Підведення підсумків практики

Загальні положення

Переддипломна практика студентів 2 курсу факультету менеджменту і маркетингу за спеціальністю “Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)” є складовою частиною навчального процесу.

Студенти проходять практику в індивідуальному порядку у сільсько­господарських підприємствах, агропромислових об’єднаннях, асоціаціях. Тривалість практики – 2 тижні.

Загальне організаційне керівництво практикою здійснює кафедра менеджменту організацій та деканат факультету менеджменту і маркетингу. Безпосереднє науково-методичне керівництво практикою здійснює викладач кафедри. Кафедра забезпечує студентів програмою практики, методичними матеріалами, проводить інструктаж студентів передїх від’їздом.

Організаційно-методичне керівництво на місцях проходження практики здійснює головний (старший) економіст або керівник підприємства згідно з наказом по підприємству (об’єднанню, АТ, асоціації). Він забезпечує необхідні виробничі умови для виконання наміченої програми, проводить інструктаж з техніки безпеки, надає матеріали з економіки господарства та організації виробництва, контролює поточну роботу практиканта, вирішує всі питання, пов’язані із проходженням практики.

На початку практики студент погоджує індивідуальний план її про­ходження із керівником практики від підприємства, знайомить його із темою дипломного проекту, при наявності завдання підприємства оформляє заявку на виконання проектних робіт. По закінченні практики керівник дає на студента повну характеристику.

Мета та завдання переддипломної практики

Мета переддипломної практики – збір інформації для виконання дипломної роботи та підготовка студентів до самостійної роботи на виробництві.

У період практики студент повинен:

- ознайомитися в господарстві з позитивним досвідом ведення виробництва, розкрити причини, які гальмують розвиток окремих галузей, порівняти окремі показники роботи із середніми по району та результатами кращих господарств регіону;

- вивчити і проаналізувати постановку планово-економічної роботи;

- вивчити питання переробки та реалізації продукції;

- брати активну участь у роботі виробничих та технічних нарад, засідань, загальних зборах підприємства, районних семінарах по вивченню передового досвіду;

- зібрати матеріали до розділу дипломної роботи „Організаційно-економічна характеристика господарства” згідно теми дипломної роботи;

- систематично вести щоденник;

- дотримуватися встановленого на підприємстві розпорядку дня, акуратно і добросовісно виконувати завдання керівника практики.

Організація практики

У перші два-три дні після приїзду на місце практики студент разом із керівником практики від підприємства складає план роботи згідно з програмою, проходить інструктаж із протипожежної профілактики та техніки безпеки (вступний і на робочому місці). Після складання плану включається у щоденну роботу згідно з програмою практики.

Всі питання, пов’язані із практикою студента, вирішуються при участі керівника господарства на місці. У період практики на студента розповсюджується загальне трудове законодавство, правила внутрішнього розпорядку, що діють у даному господарстві, за порушення яких адміністрацією підприємства може бути накладене відповідне покарання із доведенням до відома ректора університету.

Останні три дні практики студент присвячує завершенню роботи над звітом, в якому дає аналіз виробничої та фінансової діяльності підприємства, постановки планово-економічної роботи, також свої пропозиції з покращення його діяльності.

Зміст практики

Під час переддипломної практики виконується індивідуальне завдання, зміст та порядок якого затверджується керівником дипломного проекту (роботи). Ефективність виконання інди­відуального завдання значною мірою залежить від того, наскільки правильно орієнтований студент на зміст практичного завдання, на його пріоритетні питання, а також на раціональний розподіл часу, відведеного на проходження практики. Завдання можуть бути пов’язані не тільки з написанням магістерської роботи, а й з науково-дослідною роботою кафедри з держбюджетної та господарської тематики, підготовкою доповідей на студентську наукову конференцію та написанням наукових статей. Науково-дослідна робота в період практики має бути спрямована на підвищення фахового рівня підготовки студентів.

Після закінчення переддипломної практики студент має підготувати пропозиції науковому керівникові щодо змісту першого варіант теоретичного та аналітичного розділів дипломного проекту (роботи), комплексу завдань для дослідження з використанням комп’ютерних технологій. Пропозиції щодо змісту теоретичного та аналітичного розділів дипломного проекту (роботи) повинні мати логічний, доказовий, аргументований характер і відповідати таким вимогам: містити поглиблений всебічний аналіз досліджуваної проблеми;

- містити елементи самостійного дослідження;

- містити розрахунки, виконані на ПЕОМ;

- містити достатній для обґрунтування пропозицій аналіз досліджуваної проблеми у межах базового підприємства.

