Крок 2. Медична психологія 2013 рік 1 страница

Крок 2. Медична психологія 2014 рік

Психологія

Предметом вікової психології є:

@ вивчення фактів та закономірностей розвитку людини в онтогенезі

вивчення закономірностей функціонування та розвитку психіки

вивчення суб’єктивних образів об’єктивного світу

вивчення психологічних закономірностей навчання і виховання

вивчення фактів та закономірностей розвитку людини в філогенезі.

#

У віковій психології процес розвитку розглядається як:

@ якісні перетворення в структурі особистості, її діяльності та психіки

кількісні зміни, що базуються на накопиченні соціального досвіду

психічні зміни в філогенетичному розвитку живих істот

прогресуюче задоволення суттєвих потреб

фізичні зміни, що відбуваються в живому організмі

#

Соціальна ситуація розвитку розглядається у віковій психології для аналізу особливостей вікового періоду і визначається як:

@ система найважливіших соціальних зв’язків особистості на певному віковому етапі

місце особистості в суспільстві

вплив соціального оточення на особистість

значущі для особистості моделі спілкування

вікові характеристики місця особистості в групі

#

Провідна діяльність, як базова категорія вікової психології – це:

@ діяльність, від якої в найбільшій мірі залежить розвиток особистості на даному віковому етапі

діяльність, яку особистість для себе обирає

діяльність, яка найбільше подобається особистості

діяльність, яку пропонують особистості дорослі на кожному віковому етапі

діяльність, якій особистість присвячує бішу частину свого часу

#

Провідною діяльністю в немовлячому періоді є:

@ безпосереднє емоційне спілкування з дорослими

предметно-маніпуляційна діяльність

ігрова діяльність

навчальна діяльність

сюжетно-рольова гра

#

Провідною діяльністю у ранньому віці є:

@ предметна діяльність

ігрова діяльність

предметно-творча діяльність

емоційне спілкування з дорослими

орієнтувально-пізнавальна діяльність

#

Сюжетно-рольова гра є провідною діяльністю в такому віковому періоді:

@ дошкільний період

немовлячий період

молодший шкільний вік

підлітковий період

раннє дитинство

#

Найважливіші якісні зміни, що відбуваються в структурі, діяльності та самосвідомості особистості на кожному віковому етапі у віковій психології розглядаються як:

@ вікові новоутворення

досвід особистості

знання особистоті

навички особистості

перетворення особистості

#

У вітчизняній психології вікова криза розглядається як:

@ відносно нетривалий період, що характеризується розмитістю меж, яскравістю якісних змін та важковиховуваністю;

проблеми, що виникають в житті людини;

період, що виникає із-за помилок у вихованні особистості;

етап розвитку, що залежить від індивідуальних властивостей особистості;

період, в який особистість найяскравіше себе презентує соціуму.

#

Пряма хода, мова, гіпобулічні реакції є основними характеристиками кризи:

@ першого року життя

трьох років

семи років

новонародженості

п’яти років

#

Норовливість, я-сам, впертість, деспотизм, протест-бунт, обезцінювання,

важковиховуваністю є основними характеристиками кризи:

@ трьох років

першого року життя

семи років

новонародженості

п’яти років

#

Ефект групування, ефект захоплень, важковиховуваність, протестна поведінка є основними характеристиками кризи:

@ підліткового віку

трьох років

першого року життя

семи років

юнацького віку

#

Втрата дитячої безпосередності, ефект “гіркої цукерки” є основними характеристиками кризи:

@ семи років

трьох років

першого року життя

підліткового віку

юнацького віку

#

Побудова життєвого плану є основною характеристикою кризи:

@ юнацького віку

семи років

трьох років

п’ятнадцяти років

підліткового віку

#

У віковій психології “лонгитюдом” називають:

@ тривале в часі вивчення певної людини або групи людей

найвищу міру емоційного позитивного ставлення

метод вивчення психічних явищ, що триває короткий проміжок часу

найсприятливіший період для розвитку індивідуальних особливостей;

порівняльні аспекти автобіографічних досліджень

#

Сенситивність як закономірність психічного розвитку у віковій психології визначається як:

@ найбільш сприятливі умови (найбільша чутливість) для розвитку певних психічних процесів і властивостей;

різночас, асинхронність, неспівпадання в часі фаз розвитку окремих органів і функцій;

неоднаковість, непостійність в розвитку психічних функцій

накопичення в ході росту психічних властивостей, якостей, вмінь і навичків, що призводять до якісних змін в їх розвитку;

