Комплексне кваліфікаційне завдання 5

Вихідні дані

Ви – економіст великого аграрного підприємства,

На підставі спостережень за трудомісткістю двох основних блоків докладання праці економістів (централізоване обслуговування виробничих та інших самостійних госпрозрахункових підрозділів і можливості бути в ролі керівника підприємства або його заступника) вирішено уточнити потребу в професіоналах, фахівцях економічного профілю. При цьому в вирішено врахувати кількість структурних підрозділів – 20; річну нормативну трудомісткість економічної роботи в розрахунку на один підрозділ - 198 люд.-год; річні витрати робочого часу безпосередньо на госпрозрахункових об’єктах з розрахунку на один підрозділ – 168; коефіцієнт мобільного часу в залежно від виду доріг і відстані переїздів - 0,044.

На підприємстві відбулися зміни в загальній чисельності персоналу, які визначили зміни витрат на оплату праці (таблиця 1). Зміни в показниках частково обумовлені зростанням об’єму виробництва.

Таблиця 1

Зміна витрат на оплату праці та показників, що її обумовлюють

Показники План Факт Виконання, в %
Об’єм виробництва продукції, тис. грн.
Фонд заробітної плати, тис. грн..
Чисельність працівників
Середньорічна заробітна плата, грн.

Актуальною для підприємства є проблема оцінювання персоналу. Для відпрацювання процедури проведення атестації персоналу на підприємстві формується такий документ, як оперограма, що виконується за певною схемою в відповідності з послідовністю операцій з ділової оцінки (таблиця 2).

Таблиця 2

Оперограма процедури проведення атестації персоналу

Назва операцій Виконавці Трудо-міст-кість, люд.-год.
Керівник Відділ кадрів Керівники підрозділів Претенденти на посаду
           
           
           

Результати проведення атестації оформляються наказом по підприємству

Завдання

1. Розрахувати потребу в професіоналах, фахівцях економічного профілю

2. Визначити, який вплив на абсолютні і відносні перевитрати (економію) фонду заробітної плати здійснили зміни в чисельності персоналу і середньої заробітної плати, користуючись даними таблиці 1.

3. За наведеною схемою скласти оперограму процедури атестації працівників планово-економічної служби (провідного економіста та економіста по оплаті праці).

4. Підготувати наказ по підприємству про результати чергової атестації працівників планово-економічного відділу (дві особи – провідний економіст та економіст по оплаті праці), які отримали високу оцінку за визначеним переліком критеріїв.

РОЗВ’ЯЗОК

1) Потреба в керівниках, професіоналах, фахівцях економічного профілю " розраховується на підставі спостережень за трудомісткістю двох основних блоків докладання їхньої праці: централізоване обслуговування виробничих та інших самостійних госпрозрахункових підрозділів і можливості бути в ролі керівника підприємства або його заступника.

Ч е = (Т1 + Т2) : Ф , (3.33)

Т1 – трудомісткість першого блока визначають за формулою:

Т1 = П ∙ tn + 168 ∙ П ∙ К,

де П – кількість структурних підрозділів – 20 (дані спостережень); tn – річна нормативна трудомісткість економічної роботи розрахунку на один підрозділ (198 люд.-год); 168 – річні витрати робочого часу безпосередньо на госпрозрахункових об’єктах з розрахунку на один підрозділ; К – коефіцієнт мобільного часу в залежно від виду доріг і відстані переїздів (0,044).

Т1 = 20 х 198 + 168 х 20 х 0,044 = 3960+148=4108 люд.-год.

Загальна трудомісткість цього блоку дорівнює 1027 люд.-год.

Т2 – розраховується за вже відомою формулою при коефіцієнті ймовірності 0,12.

Т2 = Т1 ∙ η

На підставі вищенаведених даних Т2 становить:

Т2 = 4108 х 0,12 = 493 люд.-год.

Загальна потреба в керівниках, професіоналах, фахівцях та технічних службовцях економічної служби становить:

Ч е = (1027+ 123,2) : 1837 = 2,5 осіб

2) Абсолютні перевитрати склали 88 тис. грн.. в т.ч.:

- через перевищення чисельності - 44 тис. грн.

(2040-2000)*11000=440000 тис. грн.

- через перевищення середньої заробітної плати – 448,8 тис. грн..

(11220-11000)*2040=448800 грн.

