Перелік навчально-методичної літератури

УКРАЇНА

Центральна спілка споживчих товариств

УКООПСПІЛКА

Навчально-методичний центр „УКООПОСВІТА”

Новомосковський кооперативний коледж економіки та права ім. С.В.Литвиненка

(назва навчального закладу)

Затверджено

Заступник директора

з навчальної роботи

________ Ю.М. Скляренко

(прізвище, ініціали)

„__29___” __08___2011р.

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

дисципліни Безпека життєдіяльності

для спеціальності 5.03040101 «Правознавство», 5.03051001 «Товарознавство та комерційна діяльність», 5.14010102 «Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства і торгівлі».

(шифр і назва спеціальності)

Загальна кількість годин__54___________________________________________________________

Програма складена на підставі навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності»

__________

Затвердженої НМЦ «Укоопосвіта» від ”2506 2011р.

Програма складена Розглянута на засіданні циклової комісії

__В.А. Науменко_________ Протокол № 1 від ” 29 “ 08 2011р

(автор) Голова циклової комісії______Н.М.Войтович

__28___ 08 2011р. _ (прізвище, ініціали)

Тематичний план дисципліни Безпека життєдіяльності 5.03040101 «Правознавство»

Форма підсумкового контролю залік

Назва розділів, тем Кількість годин   Форма поточного контролю
Усього Лекції Практичні заняття Семінарські заняття Консультації Індивідуальні заняття Самостійна робота
Категорійно – понятійний апарат з БЖД.         Модуль №1
Ризик як кількісна оцінка небезпеки.       -
Природні загрози, характер їх проявів та дій на людей, тварин, рослин, об’єкти економіки.       Модуль №2
Техногенні небезпеки та їх наслідки.       -
Соціальні, соціально – політичні небезпеки та психологічні небезпеки.       Модуль №3
Менеджмент безпеки, правове забезпечення й організаційно – функціональна структура захисту населення та адміністративно – територіальних одиниць у НС.         -
Управління та засобами об’єктів господарювання під час НС       -
РАЗОМ

Форма підсумкового контролю - залік

Тематичний план дисципліни Безпека життєдіяльності 5.03051001 «Товарознавство та комерційна діяльність»

Форма підсумкового контролю залік

Назва розділів, тем Кількість годин   Форма поточного контролю
Усього Лекції Практичні заняття Семінарські заняття Консультації Індивідуальні заняття Самостійна робота
Категорійно – понятійний апарат з БЖД.         Модуль №1
Ризик як кількісна оцінка небезпеки.       -
Природні загрози, характер їх проявів та дій на людей, тварин, рослин, об’єкти економіки.       Модуль №2
Техногенні небезпеки та їх наслідки.       -
Соціальні, соціально – політичні небезпеки та психологічні небезпеки.       Модуль №3
Менеджмент безпеки, правове забезпечення й організаційно – функціональна структура захисту населення та адміністративно – територіальних одиниць у НС.         -
Управління та засобами об’єктів господарювання під час НС.       -
РАЗОМ

Форма підсумкового контролю - залік

Тематичний план дисципліни Безпека життєдіяльності 5.14010102 «Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства

Форма підсумкового контролю залік

Назва розділів, тем Кількість годин   Форма поточного контролю
Усього Лекції Практичні заняття Семінарські заняття Консультації Індивідуальні заняття Самостійна робота
Категорійно – понятійний апарат з БЖД.         Модуль №1
Ризик як кількісна оцінка небезпеки.       -
Природні загрози, характер їх проявів та дій на людей, тварин, рослин, об’єкти економіки.       Модуль №2
Техногенні небезпеки та їх наслідки.       -
Соціальні, соціально – політичні небезпеки та психологічні небезпеки.       Модуль №3
Менеджмент безпеки, правове забезпечення й організаційно – функціональна структура захисту населення та адміністративно – територіальних одиниць у НС.         -
Управління та засобами об’єктів господарювання під час НС.       -
РАЗОМ

Форма підсумкового контролю - залік

Розподіл годин за семестрами та видами занять відповідно до робочого навчального плану.

