Г) первіснообщинний, рабовласницький, феодальний, капіталістичний, соціалістичний.

5. У ринковій економіці проблему “як виробляти” вирішують на підставі:

а) широкого використання капітальних благ;

б) поглиблення поділу праці і спеціалізації;

в) дедалі ширшого застосування комп’ютерної техніки;

г) через прагнення виробників до отримання прибутку, а отже, застосування методів виробництва, які мінімізують витрати виробництва.

6. У ринковій економіці проблему “як виробляти” вирішують на підставі:

а) поглиблення поділу праці і спеціалізації;

б) дедалі ширшого застосування комп’ютерної техніки;

в) прагнення виробників до отримання прибутку, а отже, застосування методів виробництва, які мінімізують витрати виробництва;

г) динаміки й обсягу споживчого попиту, які визначають через ціни на кінцеві продукти.

7. Яка ознака не притаманна моделі вільного підприємництва:

а) державне втручання в економіку є неглибоким;

б) головним мотивом діяльності підприємств є максимізація прибутку;

в) абсолютно заорганізований ринок;

г) збагачення найактивнішої частини населення.

8. Яка ознака не притаманна моделі вільного підприємництва:

а) державне втручання в економіку є неглибоким;

б) абсолютно заорганізований ринок;

в) всіляке заохочення підприємництва й особистого успіху;

г) головним мотивом діяльності підприємств є максимізація прибутку.

9. Яка ознака не характеризує розподільного соціалізму:

а) капітальні блага головно перебувають у власності держави;

б) перерозподіл доходів на користь бідних груп населення;

в) прогресивне оподаткування;

г) забезпечення доступності освіти, медичної допомоги, щедрі пенсії у старості.

10. Яка ознака не характеризує розподільного соціалізму:

а) прогресивне оподаткування;

б) перерозподіл доходів на користь бідних груп населення;

в) капітальні блага головно перебувають у власності держави

г) головним мотивом діяльності підприємств є максимізація прибутку.

11. Особа, яка взяла холодильник напрокат, є його:

а) розпорядником;

б) володарем;

в) користувачем;

г) власником.

12. Що не може бути нині об’єктом власності у ринковій економіці:

а) земля;

б) устаткування;

в) людина;

г) продукт інтелектуальної праці;

13. Що не належить до об’єктів інтелектуальної власності:

а) промислові зразки;

б) ліцензії;

в) цінні папери;

г) ноу-хау.

14. Що не належить до об’єктів інтелектуальної власності:

а) промислові зразки;

б) цінні папери;

в) винаходи;

г) ноу-хау.

15. Яке завдання не потрібно виконувати у процесі переходу від адміністративно-командної до ринкової економіки:

а) зміцнення державної монополії на зовнішню торгівлю;

б) приватизація державного майна;

в) розвиток ринкової інфраструктури;

г) стимулювання розвитку підприємництва.

16. Яке завдання не потрібно виконувати у процесі переходу від адміністративно-командної до ринкової економіки:

а) приватизація державного майна;

б) демонополізація економіки;

в) зміцнення державної монополії на зовнішню торгівлю;

г) розвиток ринкової інфраструктури;

17. Якого заходу не передбачає “шокова терапія” як радикальний шлях переходу до ринкової економіки:

а) прискореної лібералізації цін на товари і послуги;

б) радикальної приватизації державної власності;

в) активізації державного сектора економіки;

г) швидкого формування фінансової інфраструктури.

18. Якого заходу не передбачає “шокова терапія” як радикальний шлях переходу до ринкової економіки:

а) прискореної лібералізації цін на товари і послуги;

б) активізації державного сектора економіки;

в) радикальної приватизації державної власності;

г) макроекономічної стабілізації.

19. Яка ознака не властива адміністративно-командній економіці:

а) повна державна власність на всі капітальні блага;

б) заборона підприємництва як одного із джерел доходів;

в) стимулювання ініціативи, пошуку та ризику;

г) директивне планування економіки.

20. Яка ознака не властива адміністративно-командній економіці:

а) повна державна власність на всі капітальні блага;

б) зрівнювання доходів більшості споживачів;

в) стимулювання ініціативи, пошуку та ризику;

г) директивне планування економіки.

21. Що не притаманне для командної економіки радянського типу:

а) відсутність дійових економічних стимулів, особливо до праці і нововведень;

б) використання прибутку як показника, яким оцінюють успішність діяльності підприємств;

в) надмірна централізація управління;

г) неспроможність освоїти інтенсивний шлях економічного зростання.

22. Яке твердження неправильне:

а) ринкова економіка унеможливлює директивне централізоване державне управ­ління;

б) економіку, у якій уряд поряд із ринком відіграє активну роль, називають змі­шаною;

в) командна економіка радянського типу в певні історичні періоди змогла швидко нагромадити ресурси, усунути безробіття, забез­печити відповідний рівень освіти і медичного обслуговування;

Наши рекомендации