Теоретичні аспекти обліку і аналізу доходів від реалізації

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, потім у тому ж рядку наводять заголовок підрозділу.

Рисунки(схеми, графіки) необхідно подавати в дипломній роботі магістра безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Рисунки, розміщені на окремих сторінках роботи, включають до загальної нумерації сторінок. Рисунки позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком рисунків, поданих у додатках. Номер рисунка повинен складатися з номера розділу і порядкового номера, між якими ставиться крапка. Наприклад: Рис. 2.1 (перший рисунок другого розділу). Номер рисунка, його назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ним.

Таблицінумерують послідовно в межах розділу (за винятком таблиць, поданих у додатках). В правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують надпис «Таблиця» із зазначенням її номера. Назву таблиці пишуть курсивом, слово «Таблиця» починають з великої літери, курсивом. Назву таблиці пишуть жирним шрифтом.

Таблицю, рисунок розміри яких більше формату А4, враховують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після згадування у тексті або у додатках.

2014 рік Теоретичні аспекти обліку і аналізу доходів від реалізації - student2.ru 2015рік Теоретичні аспекти обліку і аналізу доходів від реалізації - student2.ru

Рис. 2.1. Структура операційних витрат ПАТ „Завод „Фрегат” у 2014 - 2015 роках

Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: «Таблиця 2.1» (перша таблиця другого розділу).

Таблиця 2.1

Аналіз оборотності оборотних коштів ПАТ „Завод „Фрегат”

Показник 20__р. 20__р. Абсолютне відхилення (+,-) Темп росту, %
1.Виручка від реалізації, тис. грн 24675,0 48163,7 23484,4 195,2
2. Кількість днів періоду, що аналізується       -   -
3. Одноденна виручка, тис. грн 68,54 133,79 65,25 195,2
4. Середній залишок грошових коштів, тис. грн         125,4
5. Оборотність грошових коштів, днів (ряд.4*ряд.2:ряд.1)   3,11   2,00   -1,11   64,3
6. Коефіцієнт оборотності грошових коштів, кількість оборотів (ряд.1:ряд.4)     115,85     180,39     64,54     155,7
7. Коефіцієнт завантаження грошових коштів в обороті, коп. (ряд.4:ряд.1*100)     0,86     0,55     -0,31     64,0

При перенесені частини таблиці на іншу сторінку слово «Таблиця» і її номер вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова «Продовження табл.» і вказують номер таблиці. Наприклад: «Продовження табл. 2.1». Заголовки граф починаються з великих літер, підзаголовки - з малих, якщо складають одне речення із заголовком, і з великих - якщо вони є самостійними.

У таблицях слід обов'язково зазначати одиницю виміру. Якщо всі одиниці виміру є однакові для всіх показників таблиці, вони наводяться у заголовку. Одиниці виміру мають наводитися у відповідності до стандартів. Числові величини у таблиці повинні мати однакову кількість десяткових знаків. Заголовки колонок таблиць починаються з великої літери.

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті таким чином, щоб її можна було читати без обертання тексту або з обертанням за годинниковою стрілкою.

Формулив дипломній роботі магістра нумерують в межах розділу. Номер формули складається із номера розділу і порядкового номера формули, між якими ставлять крапку. Номер формули пишуть біля правого поля аркуша на рівні відповідної формули у круглих дужках. Пояснення значень символів, числових коефіцієнтів у формулах треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони дані в формулі, і кожне - з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова "де" без двокрапки. Наприклад:

Теоретичні аспекти обліку і аналізу доходів від реалізації - student2.ru (3.1)

де nt — річна норма амортизації у конкретний рік;

Te — нормативний строк експлуатації об’єкта;

t — конкретний рік амортизації.

Рівняння і формули необхідно виділяти від тексту вільними рядками. Вище і нижче кожної формули потрібно залишати не менш як один вільний рядок. Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його слід перенести після знака рівності (=) або після знаків плюс (+), мінус (-), множення (х) і ділення (:).

Приміткидо тексту і таблиць, в яких наводять довідкові і пояснювальні дані, нумерують послідовно в межах однієї сторінки. Якщо приміток на одному аркуші кілька, то після слова «Примітки» ставлять двокрапку, наприклад:

Примітки:

1. ...