Для спеціальностей: 5.03040101 «Правознавство», 5.03051001 «Товарознавство та комерційна діяльність», 5.14010102 «Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства і торгівлі»

Курс Семестр Види занять Залік Консультації
Всього Лекції Семінар-ські заняття Лабора-торні заняття Прак-тичні заняття       Само-стійна робота
на 2011/2012 навчальний рік
           
           
           
                         
на 200 /200 навчальний рік
                        -
                         
                         
                         
на 200 /200 навчальний рік
                        -
                         
                         
                           

Лекції

№ з/п № заняття Тема дисципліни Тема лекції Кількість годин План лекції
Категорійно – понятійний апарат з БЖД. 1.Роль дисципліни у формуванні знань майбутніх фахівців, умінь та навичок забезпечення БЖД, життя та здоров’я людини в умовах існуючого рівня безпеки. Культура безпеки як елемент загальної культури, що реалізує захисну функцію людства. 2.Аксіоми БЖД. Методологічні основи БЖД. Системний підхід у БЖД. 3.Таксономія, ідентифікація та квантифікація небезпек. Види небезпек. 4.Класифікація і рівні надзвичайних ситуацій. 5.Класифікація джерел небезпек, небезпечних та шкідливих факторів. 6.Сучасні обставини, які формують стан життєдіяльності.
Ризик як кількісна оцінка небезпеки. 1.Індивідуальний та груповий ризик. Концепція прийнятного ризику. 2.Управління безпекою через порівняння витрат та отримання вигод від зниження ризику. 3.Головні етапи кількісного аналізу та оцінювання ризику. Методичні підходи до визначення ризику. 4.Ідентифікація ризику. Розробка ризик – стратегії з метою зменшення вірогідності реалізації ризику та мінімізації можливих негативних наслідків. Вибір методів та інструментів управління виявленим ризиком.
Природні загрози, характер їх проявів та дій на людей, тварин, рослин, об’єкти економіки. 1.Характеристика небезпечних геологічних процесів і явищ: землетрус, карст, осідання грунтів над гірничими виробками, зсув, обвал, ерозія грунту. Вражаючі фактори, що ними формуються, характер їх проявів та дії на людей, тварин, рослин, об’єкти економіки та НПС. 2.Небезпечні метереологічні явища: сильний вітер, ураган, смерч, шквал, злива, спека, сильний мороз, снігопад, град, ожеледь. 3.Небезпечні гідрологічні процеси та явища: підтоплення, затоплення паводками, вітрові нагони, затори льоду на річках тощо. 4.Пожежі в природних екосистемах. 5.Біологічні небезпеки.
Техногенні небезпеки та їх наслідки. 1.Техногенні небезпеки та їх вражаючі фактори за генезисом і механізмом впливу. Класифікація, номенклатура й одиниці виміру вражаючих факторів фізичної та хімічної дії джерел техногенних небезпек. 2.Промислові аварії, катастрофи та їх наслідки. Рівні виробничих аварій залежно від їх масштабу. Втрати міцності, деформації, провали та руйнування будівель і споруд. Пошкодження енергосистем, інженерних і технологічних мереж. 3.Гідродинамічні об’єкти та їх призначення. Причини виникнення гідродинамічних небезпек, їх вражаючі фактори.
Техногенні небезпеки та їх наслідки. 1.Основи теорії розвитку та причинення горіння. Зони горіння теплового впливу, задимлення, токсичності. Небезпечні для людини фактори пожеж. 2.Вибух. Фактори техногенних вибухів, що призводять до ураження людей, руйнування споруд та забруднення середовища. 3.Показники пожежо та вибухонебезпечних речовин і матеріалів. Законодавча база в галузі пожежної безпеки. Пожежна безпека підприємств, установ, організацій. 4.Джерела радіації та одиниці її виміру. Класифікація радіаційних аварій. Опромінення гостре і хронічне. Розміщення атомних об’єктів. Захист приміщень від проникнення радіоактивних речовин. 5. Класифікація небезпечних хімічних речовин. Особливості забруднення місцевості, води, продовольства у разі викидів хімічних речовин. Тип аварій на хімічно – небезпечних об’єктах та вимоги до їх розміщення. Захист приміщень від проникнення токсичних аерозолів. Організація дозиметричного і хімічного контролю.  
