Складові системи стратегічного управління

1.Загальне призначення організації. Місія відображає сенс існування організації як одного з елементів над системи.

Якщо організація буде ефективно функціонувати, то як наслідок, будуть у виграші всі : 1) споживачі, які задовольняють свої потреби якісними товарами і послугами; 2) власники, які отримують від задоволених споживачів прибуток; 3)керівники, які отримують свою частку від прибутку; 4)звичайні працівники, які отримують заробітну плату і яку їм платить той самий задоволений споживач, а не власник і не керівник

2.Цілі організації – це конкретний кінцевий стан чи бажані результати, яких організація намагається досягнути. Метою керівників є створення відповідно до призначення організації чіткої структури цілей, відносно якої можна вибудувати організаційний механізм по досягненню цих цілей.

3.Стратегічний аналіз - полягає в забезпечені осіб які приймають рішення всебічною аналітичною інформацією про поточний стан справ в організації і поза її межами та прогнозом на майбутнє. Найпоширеніші методи стратегічного аналізу: SWOT-аналіз, PEST-аналіз, портфельний аналіз.

4.Необхідність організаційних змін. Особи , які наділені відповідними повноваженнями (керівники), отримавши адекватну аналітичну інформацію про нові сприятливі можливості та загрози, сильні та слабкі сторони організації, причини невиконання стратегічних планів , приймають рішення про необхідність змін і встановлюють нові або коректують існуючі цілі.

5.Системний аналіз – розробка обґрунтованих управлінських рішень при розв'язанні складних слабоструктурованих задач. Складові частини системного аналізу:

аналіз – поділ складного завдання на сукупність простих компонентів (елементів) і пошук можливих способів реалізації кожного елемента окремо;

синтез – пошук способів реалізації всього завдання як сукупності взаємопов'язаних і сумісних між собою елементів (точніше – "способів реалізацій елементів" які були отримані на етапі аналізу).

6.Стратегічний вибір - узгодження і прийняття стратегічних рішень уповноваженими на це особами (керівниками). Однією з проблем на даному етапі вважають прийняття рішень які не мають конкретного управлінського змісту (відсутні конкретні цілі).

7.Стратегія – детальний всебічний комплексний план, який забезпечує здійснення призначення організації та досягнення цілей. Завданням на цьому етапі є розробка комплексного стратегічного плану, який в свою чергу може складатися з окремих стратегічних планів, стратегічних програм, стратегічних проектів, спрямованих на досягнення окремих стратегічних цілей.

8. Організовування – створення такої нової організаційної структури (або реорганізація) , яка б змогла реалізувати плани найкращим чином та досягати встановлених цілей (принцип "Структура визначається стратегією").

9. Мотивація – спонукання співробітників організації на виконання задач, які їм були делеговані і на реалізацію прийнятих планів.

10. Поточна діяльність. Відповідно до тактичних планів встановлюються короткострокові цілі (річні, на місяць) та плани по їх досягненню. Головним плановим документом виступає бюджет, де зазначені конкретні величини ресурсів, які виділяються на безпосереднє виконання всіх планів (поточних, тактичних, стратегічних).

11. Стратегічний контроль-процес забезпечення досягнення організацією своїх цілей. Контроль повинен бути:спрямованим на досягнення стратегічних цілей;відповідати змісту контрольованої діяльності;об'єктивним;безперервним;своєчасним;простим і економічно виправданим;повинен враховувати поведінку виконавців орієнтовану на контроль.

Наши рекомендации