Захист прав інтелектуальної власності у домені UA

15 вересня 2001 р. у домені .UA було введено нові формальні правила, ряд положень яких стосуються охорони інтелектуальної власності. У домені верхнього рівня .UA визначено дві категорії доменних імен:

- Публічні, тобто такі, що адмініструються в інтересах певної спільноти.

- Приватні, тобто такі, що адмініструються певною особою у своїх власних інтересах.

Делегуванню публічного домену обов'язково передує публічне обговорення правил нового домену. Ім'я публічного домену вибирається таким чином, щоб чітко окреслювати спільноту, в інтересах якої делеговано домен. Зараз у домені .UA існує 52 публічних доменів (5 тематичних - .gov.ua, .com.ua, .net.ua, org.ua, edu.ua) і 47 географічних (за назвами адміністративних регіонів - kiev.ua, lviv.ua, crimea.ua, тощо).

Проаналізувавши світові тенденції щодо захисту інтелектуальної власності у доменних іменах, практику вирішення спорів за процедурою UDRP, а також керуючись Законом України „Про охорону знаків для товарів і послуг” розробники правил запропонували вжити превентивних заходів проти кіберсквотингу (захоплення доменів). Оскільки право власності на товарні знаки є більш сильним, у реєстрації доменних імен другого рівня віддано перевагу власникам таких знаків. Відповідно до п.3.2 Правил, зареєструвати приватне доменне ім’я другого рівня у домені .UA можна лише у випадку, „якщо відповідне доменне ім’я повністю, або його компонент другого рівня (до знака „.”, але не включаючи цей знак)використання якого на території України належать відповідному реєстранту”.

Порядок і правила вирішення доменних спорів, пов'язаних з делегуванням, переделегуванням, відміною делегування та використанням доменних імен у домені UA, визначається в розділі 9 Правил. Зокрема передбачається, що в договорах на делегування приватних доменів повинна міститися третейська угода, згідно з якою реєстрант, реєстратор та адміністратор публічного домену заздалегідь погоджуються на розгляд та вирішення доменних спорів третейським судом [23]

Аналізуючи принципи запобігання порушенням прав інтелектуальної власності, реалізовані в домені UA, деякі автори критично зауважують, що Правила обмежують права інших суб'єктів права інтелектуальної власності, зокрема обійдені увагою фірмові найменування. Однак підприємства найчастіше „прив'язані” до території, де вони отримали державну реєстрацію і здійснює свою діяльність. Виходячи з цього, доцільніше і доменне ім’я відповідного підприємства реєструвати саме в географічному домені: наприклад, lastivka.kiev.ua для фірми „Ластівка” у місті Києві. Крім того, існують ще тематичні публічні домени, які полегшують пошук відповідного сайту за тематикою і направленістю:

· com.ua – комерційні організації,

· gov.ua – державні установи

· org.ua – неприбуткові організації чи приватні особи

· edu.ua – освітні заклади

· net.ua – провайдери мережених послуг.

Крім того, такий розподіл дає змогу безконфліктно співіснувати організаціям, які мають однакові назви, але добросовісно використовують свої назви в доменних іменах, Наприклад:

obolon.gov.ua - сайт Оболонської районної державної адміністрації (тут Оболонь - це назва адміністративної одиниці м. Києва) obolon.org.ua - неофіційний сайт громади мешканців району Оболонь.

Ці сайти надають інформаційні ресурси різним категоріям користувачів Інтернет і не створюють у них відчуття зв'язку з власником товарного знаку Оболонь.

Оригінально вирішені в правилах можливі колізії при реєстрації доменів за однаковими товарними знаками, які належать різним правовласникам, але зареєстровані для різних товарів по різних класах. Для цього введений так званий період одночасності: якщо надійшло дві або більше заявки на однакове доменне ім’я від різних осіб, які правомірно володіють правами на відповідне позначення, їм пропонується домовитися, наприклад, створивши шлюзову сторінку. Така сторінка пропонувала б користувачам Інтернет перехід до того чи іншого сайту власників конфліктуючих товарних знаків в залежності від того, що саме шукав користувач. Якщо ж не вдається досягти згоди, таке доменне ім’я не реєструється.

