Показники оцінки реалізації державної Стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року

Валовий регіональний продукт

Валовий регіональний продукт у розрахунку на одну особу

Індекс фізичного обсягу валового регіонального продукту

Доходи і видатки бюджетів регіонів

Кількість суб’єктів Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України, у тому числі включених до Єдиного державного реєстру та виключених з нього протягом року

Кількість підприємств – суб’єктів підприємницької діяльності

Кількість фізичних осіб, зайнятих підприємницькою діяльністю

Наявність основних засобів та рівень їх зносу

Індекси промислової продукції

Обсяги та індекси продукції сільського господарства

Індекси виконаних будівельних робіт

Індекси обороту роздрібної торгівлі

Обсяги споживання паливно-енергетичних ресурсів у розрахунку на 1 гривню валової доданої вартості

Чисельність населення на кінець року

Коефіцієнти народжуваності, смертності та природного приросту

Середньомісячна номінальна заробітна плата найманих працівників

Індекси номінальної та реальної заробітної плати

Стратегічні завдання Пріоритетні напрями / заходи Найменування показника
1. Підвищення конкурентоспромож- ності регіонів та зміцненняїх ресурсного потенціалу   Реструктуризація економічної бази окремих регіонів і створення умов для диверсифікації на новій технологічній основі  
Збільшення обсягу інвестицій в основні сфери економіки регіонів, які визначають стратегічні пріоритети їх розвитку Обсяг капітальних інвестицій Структура капітальних інвестицій за джерелами фінансування Індекси інвестицій в основний капітал Обсяг інвестицій в основний капітал у розрахунку на одну особу Обсяг прямих іноземних інвестицій за видами економічної діяльності Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одну особу Кількість створених підприємств, у тому числі іноземних Витрати з державного бюджету на підтримку інвестиційних проектів
Підтримка малого та середнього підприємництва Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. населення Частка малих підприємств у загальній кількості підприємств, кількості найманих працівників, обсязі реалізованої продукції (виконаних робіт, наданих послуг) Кількість суб’єктів ринку фінансових послуг (регіональні фонди підтримки підприємництва, кредитні спілки тощо) Кількість об’єктів інфраструктури розвитку підприємництва (біржі, виставкові зали, бізнес-інкубатори, центри бізнесу, технопарки тощо)
Сприяння створенню та впровадженню інновацій, включаючи розповсюдження сучасних технологій, зокрема для зменшення ризиків виникнення техногенних катастроф Кількість організацій та підприємств, які виконують науково-дослідницькі роботи Кількість спеціалістів, які виконують науково-дослідницькі роботи Обсяг науково-дослідницьких та науково-технічних робіт Кількість виконуваних науково-дослідницьких та науково-технічних робіт Кількість інноваційних підприємств Обсяг інноваційних витрат у промисловості Кількість упроваджених нових технологічних процесів, у тому числі маловідхідних та ресурсозберігальних Використання об’єктів інтелектуальної власності Обсяг фінансування інноваційної діяльності
Розвиток туризму та рекреації Кількість туристів Кількість підприємств готельного господарства Кількість санаторіїв та закладів відпочинку Кількість осіб, оздоровлених у санаторіях та закладах відпочинку Кількість закладів культури, бібліотек, музеїв тощо
Розбудова та модернізація інфраструктури, що сприятиме підвищенню інвестиційної привабливості регіонів  
Розвиток виробничої та соціальної інфраструктури загальнодержавного і міжнародного значення Кількість бірж та основні показники їх діяльності Наявність шляхів сполучення Перевезення пасажирів та вантажів за видами транспорту Розвиток телефонної мережі Введення в експлуатацію сучасних систем зв’язку Обсяг токсичних відходів та викидів в атмосферне повітря Обсяг інвестицій в основний капітал на охорону навколишнього середовища Введення в експлуатацію природоохоронних об’єктів
Розвиток інфраструктури інформаційного суспільства   Наявність обчислювальної техніки Кількість користувачів Інтернет Кількість закладів освіти, що мають доступ до Інтернет Кількість телефонів на 100 домогосподарств з розподілом на міську та сільську місцевість
2. Забезпечення розвитку людських ресурсів       Індекс людського розвитку Рівень освіченості населення Середньомісячний рівень доходів у розрахунку на одну особу Кількість зареєстрованих злочинів (правопорушень), у тому числі серед підлітків
