Підготовка до захисту та захист курсової роботи

Виконана студентом курсова робота у встановлений термін здається на кафедру та після реєстрації передається науковому керівникові для перевірки та рецензування. У відгуці наукового керівника відмічаються позитивні сторони та недоліки курсової роботи, здійснюється попереднє оцінювання якості курсової роботи та робиться висновок про можливість допуску роботи до захисту. Узагальнені критерії оцінювання якості виконання курсової роботи та деталізовані бальні шкали наведено в табл. 3.1.

Якщо курсова робота попередньо оцінюється в 0-25 балів, вона повертається студентові для доопрацювання. До переробленої курсової роботи, зданої на повторну перевірку, обов’язково додається первісна рецензія.

Якщо науковий керівник дає позитивний відгук (курсова робота попередньо оцінюється в 30-75 балів) вона допускається до захисту.

Терміни та графік захисту робіт встановлюються викладачем кафедри менеджменту організацій згідно графіка навчального процесу. Напередодні захисту студент отримує свою курсову роботу, щоб ознайомитися з відгуком та своєчасно підготуватися до відповідей на зауваження, які у ньому містяться.

У процесі захисту курсової роботи оцінюється глибина знань студента в досліджуваній галузі менеджменту, його вміння вести дискусію, обґрунтовувати та відстоювати власну точку зору, відповідати на запитання. Узагальнені критерії оцінювання захисту курсової роботи та деталізовані бальні шкали наведено в табл. 3.1.

Остаточне оцінювання рівня виконання та захисту курсової роботи здійснюється за 100-бальною шкалою, що враховує:

1) попереднє оцінювання якості курсової роботи науковим керівником – 0 – 75 балів;

2) оцінювання захисту курсової роботи – 0 – 25 балів.

Після чого дані 100-бальної шкали оцінювання переводяться в 5-бальну та шкалу за системою ECTS за критеріями, наведеними в табл. 3.2.

Таблиця 3.2 – Співвідношення балів та оцінки в національній шкалі і шкалі ЕСTS

Оцінка в рейтингових балах Оцінка за національною шкалою Оцінка за шкалою ECTS
91-100 Відмінно A Відмінно (відмінне виконання з незначною кількістю помилок)
81 – 90 Добре B Дуже добре (вище середнього рівня з кількома помилками)
76 – 80 C Добре (в цілому вірне виконання з певною кількістю суттєвих помилок)
61– 75 Задовільно D Задовільно (непогано, але зі значною кількістю помилок)
51 – 60 E Достатньо (виконання задовольняє мінімальним критеріям)
21 – 50 Незадовільно FX Незадовільно (з можливістю повторного складання)
0 – 20 F Незадовільно (з обов’язковим повторним курсом)

Таблиця 3.1 – Параметри та критерії оцінювання курсової роботи

Параметри оцінювання Діапазон оцінки, балів Критерії оцінювання за бальною шкалою
Оцінювання якості курсової роботи 0 - 75
1. Відповідність змісту курсової роботи темі та затвердженому плану 0-15 0 – зміст жодного з параграфів курсової роботи не відповідає затвердженому плану
5 - зміст одного параграфу курсової роботи відповідає затвердженому плану
10 - зміст двох параграфів курсової роботи відповідає затвердженому плану
15 - зміст усіх параграфів курсової роботи відповідає затвердженому плану
2. Ступінь розкриття теоретичних аспектів проблеми, обраної для дослідження, та коректність використання понятійного апарату 0-15 0 – понятійний апарат не сформовано; теоретичні аспекти проблеми не розкриті
5 – понятійний апарат сформовано, але теоретичні аспекти проблеми не розкриті
10 - понятійний апарат сформовано, теоретичні аспекти проблеми розкриті частково
15 - понятійний апарат сформовано, теоретичні аспекти проблеми розкриті
3. Наявність критичних співставлень та узагальнень різних точок зору та підходів до постановки та розв’язання проблеми 0-15 0 – критичні співставлення та узагальнення відсутні
10 - критичні співставлення наявні, але узагальнення відсутні або некоректні
15 - критичні співставлення наявні та супроводжені коректними узагальненнями
4. Ступінь використання фактологічного матеріалу; висвітлення особливостей прояву та розв’язання досліджуваної проблеми у практиці вітчизняних підприємств 0-10 0 – фактологічний матеріал не використаний
5 - залучений фактологічний матеріал, особливості прояву та розв’язання проблеми на вітчизняних підприємствах не висвітлені
10 - залучений фактологічний матеріал, досвід вітчизняних підприємств висвітлений
5. Обсяг та адекватність використаних при написанні роботи першоджерел та дотримання етики посилань 0-10 0 – залучені матеріали лише навчальних підручників та посібників (до 10 джерел), етика посилань не дотримана
5 - залучені матеріали навчальних підручників та посібників, періодичних видань (11-15 джерел), етика посилань дотримана частково
10 – залучені матеріали навчальних підручників та посібників, монографій, статистичних збірників та довідників, періодичних видань та мережі Internet (більше 15 джерел), етика посилань дотримана

Продовження табл. 3.1

Параметри оцінювання Діапазон оцінки, балів Критерії оцінювання за бальною шкалою
6. Відповідність оформлення курсової роботи встановленим вимогам 0-10 0 – текст курсової роботи оформлено з суттєвими порушеннями встановлених вимог
5 - текст курсової роботи оформлено з незначними порушеннями встановлених вимог
10 - текст курсової роботи оформлено у відповідності до встановлених вимог
Оцінювання захисту курсової роботи 0 – 25
7. Вміння чітко та стисло викласти основні результати дослідження 0-10 0 – студент неспроможний чітко та стисло викласти основні результати дослідження
5 – студент невпорядковано викладає основні результати дослідження
10 – студент спроможний чітко та стисло викласти основні результати дослідження
8. Повнота, глибина, обґрунтованість відповідей на питання 0-15 0 – студент неспроможний надати відповіді на поставлені питання
5 - студент надає неповні, поверхові, необґрунтовані відповіді на поставлені питання
10 – студент надає повні, глибокі, обґрунтовані відповіді на поставлені питання

Примітка: Додатковим критерієм оцінювання якості курсової роботи (+ 15 балів) є наявність елементів наукової новизни та оригінальність методів дослідження за умови, що загальна сума балів оцінки якості роботи не перевищує 75 балів.

Наши рекомендации