Внесення змін до Закону, що стосуються охорони добре відомих знаків, вимагає привести Правила домену UA у відповідність до чинного законодавства і надати власникам добре відомих знаків такі ж права, як і для зареєстрованих знаків, тобто можливості реєструвати домени другого рівня за наявності відповідного висновку суду чи Апеляційної палати.

Ще одна проблема, яка вимагає уваги, - це способи представлення (написання) словесних товарних знаків, які записані українською мовою, літерами латинської абетки. В іменах доменів може використовуватися лише обмежений набір знаків: це латинські літери від A до Z, цифри та тире. Зараз при представленні українських слів Правила послуговуються кількома таблицями транслітерації українських літер у латиницю.

Тут доцільно нагадати, що інструкція до Мадридського договору про товарні знаки для передачі словесного товарного знаку іншою мовою або іншими літерами пропонує використовувати два основні методи:

· транслітерація – фонетична транслітерація, яка означає перетворення товарного знаку в інший набір літер з вимовою, що представляє звуки оригінального знаку;

· переклад – буквальний чи концептуальний переклад – означає перетворення знаку словами іншої мови, що відповідає оригіналу [23].

При цьому підкреслюється, що при транслітерації в латинські літери процедура повинна слідувати мові інтернаціонального знаку.

Очевидно такого ж підходу слід дотримуватися і при реєстрації доменного імені, що співпадає з товарним знаком. Жорстка прив'язка до формальних таблиць транслітерації не враховує особливостей фонетичного звучання. Але в той же час фонетична транслітерація вимагає спеціальної експертизи знаку досвідченим фахівцем. Проведення такої експертизи при реєстрації доменного імені значно б подовжило і ускладнило реєстрацію. Тому видається доцільним результати фонетичної експертизи, яка проводиться при реєстрації товарного знаку, подавати як довідковий варіант у свідоцтві на знак для товарів і послуг. Подібна практика давно застосовується при міжнародній реєстрації за Мадридською угодою товарних знаків, які записані літерами, що відрізняються від латинських.

14.8 Проблеми, що виникають у сфері права інтелектуальної власності в Інтернеті

Порушення авторських і суміжних прав в цифровому середовищі відбувалися і відбуваються. На жаль, вони мають масовий характер, але цьому питанню не завжди надається належна увага правовласниками.

До основних способів захисту електронних творів слід віднести:

· обнародування/публікацію на більш традиційному (наприклад, паперовому) носії (найпростіший і надійний варіант при умові, звичайно, що дата обнародування/публікації – більш рання за дату появи контрафактного екземпляра);

· засвідчити у нотаріуса дату створення роботи (цей спосіб захисту здійснюється шляхом нотаріального завірення роздруку підготовленого матеріалу з вказівкою дати і автора твору);

· використовуючи можливості архівних служб або веб-депозитаріїв;

· шляхом реєстрації цифрової інформації (текст /аудіо/відео) як програми для ЕОМ або бази даних в Украпатенті або, наприклад, в такому авторитетному в комп’ютерній сфері відомстві, як Управління по захисту авторських прав при Бібліотеці Конгресу США;

· яким-небудь іншим способом засвідчивши факт існування твору на певну дату (наприклад, відправивши собі лист, поштовий штемпель на якому і буде підтвердженням).

Крім правових доцільно використовувати і технічні методи захисту своїх творів, наприклад, шляхом обмеження доступу користувачів до твору; або обмежуючи можливості користувача по використанню об'єкту; або застосовуючи технологію «водяних знаків», інших міток, які імплантуються в твір і, будучи невидимими і невідомими стороннім, містять службову інформацію та/або дозволяють правовласнику знаходити їх в мережі та/або підтверджувати свої права на «мічені» твори у разі судового розгляду.

