Звітність підприємств і організацій з питань охорони праці

Державним Комітетом України по нагляду за охороною праці розроблена та узгоджена з міністерствами статистики, праці і охо­рони здоров'я, і затверджена наказом від 31 березня 1994 р. №27 Єдина державна система показників обліку умов і безпеки праці. Система показників налічує 6 розділів:

1. Стан умов праці.

2. Стан безпеки праці.

3. Пільги та компенсації за роботу в шкідливих умовах праці.

4. Суми відрахувань за шкідливі умови праці.

5. Забезпеченість засобами індивідуального захисту.

6. Санітарно-побутове забезпечення.

Згідно з цим наказом, міністерства, Державні комітети України, концерни, корпорації, інші об'єднання підприємств, створені за галузевим принципом, а також обласні адміністрації, Рада Мініст­рів Республіки Крим, Київська та Севастопольська міські держ­адміністрації повинні до 1 березня наступного за звітним року подати до Держпромгірнагляду звіт по узагальненій Єдиній сис­темі показників обліку умов і безпеки праці (6 розділів).

Показники єдиної державної системи використовуються при вивченні стану умов праці і безпеки праці, опрацюванні комплекс­них заходів для досягнення встановлених нормативів і підвищен­ня існуючого рівня охорони праці.

Єдина державна система показників обліку і безпеки праці не містить показників травматизму, профзахворювань та медичних оглядів, бо вони викладені в окремому документі (форма 7-ТНВ).

Розділ 3. навчання працівників охорони праці

Загальні положення

Навчання та інструктажі працівників із питань охорони праці є одним із основних принципів державної політики в галузі охорони праці і складовою системи управління охороною праці. Вони прово­дяться з учнями, вихованцями та студентами навчально-виховних закладів, працівниками в процесі їх трудової діяльності.

Згідно з Типовим положенням про навчання з питань охорони праці усі працівники при прийнятті на роботу і періодично в процесі роботи проходять на підприємстві навчання у формі інструктажів із питань охорони праці, вивчають правила надання першої долікарсь­кої допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також правила поведінки при виникненні аварій.

Працівники, що виконують роботи підвищеної небезпеки (згідно з переліком таких робіт, що затверджується наказом Держпромгірнагляду), а також де є необхідність у професійному відборі, при прийнятті на роботу проходять попереднє спеціальне навчання і пе­ревірку знань з питань охорони праці та періодичне навчання і пе­ревірку знань в термін, встановлений відповідними галузевими нор­мативними актами, але не рідше одного разу на рік.

На промислових підприємствах України для працівників, що виконують роботи з обслуговування обладнання підвищеної небез­пеки, обов'язкове курсове навчання з охорони праці (з обов'язко­вим іспитом), що проходить безпосередньо на виробництві за за­твердженими роботодавцем і погодженими з органами Держпромгірнагляду програмами. Це роботи по обслуговуванню паро­вих та водонагрівальних котлів, виробничих печей та інших тепло­вих установок, устаткування, що працює під тиском, компресорів, холодильних установок, газового обладнання, електричного устат­кування, підйомників, підіймальних механізмів, тракторних лопат, буртоукладачів, буртоукривальних машин, автонавантажувачів, електрокарів, тракторів та іншого внутрішнього заводського механізованого транспорту, газоелектрозварювального обладнан­ня, апаратів дифузії, центрифуг, кислотних та лужних установок, безтарного зберігання сировини, миття харчової сировини, таке­лажних, монтажних, ремонтних, навантажувально-розвантажу­вальних та інших робіт. Відповідальність за організацію навчання і перевірку знань на підприємстві покладається на роботодавця, а в структурних підрозділах - на керівників цих підрозділів. Контролює виконання цих завдань відділ охорони праці.

Допуск до роботи осіб, які не пройшли навчання та перевірку знань, забороняється.

Наши рекомендации