Відносна економія склала:

- через скорочення чисельності - 660тис. грн.

60 (недовиконання плану по чисельності)*11000=660000 тис. грн.

- через перевищення заробітної плати – 448,8 тис. грн.

11220-1100=220 грн. - перевищення заробітної плати

220*2040=448800тис. грн.

Вся відносна економія склала 66000-44880=211200 тис. грн.

3) Оперограма процедури проведення атестації персоналу може мати наступний вигляд

Назва операцій Виконавці
Працівник Керівники підрозділів Відділ кадріів Керівник
Подання співробітника на атестацію. Проходження тестування   комплексне кваліфікаційне завдання 5 - student2.ru комплексне кваліфікаційне завдання 5 - student2.ru комплексне кваліфікаційне завдання 5 - student2.ru комплексне кваліфікаційне завдання 5 - student2.ru комплексне кваліфікаційне завдання 5 - student2.ru  
Формування пакету документів комплексне кваліфікаційне завдання 5 - student2.ru комплексне кваліфікаційне завдання 5 - student2.ru комплексне кваліфікаційне завдання 5 - student2.ru комплексне кваліфікаційне завдання 5 - student2.ru комплексне кваліфікаційне завдання 5 - student2.ru комплексне кваліфікаційне завдання 5 - student2.ru комплексне кваліфікаційне завдання 5 - student2.ru комплексне кваліфікаційне завдання 5 - student2.ru
Формування атестаційної комісії і проведення атестації     комплексне кваліфікаційне завдання 5 - student2.ru комплексне кваліфікаційне завдання 5 - student2.ru  
Рішення про присвоєння співробітнику кваліфікаційної категорії (оформлення результатів) комплексне кваліфікаційне завдання 5 - student2.ru комплексне кваліфікаційне завдання 5 - student2.ru комплексне кваліфікаційне завдання 5 - student2.ru комплексне кваліфікаційне завдання 5 - student2.ru комплексне кваліфікаційне завдання 5 - student2.ru комплексне кваліфікаційне завдання 5 - student2.ru комплексне кваліфікаційне завдання 5 - student2.ru комплексне кваліфікаційне завдання 5 - student2.ru комплексне кваліфікаційне завдання 5 - student2.ru
Затвердження результатів атестаційної комісії розпорядженням керівника     комплексне кваліфікаційне завдання 5 - student2.ru комплексне кваліфікаційне завдання 5 - student2.ru

4) Наказ по підприємству про результати чергової атестації працівників планово-економічного відділу виконується за таким зразком:

______________________________________________

(назва установи, організації, підприємства)

НАКАЗ №

Про результати чергової атестації керівників і спеціалістів

Відповідно до наказу керівника відомства від "_____ "___ 200 __р. №__ про проведення атестації керівників і спеціалістів протягом ___________________________ проведено чергову атестацію.

_____________________________________________________________

(результатиатестації, недоліки, виявлені під час Ії організації та проведення, необхідні заходи, розроблені за рекомендаціями атестаційних комісій і пропозиціями працівників)

З метою поліпшення відбору, розстановки тавиховання кадрів, підвищення ефективності їхньої праці та відповідальності за доручену справу

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити результати атестації.

2.Атестаційним комісіям у складі;___________________________

а) провести атестацію працівників, визнаних такими, що відповідають займаним посадам за умови виконання ними рекомендацій атестаційних комісій, повторна атестація яких має бути призначена через рік після проходження чергової атестації;

б) провести атестацію працівників, у яких закінчився строк звільнення від чергової атестації.

3. Затвердити графіки проведення атестації працівників, що підлягають повторній атестації, і працівників, що не проходили чергової атестації.

4. Начальникові відділу кадрів__________________________________

Начальникам_______________________________________________

(підрозділипідприємства)

у роботі з підготовки та проведення атестації керуватися наказом по підприємству(організації) про проведення атестації керівників і спеціалістів від " "_ 200 р.

5. Затвердити заходи щодо виконання рекомендацій атестаційних комісій, розроблені __________________________________ спільно з

(назва підрозділу підприємства)

_____________________________________________________________

(назви інших підрозділів)за участю громадських організацій.

1. Контроль за виконанням цього наказу покласти на __________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи)

Керівник підприємства Підпис Розшифрування підпису

Наши рекомендации