Можливо також використовувати технології кодування інформації. Вони застосовуються для посвідчення або розпізнавання документа. Ця технологія використовується для забезпечення передачі творів по електронних мережах і запобігання доступу до твору з боку користувачів, що не мають відповідного дозволу (ключа). Декодуючий ключ надається після оплати або виконання інших умов використання творів.

ЛІТЕРАТУРА

1 Каміл, Ідріс. Інтелектуальна власність – потужний інструмент економічного зростання / Каміл Ідріс // ВОІВ. – 2007. – 371 с.

2 Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо охорони інтелектуальної власності» № 1407-IV від 3.02.2004 р.

3 Морозов, О. Ф. Ціна думки – інтелектуальний капітал : монографія / Морозов О. Ф. – Донецьк : Юго-Восток, ЛТД, 2005. – 352 с.

4 Интелектуальная собственность. Использование. Внедрение. Передача. Информационно-методический сборник по внедрению промышленной собственности в малое предпринимательство (рус. и укр.) / составление, вступление, ред. Ю. Н. Киклевич, С. Н. Цесаренко; Донецкое региональное отделение Академии технологических наук Украины. – Донецк : ВИК. – 2006. – 292 с.

5 Право інтелектуальної власності : академ. курс : підручник для студентів вищих навч. закладів / О. А. Підопригора, О. Б. Бутнік-Сіверський, В. С. Дроб’язко та ін. ; за ред. О. А. Підопригори, О. Д. Святоцького. – 2-ге вид., переробл. та доп. – К. : Ін Юре, 2004. – 672 с.

6 Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение // Интеллектуальная собственность. – 2000. – № 2. – С. 54–109.

7 Правила складання та подання заявки на видачу патенту України на винахід (корисну модель) : зб. нормативних актів з питань промислової власності. – К. : Вища школа. 1998. – С. 134–169.

8 Крайнєв, П. П. Патентування винаходів в Україні : монографія / Крайнєв П. П., Работягова Л. І., Дятлик І. І. ; за ред. П. П. Крайнєва. – К. : Ін Юре, 2000. – 340 с.

9 Цибульов, П. М. Популярно про інтелектуальну власність: абетка / Цибульов П. М., Чеботарьов В. П. ; за заг. ред. М. В. Паладія. – К. : Альфа-ПІК, 2004. – 56 с.

10 Цибульов, П. М. Управління інтелектуальною власністю : монографія / Цибульов П. М., Чеботарьов В. П., Зінов В. Г., Суіні Ю. ; за ред. П. М. Цибульова. – К. : К.І.С., 2005. – 448 с.

11 Основы интеллектуальной собственности. – К. : Ин Юре, 1999. – 600 с.

12 Охорона інтелектуальної власності в Україні / С. О. Довгий, В. О. Жаров, В. О. Зайчук та ін. – К. : Форум, 2002. – 319 с.

13 Самусєва, Л. О. Авторське право і суміжні права. Конспект лекцій / Самусєва Л. О. – К. : Інститут інтелектуальної власності і права, 2002. – 56 с.

14 Цибулев, П. М. Оценка интеллектуальной собственности / Цибулев П. Н. – К. : Институт интеллектуальной собственности и права, 2003. – 216 с.

15 Цибульов, П. М. Основи інтелектуальної власності : навчальний посібник / Цибульов П. М. – К. : Інститут інтелектуальної власності і права, 2003. – 172 с.

16 Економіка інтелектуальної власності: використання і передача прав на об’єкти інтелектуальної власності / уклад. Меняйло Л. А. – К. : Інститут інтелектуальної власності і права, 2000. – 168 с.

17 Жаров, В. О. Інтелектуальна власність в Україні : правові аспекти набуття, здійснення та захисту прав / Жаров В. О. – К. : Ін Юре, 2000. – 187 с.

