразові номінації при предикатах стану, кількості, екзистенційних і локативних.

Лекція 8. Фразові номінації у функції прямого об’єкта.

КСР. Виконати СР №1, здати зошити з виконаним завданням.

Лекція 9-10. Фразові номінації у функції непрямого об’єкта.

Тест 2з теми «Складнопідрядні речення прислівно-кореляційного типу із субстанціальними фразовими номінаціями» (тест виконується у кінці лекції).

Лекція 11. Фразові номінації у функції предиката якості.

Лекція 12. Фразові номінації у функції предиката кількості.

КСР. Виконати СР №2, здати зошити з виконаним завданням.

Тест 3з теми «Складнопідрядні речення прислівно-кореляційного типу із предикатними фразовими номінаціями» (тест виконується у кінці лекції).

Лекція 13. Атрибутивні фразові номінації з одиничним прономінативом у ролі опорного слова.

Тест 4з теми «Складнопідрядні речення прислівно-кореляційного типу з атрибутивними фразовими номінаціями» (тест виконується у кінці лекції).

Лекція 14. Атрибутивні фразові номінації зі сполукою слів у функції корелята.

КСР. Виконати СР № 3, здати зошити з виконаним завданням.

Підсумкова КР.

Норми оцінювання роботи студента

Види роботи Бали Максимальна кількість балів
1. Лекції (відвідання, наявність тексту лекції) 0,5 бала 0,5 бала /14 лекцій = 7 балів
2. Самостійна робота Модуль 2 – 7 балів; модуль 3 – 3 бали; модуль 4 – 3 бали 7+3=3=13 балів
3. Тести 5 балів 5балів /4 тести = 20 балів
4. Підсумкова контрольна робота 20 балів 20 балів /1 робота = 20 балів
Разом   60 балів

Завдання для самостійної роботи зі спецкурсу

Тема Завдання Бали
1. Субстанціальні фразові номінації у структурі речень займенниково-співвідносного типу. З творів будь-яких стилів виписати 20 речень прислівно-кореляційного типу із субстанціальними фразовими номінаціями. 7 балів (0,35 / 1 речення)
2. Предикатні фразові номінації у структурі речень прислівно-кореляційного типу. Укласти список статей (не менше 10 джерел), у яких порушується питання про предикат, СПР, складні речення. Законспектувати 2 статті. Використовувати фахові видання за останні 10 років. 3 бали (0,3 /1 джерело)
3. Атрибутивні номінативні блоки З творів будь-яких стилів виписати 15 речень прислівно-кореляційного типу з атрибутивними фразовими номінаціями. 3 бали (0,2 / 1 речення)

Примітка: 1. Обов’язково зазначати джерело, з якого виписувалися приклади (автор, назва книги тощо). Можна добирати з одного твору.

2. У виписаних реченнях підкреслити однією лінією визначені фразові номінації, наприклад: За все, що в цьому світі звідав, скажу спасибі мамі і землі (Б.Мозолевський).

Зразок тестових завдань

Рівень

Дати визначення понять

1. Складнопідрядне речення.

2. Складнопідрядні речення з прислівними підрядними частинами.

3. Займенниково-співвідносні складнопідрядні речення.

4. Фразова номінація.

5. Синтаксична функція.

Рівень

Із запропонованих речень вибрати складні конструкції прислівно-кореляційного типу, виписати номери цих речень.

1. Уночі палало село, з неба злякано дивився вниз поблідлий місяць (В.Винниченко). 2. Старі люди кажуть, два хитрих мудрого не переважать (Л.Глібов). 3. …А хто стрічався на шляху зо мною, того я щирим серденьком вітала (Леся Українка). 4. Вогонь горить, як в ньому щось згорає (Т.Севернюк). 5. Хто образити захоче, той і щедрістю образить (А.Коваль). 6. Не треба клятв там, де достатньо шляхетного слова (А.Коваль). 7. Не такий страшний чорт, як його малюють (Н.тв.). 8. Яким чоловік вродився, таким і згине (І.Франко).

Рівень

Сформулювати особливості займенниково-співвідносних складнопідрядних речень.

Рівень

Виконати аналіз речень: підкреслити предикативні центри, позначити межі предикативних частин, взяти у прямокутник фразову номінацію (корелят + підрядна частина).

Зразок: Коли убогому женитися, то тоді й ніч мала (Нар. тв.).

Література

Базова

1. Академик В. В. Виноградов. Из истории изучения русского синтаксиса (от Ломоносова до Потебни и Фортунатова). – Изд-во моск. ун-та, 1958. – 400 с.

3. Арполенко Г. П., Забєліна В. П. Структурно-семантична будова речення в сучасній українській мові. – К.: Наук. думка, 1982. – 131 с.

4. Белошапкова В. А. Современный русский язык: Синтаксис. – М.: Высшая школа, 1977. – 248 с.

5. Бондарко А. В. Функциональная грамматика. – Л.: Наука, 1984. – 136 с.

6. Валгина Н. С. Синтаксис современного русского языка. – М.: Высш. шк., 1991. – 432 с.

7. Вихованець І. Р. Граматика української мови: Синтаксис. – К.: Либідь, 1993. – 367 с.

8. Вихованець І. Р. Нариси з функціонального синтаксису української мови. – К.: Наук. думка, 1992. – 224 с.