По закінченню переддипломної практики студент подає на випускову кафедру науковому керівнику ґрунтовні пропозиції щодо вдосконалення діяльності підприємства, запропонований для подальшого дослідження комплекс розробок з використанням комп’ютерних технологій та інших видів виконаних робіт.

Об’єктами переддипломної практики повинні виступати державні установи та організації, підприємства різних форм власності та організаційно-правових форм, які є юридичними особами та здійснюють один чи декілька видів економічної діяльності за Державним класифікатором видів економічної діяльності ДК 003-2005, Це повинні бути підприємства, які застосовують передові форми та методи ведення господарства та управління. Високий рівень професіоналізму фахівців базових підприємств повинен забезпечувати можливість сприяння студентам у набутті професійних умінь та навичок. З такими підприємствами університет повинен укласти відповідні договори на проведення переддипломної практики. Крім того, студенти можуть самостійно вибрати для себе відповідне місце проходження переддипломної практики, але при цьому повинні дотримуватися вимог, які висуває університет до підприємств, що є базами практики.

Підприємство, де студент проходить переддипломну практику, стає об’єктом проведення самостійного прикладного дослідження та виконання магістерської роботи на матеріалах реального підприємства. Співпраця навчального закладу, студента та підприємства, що є базою практики, дозволяє сформулювати тему реального дипломного проекту (роботи), яка повинна бути корисною для підприємства і виконуватись на його замовлення відповідно до вимог проведення державної атестації випускника.

Під час практики студент повинен виконати другий - аналітичний розділ дипломної роботи, проаналізувати економічні результати виробничо-фінансової діяльності сільськогосподарського підприємства за останні 5 років і відобразити їх у звіті про практику, зібрати матеріали для виконання проектної частини дипломної роботи.

Звіт з переддипломної практики повинен складатися з трьох розділів, зміст і назва яких відповідають підрозділам другого розділу дипломної роботи студента. Зміст звіту узгоджується з керівником переддипломної практики кожним студентом індивідуально.

Наприклад,тема дипломної роботи «Формування інвестиційної привабливості підприємств в сільському господарстві». Другий розділ має назву «Оцінка інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств Новомосковського району». Тоді зміст звіту з переддипломної практики може складатися з таких розділів:

1. Рівень економічного розвитку аграрних підприємств Новомосковського району.

2. Дослідження факторних зв’язків у формуванні конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств з використанням ПЕОМ.

3. Чинники інвестиційної привабливості фермерського господарства «Дар» Новомосковського району Дніпропетровської області.

При написанні звіту слід особливу увагу приділити використанню статистичних та економіко-математичних методів дослідження: ряди динаміки, екстраполяція трендів, кореляційно-регресійний аналіз, групування, рейтингові оцінки, елементи моделювання економічних процесів тощо.Вибір методів дослідження та конкретний інструментарій узгоджується студентом з керівником практики і в залежності від теми дипломної роботи. Всі необхідні додаткові розрахунки (матриці кореляції, поле моделі, тощо) виносяться в додатки до звіту.

Звіт про практику

По закінченні практики студент представляє на кафедру письмовий звіт, який відображає всі розділи змісту практики. Зразок титульного листа звіту поданий у додатку А. Обсяг звіту 20...25 сторінок.

Звіт пишеться на одній стороні стандартних аркушів паперу розміром 295 х 210 мм із полями: зліва – 25 мм, вгорі, знизу – 20 мм, справа – 10 мм. В додаток до звіту можна включити матеріали з теми дослідження, а також копії документів, фотографії тощо. У кінці вказується дата складання та ставиться підпис студента. Звіт підписується також керівником практики від господарства і засвідчується печаткою.

Підведення підсумків практики

Основою для оцінки підсумків проходження виробничої практики сту­дентами є:

- заповнена у щоденнику копія - корінець путівки-направлення ДДАЕУ на виробничу практику з відміткою дат прибуття та вибуття із підприємства;

- характеристика про виробничу діяльність студента на практиці, підписана керівником практики від підприємства і завірена печаткою;

- календарний план та щоденник проходження практики, підписані керівником практики від підприємства і самим студентом;

- звіт про проходження практики, підписаний керівником практики від підприємства та завірений печаткою.

Після перевірки звіту викладачем-керівником практики та доробки студент захищає звіт на засіданні спеціальної комісії кафедри.

Отримання незадовільної оцінки з практики тягне за собою повторне проходження практики або відрахування із університету.

Наши рекомендации