Соціальні, соціально – політичні небезпеки та психологічні небезпеки. 1.Глобальні проблеми людства: глобальна біосферна криза, екологічна криза, ресурсна криза, мирне співіснування, припинення гонки озброєння та відвернення ядерної війни, охорона НПС, паливно – енергетична, сировинна, продовольча, демографічна, інформаційна, ліквідація небезпечних хвороб. 2.Соціально – політичні конфлікти з використанням звичайної зброї та засобів масового ураження. Види тероризму, його первинні, вторинні та каскадні вражаючі фактори; збройні напади, захоплення й утримання об’єктів державного значення; встановлення вибухового пристрою у багатолюдному місці, установі (організації, підприємстві), викрадання зброї та небезпечних речовин з об’єктів їх зберігання, використання, переробляння або під час транспортування. Класифікація об’єктів щодо забезпечення захисту від терористичних дій. Аналіз аварійних ситуацій під час технологічного тероризму. Антитерористичні критерії оцінювання уразливості та підвищення стійкості роботи об’єктів підвищеної небезпеки. 3.Сучасні інформаційні технології та безпека життєдіяльності людини. Особливості впливу інформаційного чинника на здоров’я людини та безпеку суспільства. 4.Соціальні фактори, що впливають на життя та здоров’я людини. Розрив у рівні забезпечення життя між різними прошарками населення. 5.Шкідливі звички, соціальні хвороби та їх профілактика. Алкоголізм та наркоманія. Зростання злочинності як фактор небезпеки. Види злочинних посягань на людину. Поняття та різновиди натовпу. Поводження людини в натовпі. Фактори, що стійко або тимчасово підвищують індивідуальну імовірність наразитися на небезпеку. 6.Поняття про психоемоційні напруження (стрес). Види напруження. Психотипи за реакцією людей на небезпеку. Частота змін стресових станів у людей, котрі перебувають у районі надзвичайних ситуацій.
Менеджмент безпеки, правове забезпечення й організаційно – функціональна структура захисту населення та адміністративно – територіальних одиниць у НС. 1.Правові норми, що регламентують організаційну струк­туру органів управління безпекою та захистом у надзвичайних ситуаціях, процеси її функціонування та розвитку, регламен­тацію режимів запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій. Структурно-функціональна схема державного управління безпекою та захистом у надзвичайних ситуаціях в Україні з урахуванням правового статусу й повноважень органів влади. 2. Органи управління, сили та ресурси з попередження та реагування на надзвичайні ситуації на державному рівні. Загальні норми законодавства, підзаконних актів, стандарти і технічні умови, технічні й адміністративні регламенти, що встановлюють принципи та механізми регулювання безпеки, зниження ризиків і пом'якшення наслідків надзвичайних ситуацій. 3.Превентивні та ситуаційні норми: експертиза, ліцензу­вання, сертифікація, аудит; підвищення технологічної безпеки виробничих процесів та експлуатаційної надійності об'єктів, підготовка об'єктів економіки і систем життєзабезпечення до роботи в умовах надзвичайних ситуацій. Компенсаційні та регламентні норми: пільги, резервування джерел постачання, матеріально-технічних і фінансових ресурсів, страхування, спеціальні виплати, норми цивільної, адміністративної відпові­дальності та процедури їх застосування.  
Менеджмент безпеки, правове забезпечення й організаційно – функціональна структура захисту населення та адміністративно – територіальних одиниць у НС. 1.Зонування території за можливою дією вражаючих факторів надзвичайних ситуацій. Основні показники рівнів небезпеки регіону, де знаходиться ВНЗ, які внесено у Паспорт ризику виникнення надзвичайних ситуацій області. Загальні засади моніторингу надзвичайної ситуації та порядок його здійснення. Застосування захисних бар'єрів та видів цивільного захисту: фізичного, постійно діючого, функціонального, природного, комбінованого. 2. Загальні функції управління, пов'язані з прогнозуванням, плануванням, регулюванням, координацією та контролем. Управлінське рішення, його сутність, правове, організаційне, інформаційне та документальне забезпечення. Загальна техноло­гія та моделі прийняття управлінських рішень. Інформаційна підтримка та процедурне забезпечення прийняття й реалізації рішень, пов'язаних з усуненням загрози виникнення над­звичайної ситуації або реагуванням на надзвичайну ситуацію та організації ліквідування її наслідків. 3. Критерії та показники оцінювання ефективності функціо­нування системи безпеки та захисту в надзвичайних ситуаціях об'єкта господарювання.  
Управління та засобами об’єктів господарювання під час НС. 1.Порядок надання населенню інформації про наявність загрози або виникнення надзвичайної ситуації, правил поведінки та способів дій у цих умовах. 2.Сутність і особливості оперативного управління за умов виникнення надзвичайної ситуації. Міські, заміські, запасні та пересувні пункти управління в надзвичайних ситуаціях. Спеціально уповноважений керівник та штаб із ліквідації надзвичайної ситуації. Сили та засоби постійної готовності. 3. Мета і загальна характеристика рятувальних та інших невідкладних робіт. Техніка, що застосовується при ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Розрахунок сил та їх ешелонне угруповання. Склад та завдання угруповання сил першого, другого ешелонів та резерву. Організація взаємодії сил при проведенні аварійно-рятувальних робіт та основних видів забезпечення у зоні надзвичайної ситуації.    
    РАЗОМ:  
   
