Підготовка до публічного захисту в дек і порядок захисту роботи

Захист МДР здійснюється студентом перед Державною екзаменаційною комісією на відкритому засіданні. Порядок захисту встановлюється «Положенням про державні екзаменаційні комісії».

Слід пам’ятати, що якість захисту МДР відображається в наступних критеріях:

• уміння стисло, послідовно й чітко викласти сутність і результати дослідження;

• здатність аргументовано захищати свої пропозиції, думки, погляди;

• загальний рівень підготовки студента;

• володіння культурою презентації.

Студент готує до захисту доповідь та демонстраційний матеріал (таблиці, рисунки). Сучасною формою презентації результатів дипломного дослідження є електронна презентація з використанням слайдів, підготовлених за допомогою Microsoft Office PowerPoint.

Час виступу не повинен перевищувати 10 хвилин. Доповідь має бути стислою, конкретною, з послідовним зверненням до демонстраційних матеріалів, які повинні детально та наочно проілюструвати ті чи інші твердження автора, їх обґрунтованість та результативність. Під час доповіді слід коротко пояснювати зміст ілюстративних матеріалів.

У разі використання слайдів треба переконатися у наявності проектора, екрана, доступних джерел електричного струму. Електронні демонстраційні матеріли готуються разом з комплектом паперових матеріалів, які по одному примірнику подаються кожному члену ДЕК на форматі А4.

Зміст демонстраційних матеріалів студент має узгодити зі своїм науковим керівником. Між тим, обов’язково у складі демонстраційних матеріалів слід подавати динаміку основних техніко-економічних показників діяльності підприємства в аналізованому періоді, результати діагностування стану об’єкту дослідження, перелік і характеристику запропонованих автором управлінських рішень, їх результативність, зміну основних техніко-економічних показників з урахуванням наданих та обґрунтованих пропозицій. Орієнтовна кількість цих матеріалів може знаходитися в межах 6-10 аркушів. Зразок титульного аркуша демонстраційних матеріалів представлено у додатку З.

Захист роботи розпочинається з доповіді, в якій студент має розкрити:

— актуальність теми;

— мету дослідження;

— наявність проблем теоретичного і методологічного характеру, стосовно яких автором розроблялися гіпотези;

— результати аналізу об’єкту дослідження на базовому підприємстві, характер і глибину наявних проблем;

— науково-дослідницькі положення (наукові результати), які розроблені в МДР, їх змістовність, обґрунтованість, ефективність (рекомендується витратити до 70% часу доповіді).

Завершуючи доповідь, випускник має відзначити: які його розробки та рекомендації впроваджені або намічені до впровадження, яким чином здійснена апробація результатів, яке їх наукове і практичне значення.

Члени ДЕК, присутні на захисті, можуть ставити випускнику запитання з метою визначення рівня його спеціальної підготовки та ерудиції.

Після відповіді на запитання зачитуються відгуки наукового керівника і зовнішнього рецензента. На зазначені в цих документах зауваження випускник повинен дати аргументовані відповіді. Після цього слово може надаватися науковому керівникові для характеристики й оцінки роботи.

Під час захисту ведеться протокол засідання ДЕК. Окремо відзначається думка членів ДЕК про практичну цінність і рекомендації щодо використання пропозицій автора.

Загальний час захисту МДР не повинен перевищувати 30 хвилин у середньому на одного студента.

Після обговорення підсумків захисту на закритому засіданні ДЕК виноситься її рішення. У разі незгоди між членами ДЕК думка голови є вирішальною. Рішення комісії оголошується її головою в той самий день і оскарженню не підлягає.

Випускники, які одержали під час захисту незадовільні оцінки, відраховуються з інституту, отримуючи академічну довідку. До повторного захисту МДР може бути подана протягом трьох років після закінчення навчання. Захищені МДР передаються на зберігання в архів інституту.

Наши рекомендации