Тема 1. Сутність і предмет аудиту

Національна академія статистики, обліку та аудиту

Кафедра аудиту

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор з навчально-методичної

та наукової роботи

В. П. Пантелеєв

“30”серпня 2012 року

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

До самостійного вивчення та виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання з дисципліни

АУДИТ

Напрям підготовки:

6.030508 «Банківська справа»

економіко-статистичний факультет

2012 рік

Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання з дисципліни «Аудит» за напрямом підготовки: 6.030508 «Банківська справа». – 2012 р.

Розробник: Костирко Р. О., д.е.н., доц., професор кафедри аудиту

Шульга С. В., к.е.н., доцент кафедри аудиту

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри аудиту

Протокол від “22”серпня 2012 року № 1

Завідувач кафедри аудиту _______________________ (Корінько М. Д.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“22” серпня 2012 року

Схвалено Вченою радою факультету «облік і аудит»

Протокол від “30”серпня 2012 року № 1

Голова Вченої ради факультету «облік і аудит» Червона С.П.

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета викладання дисципліни:

− формування системи базових знань та практичних навичок з основ аудиту, методики організації та проведення аудиту фінансової звітності суб'єктів підприємницької діяльності у сфері незалежного фінансового аудиту для якісного, кваліфікованого проведення аудиту та надання супутніх послуг суб’єктам господарювання у відповідності до вимог Кодексу етики та МСА;

− набуття навичок застосування вимог Кодексу етики професійних бухгалтерів, МСА та існуючої нормативно-правової бази аудиторської діяльності та господарської діяльності суб’єктів підприємницької діяльності;

− набуття вмінь використання у роботі різноманітних форм і методів аудиту для підтвердження достовірності фінансової звітності суб’єктів господарювання;

− набуття вмінь розробки відповідних робочих документів та надання обґрунтованих висновків за результатами аудиту;

− набуття вмінь розробки і прийняття управлінських рішень на основі отриманої під час аудиту інформації про діяльність господарюючого суб’єкта.

Завдання дисципліни: надання студентам необхідних теоретичних знань щодо змісту, функцій, управління, організаційних засад незалежного аудиторського контролю і практичних навиків застосування методики аудиторської роботи до різних суб’єктів господарювання стосовно окремих видів аудиту та аудиторських послуг.

Ознайомлення із світовим досвідом організації, здійснення та контролю якості аудиторської діяльності.

Предметомє аудиторська діяльність, її правове, організаційне та методичне забезпечення.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні отримати:

− знання сутності, функцій, видів незалежного фінансового аудиту, порядку надання аудиторських послуг;

− понятійний інструментарій аудиторської діяльності відповідно норм діючого законодавства, Кодексу етики та МСА;

− знання теоретичних засад щодо методики, вибору аудиторських процедур за всіма етапами контрольно-аудиторського процесу та вміння їх застосовувати у практичній діяльності;

− вміння обґрунтовувати та формулювати відповідні аудиторські висновки на підставі вивчення господарсько-фінансової діяльності суб’єктів підприємницької діяльності відповідно до мети і видів аудиторських завдань;

− навички правильного використання в роботі форм та методів контролю якості аудиторської діяльності щодо дотримання вимог професії і довіри до неї суспільства.

Програма навчальної дисципліни

Тема 1. Сутність і предмет аудиту

Виникнення аудиту. Зміст і функції аудиторського контролю. Класифікація організаційних форм аудиторського контролю. Відмінність аудиту від ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства і судово-бухгалтерської експертизи. Принципи аудиторського контролю.

Наши рекомендации