             

Семінарські заняття

№ з/п № заняття Тема дисципліни Тема семінару Кількість годин План семінару
Природні загрози, характер їх проявів та дії. 1.Геологічні небезпечні явища. 2.Метереологічні небезпечні явища. 3.Гідрологічні небезпечні явища. 4.Біологічні небезпеки.
Глобальні проблеми людства. 1.Що означає поняття: «Глобальні проблеми»?Їх характеристики. 2.Проблема збереження миру на Землі. 3.Проблема стану і якості навколишнього середовища (атмосфери, гідросфери, літосфери). 4.Причини і наслідки глобального потепління на планеті. 5.Наслідки демографічного вибуху. 6.Проблема перспективи людства.
           

Практичні заняття

№ з/п № заняття Тема дисципліни Тема практичного заняття Кількість годин Зміст практичного заняття
Ризик як кількісна оцінка небезпеки. Ризик та його розрахунок. 1.Визначення ймовірності загибелі людей у транспортних аваріях. 2.Визначення обставин загибелі людей при пожежах. 3.Визначення причин виникнення пожеж. 4.Визначення ймовірності загибелі будь – якого із жителів епідемій. 5.Вирішення задач 2- 5 згідно затвердженого плану.
Організація дозиметричного і хімічного контролю. Забезпечення пожежної безпеки підприємств. Класифікація суб’єктів господарювання за хімічною небезпекою. 1.Визначення та вивчення прикладів для здійснення дозиметричного та хімічного контролю. 2.Вивчення засобів пожежогасіння і сигналізації. 3.Організаційні і технічні протипожежні заходи. 4.Класифікація об’єктів господарства за хімічною небезпекою.
Розрахунок сил та їх ешалонне угрупування при ліквідації наслідків НС. 1.Сили і засоби, які залучаються для проведення Р і НР. 2.Склад і призначення першого ешалону угрупування. 3.Склад і призначення другого ешалону угрупування. 4.Склад і призначення резервного угрупування.  
Разом  

