Складники фінансової безпеки та вагові коефіцієнти для розрахунку інтегрального показника фінансової безпеки

Сфери економічної безпеки та вагові коефіцієнти для розрахунку інтегрального показника економічної безпеки

N Субіндекси економічної безпеки Значення вагового коефіцієнта
Виробнича безпека 0,1218
Демографічна безпека 0,0913
Енергетична безпека 0,1148
Зовнішньоекономічна безпека 0,1095
Інвестиційно-інноваційна безпека 0,1089
Макроекономічна безпека 0,1224
Продовольча безпека 0,1007
Соціальна безпека 0,1013
Фінансова безпека 0,1294

Складники фінансової безпеки та вагові коефіцієнти для розрахунку інтегрального показника фінансової безпеки

N Субіндекси фінансової безпеки Значення вагового коефіцієнта  
9.1 Банківська безпека 0,1723  
9.2 Безпека небанківського фінансового ринку 0,1068  
9.3 Боргова безпека 0,1746  
9.4 Бюджетна безпека 0,2023  
9.5 Валютна безпека 0,1686  
9.6 Грошово-кредитна безпека 0,1753  
  9. Елементи шістьох складників фінансової безпеки та їх вагові коефіцієнти для розрахунку банківської (9.1), небанківського фінансового ринку (9.2), боргової (9.3), бюджетної (9.4), валютної (9.5), грошово-кредитної (9.6) безпеки
  9.1. Банківська безпека
9.1.1 Частка простроченої заборгованості за кредитами в загальному обсязі кредитів, наданих банками резидентам України, відсотків 0,1510
9.1.2 Співвідношення банківських кредитів та депозитів в іноземній валюті, відсотків 0,1425
9.1.3 Частка іноземного капіталу у статутному капіталі банків, відсотків 0,1371
9.1.4 Співвідношення довгострокових (понад 1 рік) кредитів та депозитів, разів 0,1487
9.1.5 Рентабельність активів, відсотків 0,1496
9.1.6 Співвідношення ліквідних активів до короткострокових зобов'язань, відсотків 0,1359
9.1.7 Частка активів п'яти найбільших банків у сукупних активах банківської системи, відсотків 0,1351
  9.2. Безпека небанківського фінансового ринку
9.2.1 Рівень проникнення страхування (страхові премії до ВВП), відсотків 0,3496
9.2.2 Рівень капіталізації лістингових компаній, відсотків ВВП 0,3295
9.2.3 Рівень волатильності індексу ПФТС, кількість критичних відхилень (-10 відсотків) 0,1278
9.2.4 Частка надходжень страхових премій трьох найбільших страхових компаній у загальному обсязі надходжень страхових премій (крім страхування життя), відсотків 0,1931
  9.3. Боргова безпека
9.3.1 Відношення обсягу державного та гарантованого державою боргу до ВВП, відсотків 0,2195
9.3.2 Відношення обсягу валового зовнішнього боргу до ВВП, відсотків 0,2214
9.3.3 Середньозважена дохідність ОВДП на первинному ринку, відсотків 0,1830
9.3.4 Індекс EMBI+Україна 0,1778
9.3.5 Відношення обсягу офіційних міжнародних резервів до обсягу валового зовнішнього боргу, відсотків 0,1983
  9.4. Бюджетна безпека
9.4.1 Відношення дефіциту/профіциту державного бюджету до ВВП, відсотків 0,2671
9.4.2 Дефіцит/профіцит бюджетних та позабюджетних фондів сектору загальнодержавного управління, відсотків ВВП 0,2482
9.4.3 Рівень перерозподілу ВВП через зведений бюджет, відсотків 0,2203
9.4.4 Відношення обсягу сукупних платежів з обслуговування та погашення державного боргу до доходів державного бюджету, відсотків 0,2644
  9.5. Валютна безпека
9.5.1 Індекс зміни офіційного курсу національної грошової одиниці до долара США, середній за період 0,1775
9.5.2 Різниця між форвардним і офіційним курсом гривні, гривень 0,1505
9.5.3 Валові міжнародні резерви України, місяців імпорту 0,1801
9.5.4 Частка кредитів в іноземній валюті в загальному обсязі наданих кредитів, відсотків 0,1496
9.5.5 Сальдо купівлі-продажу населенням іноземної валюти, млрд. доларів США 0,1657
9.5.6 Рівень доларизації грошової маси, відсотків 0,1767
  9.6. Грошово-кредитна безпека
9.6.1 Питома вага готівки поза банками в загальному обсязі грошової маси (М0/М3), відсотків 0,1615
9.6.2 Різниця між процентними ставками за кредитами, наданими депозитними корпораціями у звітному періоді, та процентними ставками за депозитами, залученими депозитними установами (крім Національного банку), відсоткових пунктів 0,1697
9.6.3 Рівень середньозваженої процентної ставки за кредитами, наданими депозитними корпораціями (крім Національного банку) в національній валюті, відносно індексу споживчих цін, відсоткових пунктів 0,1725
9.6.4 Частка споживчих кредитів, наданих домогосподарствам, в загальній структурі кредитів, наданих резидентам 0,1523
9.6.5 Питома вага довгострокових кредитів у загальному обсязі наданих кредитів (скорегований на курсову різницю), відсотків 0,1697
9.6.6 Загальний обсяг вивезення фінансових ресурсів за межі країни, млрд. доларів США 0,1743
           

Наши рекомендации