Оцінка соціально-економічної ефективності стратегії підприємства

Ефективність заходів щодо поліпшення умов і охорони праці оцінюється, в першу чергу, за показниками соціальної ефективності, які передбачають створення умов праці, що відповідають санітарним нормам і вимогам правил безпеки. Покращення умов і охорони праці призводить до зменшення кількості виробничих травм, загальної і професійної захворюваності; до скорочення чисельності працівників, що працюють в умовах, які не відповідають санітарно-гігієнічним нормам; зменшення кількості випадків виходу на пенсію за інвалідністю внаслідок травматизму чи професійної захворюваності; скорочення плинності кадрів через незадовільні умови праці тощо.

Соціально-економічна ефективність розраховується з метою:

- економічного обґрунтування планових заходів, необхідних для вибору оптимальних варіантів технологічних, ергономічних та організаційних рішень;

- визначення фактичної ефективності заходів щодо поліпшення умов і охорони праці;

- оцінки результатів управління виробництвом на різних рівнях;

- розрахунку необхідних витрат для приведення умов праці на робочих місцях у відповідність до нормативних вимог;

- визначення раціональних розмірів матеріального стимулювання працівників підприємства, науково-дослідних, конструкторських і проектних організацій за розробку і запровадження працеохоронних заходів.

Оцінка соціально-економічної ефективності працеохоронних заходів здійснюється на підприємствах усіх форм власності, у тому числі на робочому місці, дільниці, в цеху Вона може визначатися також по галузі та в державі в цілому.

Показники соціальної і соціально-економічної ефективності розраховуються як відношення величин соціальних або соціально-економічних результатів до витрат, необхідних для їх здійснення. Такі показники характеризують кількість умовних одиниць сукупного об'єму соціального чи соціально-економічного результату в розрахунку на одиницю витрат.

Показники соціальної і соціально-економічної ефективності використовуються для визначення фактичного рівня питомих витрат, необхідних для зменшення кількості працюючих у незадовільних умовах, зниження рівня травматизму, захворюваності, плинності кадрів на різних підприємствах та в економіці в цілому.

Оцінювати економічні аспекти охорони праці слід за допомогою методів оцінки соціальної й економічної ефективності заходів по створенню умов праці, що відповідають чинним нормативним актам з охорони праці.

Терміни

1) Стратегія - комплекс базових рішень, спрямованих на досягнення генеральної цілі фірми і виходять з оцінки ринкової ситуації і власних можливостей, а також інших факторів і сил навколишнього середовища.

2) Підприємство - це цілеспрямована, керована система із складними внутрішніми та зовнішніми зв’язками.

3) Стратегічний аналіз підприємства — це процес визначення критично важливих ключових понять зовнішнього і внутрішнього середовищ, які можуть вплинути на здатність підприємства досягати своїх цілей як у коротко-, так і довготерміновій перспективі.

4) Основне завдання корпоративної стратегії - визначення шляху розвитку, відмітного від шляху розвитку інших

5) Виробництво — це процес використання робочої сили і обладнання у поєднанні з природними ресурсами та матеріалами для виготовлення необхідних товарів і надання послуг.

6) Операційна стратегія - це ще один рівень стратегічних рішень завдань, поставлених перед окремою оперативною чи географічною одиницею компанії

7) Тактика- похідна стратегії, конкретні середньо- і короткострокові плани з раціонального використання ресурсів, з метою реалізації стратегії.

8) Диференціація — це надійна стратегія, яка широко застосовується на практиці. Але варто усвідомлювати також і ймовірні ризики вибору стратегії диференціації:

9) Стратегічні зміни – це основне конструктивне зміст будь-який стратегії.

10) Основне завдання корпоративної стратегії - визначення шляху розвитку, відмітного від шляху розвитку інших

Тести

1. Якої фази стратегічного планування не існує?

а) фінансове планування

б) стратегічний менеджмент

в) сполучення фін і довгострокового планування

г) бюджетування

2. якого практичного способу побудови стратегії контролювання витрат не існує:

А)збільшення обсягів виробництва продукції (послуг);

Б) розробка НДДКР

В)зменшення накладних витрат;

г)застосування нового устаткування;

3. Стратегія контролювання витрат не може ефективно спрацьовувати за таких умов:

а) коли споживачі чутливі до зміни цін на продукцію фірми;

б) коли фірми-конкуренти продають такі самі товари;

в) коли фірма може реально регулювати обсяги продажу й масштаби виробництва продукції.

Г)коли ринкова ціна впроваджуеться виробником .

4. Розробка стратегії фокусування не охоплює:

а) вибір одного чи кількох сегментів ринку (ринкових ніш) для фірми з цілеспрямованою орієнтацією:

б) ідентифікацію специфічних потреб, бажань та інтересів споживачів у визначеному сегменті ринку;

в) пошук ліпших, ніж у конкурентів, способів задоволення специфічних запитів споживачів.

Г) запровадження системи маркетингу на специфічні запити споживачів

5. Що у цілому не може включати ефективна стратегія:

А) планування на будь які не сподіванки зовнішнього середовища на різні змінні ситуації на галузевих ринках

б) орієнтуватися на конкретних споживачів, їхні потреби й запити;

в) відображати всі сильні сторони фірми, які в сукупності створюють її конкурентні переваги;

г) включати конкретні завдання, котрі дають змогу фірмі реально реалізувати свої конкурентні переваги;

6. Основний момент корпоративної стратегії:

а) розподіл ресурсів між підрозділами;

б) розробляється в рамках функціональних підрозділів;

в) розробляється для підприємств, що випускають однотипну продукцію;

г) напрямку на окремі підрозділи або продукти.

7. Типами стратегії є:

а) технологічної, фінансової, базова стратегії;

б) екологічної, ресурсна стратегія, стратегія безпеки;

в) конкурентна, корпоративна, функціональна стратегії.

8. На внутрішнє середовище підприємства впливають:

а) рівень інфляції;

б) стиль життя споживача;

в) кваліфікація робочої сили;

Г) конкуренти.

9. )Етап стратегічного аналізу внутрішнього середовища підприємства не охоплює

А)маркетинг

Б)фінанси

В)виробництво

Г)концепція управління

10. . Стратегія – це …:

а) діяльність підприємства, націлена на появу нових методів прогнозування майбутнього;

б) детальний, усебічний комплексний план;

в) організація управління ринком і зовнішнім оточенням;

г) диверсифікованість продукції з метою завоювання ринку.

Література.

1. Стратегічний менеджмент Кіндрацька Г.І. Стратегічний менеджмент: Навч. посіб. — К.: Знання, 2006. — 366 с.

2. Гапоненко А. Л. Стратегическое управление: Ученик / А. Л. Гапоненко, А. П. Панкрухин. – М.: Омега, 2004 – 466 с.

3. Пастухова В. В. Стратегічне управління підприємством: філософія, політика, ефективність: Монографія / В. В. Пастухова. – К.: Київ. Національний торгово-економічний ун-т., 2002. – 302 с.

4. Любанова Т. П. Стратегическое планирование на предприятии: Учеб. пособие / Т. П. Любанова, Л. В. Мясоедова, Ю. А. Олейникова. – М. ПРИОР, 2001 – 272 с.

Наши рекомендации