Самостійна робота студента

№ з/п Тема дисципліни   Кількість годин Зміст самостійної роботи
Категорійно – понятійний апарат з БЖД. Історія виникнення питань, пов’язаних з проблемою БЖД людини.
    Наукові засади БЖД. Основні поняття та визначення у БЖД.
Ризик як кількісна оцінка небезпеки. Загальний аналіз ризику й проблем складних систем, які охоплюють людину, об’єкти техносфери та НПС.
  Розподіл підприємств за ступенем ризику їх господарської діяльності щодо забезпечення безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій.
Природні загрози, характер їх проявів та дій на людей, тварин, рослин, об’єкти економіки. Загальна характеристика особливо небезпечних хвороб (холера, чума, сибірка тощо).
    Інфекційні захворювання тварин і рослин.  
Техногенні небезпеки Небезпечні події на транспорті й аварії на транспортних комунікаціях.
    Вимоги до транспортування небезпечних речовин.
    Маркування небезпечних вантажів із небезпечними речовинами.
    Чорнобильська катастрофа: події, факти, цифри. Категорії зон радіоактивного забруднення територій. Режими захисту населення.
Соціальні, соціально – політичні небезпеки та психологічні небезпеки. Психологічна надійність людини та її роль у забезпеченні безпеки. Види поведінки людини та її психічна діяльність: психічні процеси, стани, властивості.  
Менеджмент безпеки Головні положення про навчання персоналу підприємств установ організацій, дій та способів захисту в разі виникнення НС та аварій, система інструктажів.
    Програми підготовки населення до дій у НС, спеціальні об’єктові навчання й тренування. Навчання керівних працівників і фахівців, які здійснюють заходи цивільного захисту.
Управління силами та засобами об’єктів господарювання під час НС. Здійснення карантинних та інших протиепідемічних заходів. Технічні засоби та способи проведення дезактивації, дегазації та дезінфекції території, техніки будівель, одягу, взуття, продовольства, води, фуражу.
    Дезактивуючі, дегазуючі та дезінфікуючі розчини.
Разом  
           

Лист погодження робочої програми з іншими дисциплінами спеціальності

Тема дисципліни Дисципліни, з якими пов`язано викладання
Основи охорони праці          
Ризик як кількісна оцінка небезпеки. Основи виробничої безпеки.          
Управління силами та засобами об’єктів господарювання під час НС. Державне управління охороною праці.          
             
             
             
             
             
             
  Войтович Н.М.          
               