18 Трибунская, Е. В. Интеллектуальная собственность : конспект лекций / Трибунская Е. В. – Донецк : ДонГАУ, 2002. – 68 с.

19 Всесвітня організація інтелектуальної власності // http://www.wipo.int

20 Білевчук, П. Д. Комп’ютерна злочинність. Навчальний посібник. / Білевчук П. Д., Романюк Б. В., Цимбалюк В. С.– Київ: Атака, 2002. – 240с.

21 Директива 2001/29/ЕС Европейского Парламента и Совета от 22 мая 2001 по гармонизации отдельных аспектов авторского права и смежных прав в информационном обществе ("Директива ЕС по авторскому прву")

22 Міжнародний пакт про громадянські і політичні права. Прийнято 16 грудня 1996 року Генеральної Асамблеєю ООН. Док. ООН А/RES2200 A (XXI);

23 Андрощук, Г.О. Інтелектуальна власність в інтернеті. Навчальний посібник. - Київ: Університет економіки та права "КРОК", 2008. – 284с.;

24 Минков, А. М. Рассмотрение споров о доменных именах в соответствие с процедурой UDRP. – М.: Вольтерс Клувер, 2004. – 304;

25 Андрощук, Г.О. Конкурентне право: захист від недобросовісної конкуренції. Навчальний посібник. - К.:Інстітут економіки та права "КРОК", 2002. – 280 с.

26 Закон України "Про електронні документи та електронний документообіг" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 36, ст.275), від 22.05.2003

27 Закон України "Про електронний цифровий підпис" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 36, ст.276), від 22.05.2003

28 Бернская конвенция об охране литературных и художественых произведений от 9 сентября 1886 г.

29 Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) Договор об авторском праве от 20 декабря 1996 г.

30 Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) Договор об исполнениях и фонограммах от 20 декабря 1996г

31 Андрощук, Г.О.Право інтелектуальної власності: торгові аспекти. Наук.-практ. вид-ня. / Андрощук Г., Крайнєв П., Кавасс І.- К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2000. - 164 с.

32 Закон України "Про авторське право і суміжні права". (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, N 13, ст.64)

33 Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі". (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, N 7, ст. 32 )

34 Укрпатент http://www.ukrpatent.org/

35 Федеральный институт промышленной собственности http://www.fips.ru

36 Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV. - Відомості Верховної Ради України, 2003р., 03.10.2003, N 40, ст. 356;

37 Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків від 14 квітня 1891 р.

38 Вацковский Ю.Ф. Проблемы защиты средств индивидуализации в Интернет (http://www.parkmedia.ru);

39 Вацковский Ю.Ф. Товарный знак и Доменное имя //http://www.parkmedia.ru;

40 Заплеталов А.Д., Дашян М.С. Некоторые аспекты правовой охраны доменного имени как объекта составляющего сайт, //http://www.parkmedia.ru;

ДОДАТОК А

ТЕМИ ЗАВДАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Тема 1 Загальна характеристика інтелектуальної власності і її правового регулювання

Дати поняття творчої діяльності та інтелектуальної власності. Перерахувати і дати характеристику об'єктам інтелектуальної власності, авторського і патентного права, зазначити загальні і відмітні риси авторського і патентного права. Визначити основні відмінності об'єктів права інтелектуальної власності від об'єктів речового права власності. Показати роль інтелектуальної власності в створенні сучасної ринкової економіки, а також у забезпеченні добробуту країни. Дати стислу характеристику джерел права інтелектуальної власності.

Тема 2 Основні поняття авторського права

Дати визначення авторського права. Предмет авторського права. Джерела авторського права. Об'єкти авторського права. Незахищені об'єкти. Виникнення і здійснення авторського права, суб'єкти авторського права. Автори і співавтори. Особисті немайнові права автора.

Майнові права автора. Вільне використання об'єктів авторського права.

