Критерії оцінки знань студентів за результатами

Проходження виробничої практики за національною шкалою, шкалою ECTS та 100-бальною шкалою

Оцінку «відмінно» (А, 90-100 балів)отримує студент, який пройшов виробничу практику згідно календарного плану, виконав всі вимоги програми практики, має позитивну характеристику від керівника практики з підприємства, своєчасно підготував звіт про проходження практики згідно встановлених вимог і здав його для перевірки на кафедру та захистив в визначений строк на оцінку «відмінно» (на всі запитання дав обґрунтовані, повні відповіді).

Оцінку «добре» (В, 82-89 балів) отримує студент, який пройшов виробничу практику згідно календарного плану, виконав всі вимоги програми практики, має позитивну характеристику від керівника практики з підприємства, своєчасно підготував звіт про проходження практики згідно встановлених вимог і здав його для перевірки на кафедру та захистив в визначений строк на оцінку «добре» (на деякі питання дав не зовсім повні, чіткі і обґрунтовані відповіді).

Оцінку «добре» (С, 74-81 бал) отримує студент, який пройшов виробничу практику згідно календарного плану, виконав всі вимоги програми практики, має позитивну характеристику від керівника практики з підприємства, своєчасно підготував звіт про проходження практики згідно встановлених вимог і здав його для перевірки на кафедру та захистив в визначений строк на оцінку «добре» (не на всі запитання дав повні, обґрунтовані відповіді).

Оцінку «задовільно» (D, 64-73 бали) отримує студент, який пройшов виробничу практику згідно календарного плану, виконав всі вимоги програми практики, має позитивну характеристику від керівника практики з підприємства, у зазначений термін підготував звіт про проходження практики згідно встановлених вимог, але не в повній мірі розкрив необхідні розділи звіту, здав його для перевірки на кафедру та захистив на оцінку «задовільно» (на 80% і більше запитань дав вірні, обґрунтовані відповіді).

Оцінку «задовільно» (Е, 60-63 бали) отримує студент, який пройшов виробничу практику згідно календарного плану, виконав не в повному обсязі вимоги програми практики, має позитивну характеристику від керівника практики з підприємства, у зазначений термін підготував звіт про проходження практики згідно встановлених вимог, але не в повній мірі розкрив необхідні розділи звіту, і здав його для перевірки на кафедру та захистив на оцінку «задовільно» (на 60 % і більше запитань дав вірні, обґрунтовані відповіді).

Оцінку «незадовільно» (FХ, 35-59 бали) отримує студент, який пройшов виробничу практику згідно календарного плану, виконав вимоги програми практики не в повному обсязі, має позитивну характеристику від керівника практики з підприємства, несвоєчасно підготував звіт про проходження практики з порушенням встановлених вимог і здав його для перевірки на кафедру та захистив на оцінку «незадовільно» (менше ніж на 60 % запитань дав правильні відповіді).

Оцінку «незадовільно» (F, 1-34 бали) отримує студент, який пройшов виробничу практику з порушенням календарного плану, або не виконав вимоги програми практики в повному обсязі, або має негативну характеристику від керівника практики з підприємства, несвоєчасно підготував звіт про проходження практики з порушенням встановлених вимог або не здав його для перевірки на кафедру у визначений строк та захистив на оцінку «незадовільно» (менше ніж на 60 % запитань дав правильні відповіді). Необхідна серйозна подальша робота, обов’язковий повторний курс.

Додаток А

Титульний лист звіту про практику

Міністерство освіти і науки України

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

Інститут ________________________________________________

Факультет_______________________________________________

Напрям підготовки (спеціальність): _________________________

Кафедра ________________________________________________

ЗВІТ

про проходження виробничої_____________________________________________

______

(назва практики)

в _____

(повне найменування бази практики, району, області)

____

Студент __________________

(прізвище та ініціали)

групи ____________________

Керівник практики від Керівник практики від ВНЗ

підприємства _________________________ __________________________

(підпис, посада, прізвище та ініціали) (підпис, посада, прізвище та ініціали)

Печатка (підприємства,

організації, установи)

Дніпро 2016


Наши рекомендации