Перелік навчально-методичної літератури

№ з/п Назва
    Основні законодавчі та нормативно-правові акти 1. Конституція України. Основний закон. -К., 1996. 2. Закони України (зі змінами та доповненнями): 2.1. "Про адміністративні порушення". 2.2. "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя". 2.3. "Про захист людини від впливу іонізуючих випро­мінювань". 2.4. "Про охорону здоров'я". 2.5. "Про охорону праці". 2.6. "Про пожежну безпеку". 2.7. "Про цивільну оборону України". 2.8. "Про захист людини від впливу іонізуючого випро­мінювання". 2.9. "Про охорону здоров'я". 2.10. "Про пожежну безпеку". 3. ДСТУ 2272-2006 "Пожежна безпека. Терміни та визна­чення основних понять". 4. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97). - К.: Відділ поліграфії Українського центру держсанепіднагляду МОЗ України, 1998. - 125 с. Основна література 1. Безпека життєдіяльності (забезпечення соціальної, тех­ногенної та природної небезпеки): Навч. посіб. / В.В. Бєгун, І.М. Науменко. - К., 2004. - 328 с. 2. Березуцький В.В., Васьковець Л.А., Вершиніна Н.П. та ін. Безпека життєдіяльності: Навч. посіб. / За ред. проф. В.В. Бе- резуцького. - Харків: Факт, 2005. - 348 с. 3. Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. освіти України І - IV рівнів акред. / За ред. Є.П. Желібо та В.М. Пічі. - Львів: Піча Ю.В.; К.: Каравела; Львів: Новий світ, 2002. - 328 с. 4. Касьянов М.А., Ревенко Ю.П., Медяник В.О., Арнаут І.М., Друзь О.М., Тищенко Ю.А. Безпека життєдіяльності: Навч. по- сіб. - Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2006. - 284 с. 5. Концепція освіти з напряму "Безпека життя і діяльності людини" / В.О. Кузнєцов, В.В. Мухін, О.Ю. Буров та ін. // Інформаційний вісник. Вища освіта. - К.: Вид-во наук.-метод. центру вищої освіти МОНУ, 2001. - № 6. - С. 6 - 17. 6. Ліпкан В.А. Безпекознавство: Навч. посіб. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003. - 208 с. 7. Михайлюк В.О. Цивільний захист - Ч. 1. Соціальна техногенна і природна безпека: Навч. посіб. - Миколаїв: НУК, 2005.- 136 с. 8. Михайлюк В. О., Халмурадов Б.Д. Цивільна безпека: Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 158 с. 9. Мохняк С.М., Дацько О.С., Козій О.І., Романів А.С., ПетрукМЛ., СкіраВ.В., Васійчук В.О. Безпека життєдіяльності: Навч. посіб. - Львів: Видавництво НУ "Львівська політехніка", 2009.-264 с. 10.Осипенко С.І., Іванов А.В. Організація функціонального навчання у сфері цивільного захисту: Навч. посіб. - К., 2008. - 286 с. 11. Скобло Ю.С., Соколовська Т.Б., Мазоренко Д.І., Тімен- коЛ.М., Троянов М.М. Безпека життєдіяльності: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. III - IV рівнів акредитації. - К.: Кондор, 2003.-424 с. 12. Черняков О.Г., Кочін І.В., Сидоренко П.І., Букін В.Є., Костенецький М.І. Медицина катастроф: Навч. посіб. - К.: Здоров'я, 2001.-348 с. 13Яким Р.С. Безпека життєдіяльності. Навч. посіб. - Львів: Видавництво "Бескид Біт", 2005. - 304 с. 14Яремко З.М. Безпека життєдіяльності: Навч. посіб. - Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2005. - 301 с. Додаткова література 1. Бегун В. В., Бегун С.В., Широков С.В., Казачков И.В., Литвинов В.В., Письменний Е.Н. Культура безопасности на ядерньїх обьектах Украйни. Учебн. пособ. - К.: НТУУ КПИ, 2009.-363 с. 2. Безопасность жизнедеятельности: Учебн. / Под ред. проф. З.А. Арустамова. - 2-е изд. перераб. и доп. - Москва: Изд. дом "Дашков и К", 2000. - 678 с. 3. Безпека життєдіяльності: Навч. посіб. / О.С. Баб'як, О.М. Сітенко, І.В. Ківва та ін. - Харків: Ранок, 2000. - 304 с. 4. Заплатинський В.М. Полімовний тлумачний словник з безпеки. Підруч. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 120 с. І8ВК 978-911-01-0002-1. 5. Зататинский В., Матис Й. Безопасность в зру гло- бализации. Монография. - К.: ЦУЛ, 2010. - 142 с. 6. Іванова І.В., Заплатинський В.М., Гвоздій С.П. Безпека життєдіяльності: Навчально-контролюючі тести. - К.: Саміт- книга, 2005.-148 с. 7. Импульсная техника пожаротушения и многоплановой защитьі. - 3-є изд., с изм. и доп.7 Сост.: В.Д. Захматов, А.С. Ко- жемякин. - Черкассьі: ЧГТУ, 2002. -31 с. 8. Кулалаєва Н.В., Мшатюк В.О., Халмурадов Б.Д. Ручні та пересувні засоби пожежогасіння: основні типи, будова та безпечне використання: Навч. посіб. - К., 2011. - 189 с. 9. Кулешов Н.І., Уваров Ю.В., Олейник Є.Л., Пустомельник В.П., Єгурнов Ф.І. Пожежна безпека будівель та споруд. - Харків, 2004. - 271 с. 10. Літвак С.М., Михайлюк В.О. Безпека життєдіяльності: Навч. посіб. - Миколаїв: ТОВ "Компанія ВІД", 2001. - 230 с. 11. Надзвичайні ситуації. Основи законодавства України. - К., 1998.-544 с. 12. Основи соціоекології: Навч. посіб. / Г.О. Бачинський, Н.В. Бернада, В.Д. Бондаренко та ін.; за ред. Г.О. Бачинського. - К: Вища школа, 1995. - 238 с 13Павленко А.Iі. Компьютер и здоровье. Решение проб­леми. - 3-є изд., перераб. її доп. К.: Основа, 1998. - 152 с. 14Пістун 1.11. Безпеки жи недіяльності: Навч. посіб. - Суми: Університетська книга, 1999. - 301 с. 15Правша пожежної безпеки в Україні, затверджені Наказом МИС України 19.10.04. -№ 126. 16Смоляр Ф.І. Фізіологія та гігієна харчування: Підруч. для студ. -- К.: Здоров'я, 2000. - 335 с. 17Халмурадов Б.Д. Безпека життєдіяльності. Перша до­помога в надзвичайних ситуаціях: Навч. посіб. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 138 с. 18Ярошевська В.М., Ярошевський М.М., Москальов І.В. Безпека життєдіяльності. -К.: НМЦ "Укоопосвіта", 1997. - 292 с.  

Наши рекомендации