2. ...

Якщо є одна примітка, то її не нумерують і після слова «Примітка» ставлять крапку.

Терміни по всій роботі мають бути уніфікованими. Між цифрами й назвами одиниць (грошових, метричних тощо) слід ставити нерозривний пробіл. Скорочення часових одиниць (год., хв.) писати з крапкою, метричних (грн, млн, млрд, т, ц, м, км тощо) писати без крапки. Якщо в тексті є абревіатура, то слід подавати її в дужках при першому згадуванні.

Посилання в тексті роботи на джерела інформації слід зазначити порядковим номером посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад: "... у працях [1 - 5] ....".

Посилання на рисунки в дипломній роботі оформлюють порядковим номером рисунку: наприклад, "рис. 2.3"; на формули - порядковим номером формули: наприклад, "у формулі (3.1)". Посилання у тексті на таблиці пишуть скорочено: наприклад, "у табл. 1.2". У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вживати скорочене слово "дивись": наприклад, "див. табл. 1.2".

Список використаних джерел слід розміщувати одним з таких способів: у порядку появи посилань у тексті; в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків. Кількість використаних джерел для дипломних робіт магістрів становить не менше 100.

Відомості про включені до списку джерела слід подавати згідно з вимогами державного стандарту з обов’язковим наведенням назв праць (див. додаток Н).

Додатки до дипломної роботи мають містити інформаційні матеріали, що становлять базу аналітичних досліджень згідно з обраною темою.

В додатках слід представити фінансову звітність підприємства (ф. №1 „Баланс (Звіт про фінансовий стан)”, ф. №2 „Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)” за період дослідження. Статистична звітність подається в ілюстративних матеріалах до захисту.

Додатки оформлюються як продовження дипломної роботи магістра і розміщуються в порядку посилань у тексті роботи. Він повинен мати заголовок, написаний або надрукований малими літерами з першої великої літери симетрично до тексту сторінки.

Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово «Додаток» і поряд - велика літера, що позначає додаток.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами, за винятком літер Ґ,Є, І, Ї, И, О, Ч, Ь, наприклад, Додаток А, Додаток Б і т. д. Єдиний додаток позначається як Додаток А. Текст кожного додатка за необхідності може бути поділений на розділи й підрозділи, які нумерують у межах кожного додатка. У цьому разі перед кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку, наприклад: «А.2» - другий розділ додатка А; «В. 3.1» - перший підрозділ третього розділу додатка В.

Ілюстрації, таблиці і формули, розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: "рис. Д. 1.2" - другий рисунок пер­шого розділу додатка Д; "формула (А.1)" - перша формула додатка А.

До дипломних робіт магістрів додаються наступні документи:

1. Завдання на дипломну роботу.

2. Відгук керівника дипломної роботи.

3. Рецензія на дипломну роботу.

4. Довідка про впровадження на підприємстві запропонованих заходів шодо покрашення обліку, аналізу або аудиту за обраним напрямом дослідження.

5. Довідка про перевірку дипломної роботи на плагіат.

До дипломних робіт студентів ступеню „магістр” необхідно ще подавати автореферат (не більше 0,7 - 0,9 друкованого аркуша, до 20 сторінок).

Студент має отримати рецензію на свою роботу.

У рецензії обов’язково слід відобразити такі моменти:

- адекватність змісту роботи заявленій темі (назві) і меті;

- повнота і докладність розв’язання завдань;

- новизна й достовірність отриманих результатів;

- практична цінність роботи та можливість реалізації запропонованих автором рекомендацій.

Рецензент може висловити зауваження і вказати на недоліки роботи. В останньому реченні рецензент зазначає, якої оцінки, на його думку, заслуговує робота. Підпис рецензента має супроводжуватись розшифровкою його прізвища, ім’я, по-батькові, зазначенням місця роботи, посади, наукового ступеня, вченого звання.

Студент під час захисту своєї роботи перед екзаменаційною комісією має дати відповіді на всі зауваження наукового керівника і рецензентів.

Наши рекомендации