Оцінка результативності дослідної роботи

Результатом дослідної роботи є досягнення технічного, економічного або соціального ефекту. У даному підрозділі оцінено рівень ефектів від проведеної дослідної роботи.

Науково-технічний ефект характеризує можливість використання результатів виконуваних досліджень у інших дослідних роботах і забезпечує отримання інформації, необхідної для створення нової техніки.

Оцінка науково-технічної ефективності для дослідної роботи проводиться за допомогою коефіцієнтів, які обчислюються за формулами:

Оцінка результативності дослідної роботи - student2.ru

де Оцінка результативності дослідної роботи - student2.ru , коефіцієнт науково-технічної результативності; Оцінка результативності дослідної роботи - student2.ru – коефіцієнт значимості і-го фактору, використовуваного для оцінки; Оцінка результативності дослідної роботи - student2.ru – коефіцієнт досягнутого рівня і-го фактору; m – кількість факторів науково-технічної результативності.

При оцінці науково-технічної результативності використовуються різні фактори, які впливають на її кількісну оцінку. В якості факторів при оцінці науково-технічної результативності можуть застосовуватися: перспектив­ність використання результатів; масштаб можливої реалізації результатів; завершеність отриманих результатів.

По кожному із факторів експертним шляхом встановлюється числове значення коефіцієнта значимості. При цьому, сума цих коефіцієнтів повинна бути рівною 1. Коефіцієнт досягнутого рівня фактору також встановлюється експертним шляхом, а його числове значення визначається з урахуванням якості ознаки фактору і його характеристики. При цьому його значення не перевищує 1.

Максимально можливе значення коефіцієнту науково-технічної ефективності рівне 1. Чим ближчі їх значення до 1-і, тим більша результативність дослідної роботи, яка проводиться.

З таблиці4.6 слід вибрати фактори та ознаки, які характеризують, науково-технічну результативності дослідної роботи .

Таблиця 4.6. Характеристики факторів та ознак науково-технічної результативності дослідної роботи

Фактор науково-технічної результативності Коефіцієнт значимості фактору Якість фактора Характеристика фактора Коефіцієнт досягну­того рівня
Перспективність використання результатів 0,5 Важлива Результати будуть використані в конкретному науковому напрямі при розробці нових технічних рішень, націлених на суттєве підвищення продуктивності праці 0,8
Масштаб можливої реалізації результатів 0,3 Галузевий Час реалізації: до трьох років 0,8
Завершеність отриманих результатів 0,2 Середня Технічне завдання на прикладні НДР чи ДКР 0,8

Згідно із наведенеми даними розраховуємо коефіцієнтнауково-технічної ефективності:

Оцінка результативності дослідної роботи - student2.ru

Висновки

У цьому розділі проведено розрахунки собівартості дослідної роботи, планового прибутку від її реалізації та оцінено науково-технічну результативність дослідної роботи.

Дослідження, які проведені у роботі, спрямовані на вивчення особливостей роботи мережі, до якої пристрої підключаються по I2C-протоколу. Розроблено уніфіковану бібліотеку, що може використовуватися у проектних рішення, побудованих з використанням обміну даними по I2C-протоколу.

Розробивши план проведення дослідної роботи, було підраховано кошторис витрат: витрати на заробітну плату, відрахування у спеціальні державні фонди, витрати на куповані вироби, витрати на використання комп’ютерної техніки, накладні витрати. Загалом кошторис витрат на проведення дослідної склав 7951,69 грн.

Коефіцієнт науково-технічної ефективності 0,8, що є хорошим показником. Економічний ефект від використання проектного рішення полягає у зниженні фінансових, ресурсних та часових витрат при використанні сучасних контролерів та давачів.

Наши рекомендации