Тема З Суміжні права

Дати поняття суміжних прав. Суб'єкти й об'єкти суміжних прав. Виникнення і здійснення суміжних прав. Критерії для надання охорони суміжних прав. Права виконавців. Права виробників фонограм. Права організацій віщання. Обмеження прав виконавців, виробників фонограм і організацій віщання. Термін охорони суміжних прав.

Тема 4 Авторські договори

Дати характеристику договірних відношень в авторському договорі. Поняття і типи авторських договорів. Поняття і види авторських договорів про передачу твору для використання: видавничий договір, постановочний договір, сценарний договір і ін. Висновок авторського договору, його істотні умови. Утримання авторського договору, його істотні умови. Утримання авторського договору, обов'язку сторін договору. Відповідальність сторін за порушення авторського договору.

Тема 5 Захист авторського права і суміжних прав

Дати характеристику порушені, авторського права і суміжних прав. Поняття контрафактних примірників творів і фонограм. Характеристика інтелектуального піратства. Порядок захисту особистих і майнових прав володарів авторського права і суміжних прав. Засоби цивільно-правового захисту авторського права і суміжних прав. Стягнення прибутків порушника. Виплата компенсації. Стягнення штрафу.

Тема 6 Сутність радикальної реформи законодавства про промислову власність і патентне право України

Дати поняття промислової власності і П ролі в створенні ринку промислової власності і сучасної ринкової економіки. Основне утримання законів про промислову власність. Характеристика основних положень радикальної реформи законодавства про промислову власність. Поняття патентного права, його предмет і система. Об'єкти і суб'єкти патентного права.

Тема 7 Характеристика винаходу і корисної моделі

Дати поняття винаходу і його об'єктів. Умови падання правової охорони винаходу. Умови патентоспроможності винаходу і їхньої характеристики. Характеристика патенту і патентовласників. Права та обов'язки патентовласників. Порядок одержання патенту. Припинення дії патенту і визнання його недійсним. Поняття корисної моделі, її об'єкт, умови патентоспроможності.

Тема 8 Характеристика промислового зразка

Дати поняття промислового зразка і його об'єктів. Умови надання правової охорони промислового зразка. Умови патентоспроможності промислового зразка і їхньої характеристики.

Характеристика патенту і патентовласників. Прана та обов'язки власника патенту. Порядок одержання патенту. Припинення дії патенту і визнання його недійсним. Порушення прав власника патенту і їхнього захисту.

Тема 9 Характеристика знаків для товарів і послуг

Дати поняття знаків для товарів і послуг і його об'єктів. Умови падання правової охорони знаків. Види позначень, що не можу її, бути визнані знаками для товарів і послуг. Характеристика свідчення. Права й обов'язки власника свідчення. Порядок одержання свідчення. Припинення дії свідчення і визнання його недійсним. Порушення прав власника свідчення і їхнього захисту.

Тема 10 Автори об'єктів науково-технічної творчості і їхній права

Дати визначення автора і співавтора. Загальна характеристика прав автора. Особисті немайнові і майнові права автора. Право авторства і його ознаки. Винятковий і абсолютний характер права авторства. Право на подачу заявки. Право на авторське Ім'я. Право на винагороду.

Тема 11 Патентовласники, їх права та обов'язки

Дати поняття патенту як охоронного документа. Охарактеризуйте патентовласника і їх види. Права патентовласника і-їх ознаки. Характеристика виключного права на використання об'єкта науково-технічної творчості. Форми використання винаходів. Права по розпорядженню патентом. Обмеження патентних прав. Обов'язки патентовласника. Порядок одержання патенту. Припинення дії патенту і визнання його недійсним.

Тема 12 Ліцензійні договори

Дати поняття ліцензійних договорів, показати їхню роль у створенні рийку промислової власності і сучасної ринкової економіки. Види ліцензійних договорів. Характеристика предмета договору. Права й обов'язки сторін. Ліцензійні платежі. Відповідальність сторін за дотримання зобов'язань за договором.