9. Вихованець І. Р. Система відмінків української мови. – К.: Наук. думка, 1987. – 232 с.

10. Вихованець І. Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті. – К.: Наук. думка, 1988. – 256 с.

11. Вихованець І. Р., Городенська К. Г., Грищенко А. П. Граматика української мови. – К.: Рад. шк., 1982. – 208 с.

12. Вихованець І. Р., Городенська К. Г., Русанівський В. М. Семантико-синтаксична структура речення. – К.: Наук. думка, 1983. – 220 с.

13. Волох О. Т., Чемерисов М. П., Чернов Є. І. Сучасна українська літературна мова. – К.: Вища шк., 1976. – 376 с.

14. Золотова Г. А. Коммуникативные аспекты русского синтаксиса. – М.: Наука, 1982. – 368 с.

15. Золотова Г. А. Очерк функционального синтаксиса русского языка. – М.: Наука, 1973. – 351 с.

16. Пешковский А. М. Русский синтаксис в научном освещении. – 7‑е изд. – М.: Учпедгиз, 1956. – 511 с.

17. Плющ М. Я. Категорії суб’єкта і об’єкта в структурі простого речення. – К.: Вища шк., 1986. – 176 с.

18. Поспелов Н. С. Развитие местоименно-соотносительных конструкций // Изменения в строе сложноподчиненного предложения. – М.: Наука, 1964. – С. 41 – 55.

19. Поспелов Н. С. Сложноподчиненное предложение и его структурные типы // Вопросы языкознания. – 1959. – №2. – C. 19 – 27.

20. Слинько І. І., Гуйванюк Н. В., Кобилянська М. Ф. Синтаксис сучасної української мови: Проблемні питання. – К.: Вища шк., 1994. – 670 с.

21. Сучасна українська літературна мова: Синтаксис. – К.: Наук. думка, 1972. – 515 с.

Допоміжна

1. Бабайцева В. В. Лексико-грамматические функции указательных слов в сложноподчинённых предложениях // Рус. язык в школе. – 1962. – № 6. – С. 3 – 7.

2. Бевзенко Степан. З історії вивчення українського синтаксису // Актуальні проблеми граматики: Зб. наук. пр. – Вип. 1. – Київ-Кіровоград, 1996. – С. 3 – 8.

3. Галкина-Федорук Е. М., Горшкова К. В., Шанский Н. М. Современный русский язык: Синтаксис. – М.: Учпедгиз, 1958. – 199 с.

4. Ганич Д. І., Олійник І. С. Словник лінгвістичних термінів. – К.: Вища школа, 1985. – 360 с.

5. Грабовська С. В. Синтаксична синоніміка в складних реченнях з підрядними додатковими // Українське мовознавство. – 1978. – № 6. – С. 49 – 55.

6.Грабовська С. В. Структурні типи і варіанти складних речень із підрядними додатковими // Українське мовознавство. – 1977. – № 5. – С. 29 – 35.

6. Загнітко А. П. Принципи формальної і смислової організації складного речення // Нариси досліджень у галузі гуманітарних наук в пед.вузі: Зб. наук. та науково-метод. праць.– Горлівка: ГДППМ, 1997. – Вип. ІІІ. – С. 239 – 247.

7. Загнітко А. П. Український синтаксис (науково-теоретичний і навчально-практичний комплекс): У 2-х частинах. – К.: ІЗМН, 1996. – Ч.І. – 202 с; Ч.ІІ. – 240 с.

8. Каранська М. У. Типи складних речень за семантико-граматичними відношеннями // Українське мовознавство. – 1983. – № 11. – С. 85 – 93.

9. Ожоган В. М. Займенникові слова у структурі сучасної української мови. – Дис. ... доктора філол. наук. – К., 1998. – 388 с.

10. Ожоган В. М. Функціональні властивості займенникових слів у структурі складного речення // Мовознавство. – 1997. – №1. – С. 43 – 48.

11. Шульжук К. Ф. Складне речення в українській мові. – К.: Рад. школа, 1989. – 134 с.

12. Шульжук К. Ф. Складні багатокомпонентні речення в українській мові. – К.: Вища шк., 1986. – 183 с.

13. Шульжук Каленик. Складне багатокомпонентне речення і текст // Актуальні проблеми граматики: Зб. наук. пр. – Вип. 2. – Кіровоград, 1997. – С. 192 – 197.

14. Шульжук Каленик. Рівні класифікації і опису складного речення // Актуальні проблеми граматики: Зб. наук. пр. – Вип. 1. – Київ-Кіровоград, 1996. – С. 118 – 122.

Кожному студентові принести на п’ятницю (02.11.12) два зошити (12-18 аркушів).

Підписати перший зошит:

Зошит

для письмових робіт

зі спецкурсу з української мови

«Структурно-семантичні особливості складних речень

прислівно-кореляційного типу»

студента (-ки) _____ групи

факультету філології та журналістики

(ПІП у род. відм.)

Підписати другий зошит:

Зошит

для самостійних робіт

зі спецкурсу з української мови

«Структурно-семантичні особливості складних речень

прислівно-кореляційного типу»

студента (-ки) _____ групи

факультету філології та журналістики

(ПІП у род. відм.)

Зошит для письмових робіт здати викладачеві.

Зошит для самостійних робіт залишити у себе для виконання завдань.

! Здати 1 пачку паперу (500 аркушів) (з усього курсу).

Наши рекомендации