Забезпечення високих стандартів навчання, доступного для працівників протягом усього періоду їх виробничої діяльності   Кількість вищих навчальних закладів Кількість осіб, що навчаються у вищих навчальних закладах Кількість випускників вищих навчальних закладів Кількість осіб, які мають середню та вищу освіту Підготовка кваліфікованих робітників професійно-технічними закладами освіти Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів на підприємствах
Активізація співпраці у сфері освіти і науки   Підготовка аспірантів і докторантів Чисельність наукових кадрів вищої кваліфікації Участь наукових кадрів у міжнародному співробітництві
Забезпечення повної зайнятості працездатного населення   Розподіл населення за напрямами економічної активності Рівень зайнятості населення Рівень безробіття серед населення Кількість створених нових робочих місць Працевлаштування незайнятого населення Обсяг коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, що спрямовуються на підтримку підприємницької ініціативи безробітних
3. Розвиток міжрегіонального співробітництва   Розширення міжрегіональної економічної взаємодії Кількість міжрегіональних конференцій, виставок, ярмарків, семінарів, проведених у регіонах (із зазначенням чисельності учасників)
Розвиток транскордонного, у тому числі єврорегіонального співробітництва   Кількість єврорегіонів Кількість пунктів пропуску через державний кордон, їх пропускна спроможність Кількість дипломатичних установ, торговельно-економічних місій та іноземних представництв, що розпочали свою діяльність Кількість міжнародних конференцій, виставок, ярмарків, семінарів, культурних заходів, проведених в окремих регіонах (із зазначенням чисельності учасників) Участь держави у фінансуванні прикордонного та транскордонного співробітництва Обсяг зовнішньої торгівлі, у тому числі з країнами – членами ЄС, СНД Обсяг зовнішньої торгівлі з країнами-сусідами Обсяг прямих іноземних інвестицій, що надійшли від країн-сусідів
4. Створення інституціональних умов для регіонального розвитку     Розширення фінансово-економічних можливостей територіальних громад   Реформування адміністративно-територіального устрою Частка трансфертів (дотацій, субвенцій) з державного бюджету у загальному обсязі доходів місцевих бюджетів Темпи збільшення надходжень до бюджетів різних рівнів Темпи збільшення витрат з бюджетів різних рівнів на розвиток економіки Витрати з реалізації регіональних стратегій розвитку, у тому числі частка центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування
Узгодження діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо розвитку регіонів   Загальний індекс депресивності регіонів Обсяг доходів місцевих бюджетів у розрахунку на одну особу Середньомісячна номінальна заробітна плата найманих працівників Рівень бідності Кількість дітей, які отримують державну допомогу, її середній розмір Кількість малозабезпечених громадян, які отримують державну допомогу, її середній розмір Кількість непрацездатних громадян з мінімальними доходами, яким призначена цільова грошова допомога, її середній розмір Кількість сімей, яким призначені субсидії для відшкодування оплати житлово-комунальних послуг, їх питома вага у загальній кількості сімей Рівень зайнятості та безробіття серед осіб віком 15–70 років, визначений за методологією МОП Чисельність економічно неактивного населення у працездатному віці, у тому числі осіб віком до 35 років Кількість зареєстрованих безробітних, які отримують допомогу з безробіття Коефіцієнт смертності дітей віком до 1 року Загальний рівень захворюваності населення (туберкульоз, ВІЛ/СНІД, розлади психіки та поведінки, злоякісні новоутворення) Кількість інвалідів у розрахунку на 1 тис. осіб Забезпеченість громадян житлом Рівень забезпечення житлового фонду водовідведенням, каналізацією, центральним опаленням, газом, гарячим водопостачанням Розподіл населення за освітою Частка населення віком 19 років і старше, що не має вищої освіти Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб Кількість фізичних осіб, зайнятих підприємницькою діяльністю, у розрахунку на 10 тис. осіб Обсяг роздрібного товарообороту на одну особу Державні капітальні інвестиції у розвиток депресивних територій Обсяг державної фінансової підтримки для розвитку підприємництва на депресивних територіях Обсяг міжнародної технічної допомоги, що спрямовується на подолання депресивності територій

Додаток Е

Таблиця Е. 1

Наши рекомендации