Тема 13 Захист прав авторів об'єктів науково-технічної творчості

Перерахувати права авторів і їхні ознаки. Дати поняття порушення прав авторів і їхніх видів. Цивільно-правовий засіб захисту прав авторів. Суперечки, що дозволяються в судовому порядку. Кримінально-правовий засіб захисту прав авторів.

Тема 14 Захист прав власників патенту

Перерахувати права власників патенту, дати поняття їхній порушення. Дати характеристику основних видів порушень виключного права патентовласника на використання об'єкта науково-технічної творчості. Поняття контрафактної продукції. Цивільно-правовий засіб захисту прав патентовласників. Суперечки, що дозволяються в судовому порядку. Міри цивільно-правового захисту і міри цивільно-правової відповідальності.

Тема 15 Захист від несумлінної конкуренції

Дати поняття несумлінної конкуренції. Неправомірне використання ділової репутації підприємця і його види. Дискредитація суб'єкта, що господарює. Неправомірний збір, розголошення і використання комерційної таємниці. Відповідальність за несумлінну конкуренцію. Порядок розгляду справ про несумлінну конкуренцію. Рішення антимонопольного комітету України і його територіальних відділень по справах про несумлінну конкуренцію.

Тема 16 Еволюція інтелектуальної власності

Досліджувати еволюцію промислової власності, у тому числі окремих об'єктів промислової власності. Пояснити причини, що продиктували необхідність охорониоб'єктів промислової власності. Досліджувати еволюцію авторського права і суміжних прав. Зазначити, що з'явилося причиною до формування системи захисту авторських прав і суміжних прав. Охарактеризувати розвиток інтелектуальної власності в Україні до і після проголошення нею суверенітету.

Тема 17 Місце і роль інтелектуальної власності в економічному і соціальному розвитку

Описати соціально-економічні стратегії в країнах, що розвиваються. Досліджувати зв'язок між промисловою власністю і розвитком, вплив промислової власності на науково-технічний і економічний розвиток держави. Виявити роль авторського права і суміжних прав у розвитку культури товариства. Звернути увагу на зростаючу роль об'єктів інтелектуальної власності в міжнародній торгівлі, у забезпеченні конкурентноздатності товарів.

Тема 18 Економіка інтелектуальної власності

Три теореми економіки права. Інтелектуальна власність як товар. Властивості ринкового товару. Обороноздатність об'єктів інтелектуальної власності. Термін служби об'єктів інтелектуальної власності. Інтелектуальна власність як нематеріальний актив. Випадки, у котрих необхідно визначати вартість. Три підходи до визначення прав інтелектуальної власності: дохідний, витратний, ринковий.

Тема 19 Передача прав на об'єкти інтелектуальної власності

Суть торгівлі ліцензіями. Види ліцензій. Ліцензійні договори і їхня класифікація. Особливості ліцензійних договорів. Класифікація ліцензійних договорів. Термін дії ліцензійних договорів. Порядок висновку ліцензійних договорів.

Тема 20 Захист прав інтелектуальної власності

Система захисту прав інтелектуальної власності і її призначення. Категорії спорів. Адміністративний порядок захисту прав, Судовий порядок захисту прав па об'єкти інтелектуальної власності: цивільно-правові засоби захисту прав. Кримінальна відповідальність за порушення прав.

Тема 21 Міжнародне співробітництво в сфері інтелектуальної власності

Значення міжнародного співробітництва в сфері інтелектуальної власності. Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ). Участь України в її роботі. Співробітництво в рамках міжнародних регіональних організацій Із питань охорони інтелектуальної власності: Європейська патентна організація (ЄПО), Євразійська патентна організація (САПО), Африканські організації інтелектуальної власності. Євразійська патентна конвенція, Євразійська патентна організація. Участь України в міжнародному співробітництві в сфері інтелектуальної власності.

ДОДАТОК Б

Наши рекомендации