багатогранність ознак і властивостей, дій і способів поведінки, що появляються в процесі розвитку на основі їх поступового розходження

#

Закономірність психічного розвитку, що визначає накопичення в ході розвитку психічних властивостей, якостей, вмінь і навичок, що призводять до якісних змін в розвитку називається:

@ кумулятивністю

асинхронністю

нерівномірністю

сенситивністю

лабільністю

#

Закономірність психічного розвитку, що визначає неоднаковість, непостійність в розвитку психічних функцій називається:

@ нерівномірністю

асинхронністю

кумулятивністю

сенситивністю

лабільністю

#

Поняття “вік” у віковій психології визначається як:

@ якісно особливий етап психологічного розвитку, який характеризується сукупністю змін, які визначають своєрідність особистості

конкретний етап сукупного розвитку людини

рівень органічного дозрівання організму

тривалість життя живої істоти

підсумок певної кількості років життя

#

Поняття “дозрівання” у віковій психології визначається як:

@ процес, перебіг якого залежить від успадкованих особливостей індивіда

здатність системи до проведення єдиної, внутрішньо взаємопов’язаної лінії розвитку

здатність системи до відтворення однотипних змін у різних людей

здатність до накопичення змін, “надбудові” нових змін над попередніми

процес кількісних змін, в ході вдосконалення тієї або іншої психічної функції

#

Процес перетворення зовнішньої дії у внутрішній план – це процес:

@ інтеріоризації

асинхронності

кумулятивності

розвитку

росту

#

В якій групі вказані всі галузі педагогічної психології:

@ психологія виховання, психологія навчання, психологія учіння, психологія педагогічної діяльності

філософія, соціологія, шкільна гігієна, психологія, анатомія, фізіологія

педагогічна психологія, педагогічна соціологія, театральна педагогіка, виправно-трудова педагогіка, психологія навчання, військова педагогіка

психологія навчання, загальна педагогіка, вікова педагогіка, спеціальна педагогіка, методика викладання окремих дисциплін, історія педагогіки, порівняльна педагогіка

психологія педагогічної діяльності, педагогіка профосвіти, педагогіка шкіл подовженого дня, педагогіка шкіл-інтернатів, психологія вищої школи

#

Вивченням виховання займається ряд наук. Який варіант відповіді, характеризує поняття “виховання” в аспекті педагогічної психології:

@ виховання – це цілеспрямований вплив на формування та розвиток особистості

виховання – це умова фізичного розвитку людини

виховання – це фактор морального прогресу суспільства

виховання – це фактор суспільного розвитку

виховання – це спосіб передачі соціального досвіду

#

Яке значення має для фахівця знання вікових особливостей особистості у побудові процесу виховання та навчання:

@ на основі вікової періодизації фахівець здійснює вивчення індивідуальних особливостей особистості і враховує в процесі спільної діяльності, спілкування, навчання, виховання

вікова періодизація – це точна схема психічного розвитку людини, у відповідності з якою розробляються і застосовуються універсальні методи виховання

знання вікової періодизації дає можливість фахівцю побачити ріст і розвиток біологічного фонду людини

для фахівця знання вікових особливостей людини не має реального сенсу, оскільки всі його методи виховання і впливу ґрунтується на знанні індивідуальних особливостей людини

вікові особливості мало враховуються в сучасному педагогічному процесі

#

В якій групі перелічені найоптимальніші умови виховання дитини в сім’ї :

@ повна сім’я, демократичний стиль стосунків, відвертість стосунків, педагогічна культура батьків, спільна діяльність батьків і дітей

повна сім’я, авторитарний стиль стосунків, сумісний відпочинок, взаємоповага, покарання, заохочення

неповна сім’я, демократичний стиль стосунків, взаємоповага, взаємодопомога

неповна сім’я, ліберальний стиль стосунків, покарання, приклад, педагогічна культура, зв’язок із школою;

повна сім’я, ліберальний стиль стосунків, повна самостійність дітей та відстороненість батьків, спільна діяльність батьків і дітей

#

В якій групі названі всі компоненти педагогічної діяльності:

@ конструктивний, організаційний, комунікативний

заохочувальний, стимулюючий, комунікативний

пізнавальний, творчий, організаційний

стимулюючий, комунікативний, оцінювальний

заохочувальний, стимулюючий, комунікативний

#

Назвіть початкову ланку процесу засвоєння знань:

@ сприймання навчального матеріалу

осмислення і розуміння навчального матеріалу

засвоєння навчального матеріалу

закріплення навчального матеріалу

використання отриманих знань в професійній діяльності

#

В якій відповіді найповніше представлена система принципів навчання:

@ принцип індивідуального підходу до учня науковість, систематичність і послідовність, доступність, зв’язок навчання з життям, свідомість і активність учнів, наочність, міцність засвоєння знань, вмінь і навичок

наочність, активність і свідомість, міцність засвоєння знань, доступність матеріалу

науковість, систематичність, послідовність, свідомість і активність учнів

виховуючий характер навчання, науковість і доступність, свідомість і активність

наочність, міцність знань, принцип індивідуального підходу

#

Які прийоми входять до методу переконання:

@ розповідь, пояснення, лекція, бесіда, дискусія, диспут, приклад

практична робота, ілюстрування, демонстрування

лекція, приклад, диспут, розповідь

робота з книгою, лабораторні роботи, ілюстрування

розповідь, пояснення, лекція, ілюстрування

#

Які основні вимоги до методу переконання:

@ референтність вихователя, доступність, аргументованість, послідовність, власний приклад, зв'язок з практикою

викладу історії відкриття наукових законів

опори на життєвий досвід учнів, приклади з власного досвіду, доступність

використання в процесі викладу матеріалу способів формування творчого мислення, аргументованість

розгляду явищ, фактів у взаємозв'язку з іншими

#

Яка група найповніше відображає критерії оцінки знань студента:

@ обсяг знань, міцність, систематичність, мовна культура, якість вмінь і навичок, глибина знань, практичне застосування, розуміння, творчість, послідовність

оперативність, глибина знань, швидкість

вміння викладати знання, послідовність, мовна культура

ввічливість, обсяг знань, міцність, практичне застосування, розуміння, творчий підхід, глибина

обсяг знань, міцність, систематичність, якість викладу

#

Поняття “зона актуального розвитку” (за Л.С.Виготським) визначається як:

@ рівень складності завдань, які дитина здатна насьогодні виконувати самостійно

завдання, які дитина виконує за допомогою дорослого

завдання, що лежать поза нинішніми можливостями дитини

завдання, які дитина не здатна виконувати самостійно

рівень складності завдань, які дорослий повинен пояснити дитині чи виконати замість неї

#

Поняття “зона найближчого розвитку” (за Л.С.Виготським) визначається як:

@ рівень складності завдань, які дитина насьогодні виконує за допомогою дорослого, а потім починає виконувати самостійно

завдання, які дитина виконує без допомоги дорослого

завдання, що лежать поза можливостями дитини,

завдання, які дитина здатна виконувати самостійно

рівень складності завдань, які дорослий повинен пояснити дитині чи виконати замість неї.

#

Процес навчання в педагогічній психології розглядається як:

@ процес двосторонньої взаємодії між педагогом та учнем, в результаті якого у останнього формуються знання, вміння та навички

передача знань умінь та навичок від педагога до учня

процес двосторонньої взаємодії між педагогом та учнем, в результаті якого викладач має можливість максимально проявити свої здібності

процес двосторонньої взаємодії між педагогом та учнем, в результаті якого учень запам’ятовує необхідну інформацію

процес впливу на учня. з метою розвитку його навичок

#

Основними причинами неуспішності сучасного студента є:

@ відсутність пізнавальної мотивації, низька научуваність, неорганізованість, не сформованість вольових зусиль, відсутність вмінь та навичок самостійної пізнавальної діяльності

непрофесійність педагога, відсутність вільного часу, неорганізованість

велика кількість домашніх завдань, непрофесійність педагога, відсутність постійного робочого місця, замкнутість

відсутність літератури, велика кількість домашніх завдань, непрофесійність педагога, відсутність вільного часу

відсутність вмінь та навичок самостійної пізнавальної діяльності, відсутність літератури, велика кількість домашніх завдань

#

Галузь науки, що вивчає психологічні відмінності між індивідами і групами людей, а також

природу, джерела і наслідки цих відмінностей.

@ диференційна психологія

загальна психологія

вікова психологія

соціальна психологія

педагогічна психологія

#

Окремий самостійний організм, біологічна істота, представник людської спільності це:

@ індивід

особистість

людина

індивідуальність

дитина

#

Біосоціальний організм, який володіє мовою, вищими психічними функціями, здатністю до праці це:

@ людина

індивід

особистість

дитина

індивідуальність

#

Форма буття окремої людини, в рамках якої вона зберігає цілісність і тотожність самому собі в умовах безперервних зовнішніх і внутрішніх змін. це:

@ індивідуальність

особистість

людина

неповторність

автономність

#

Поняття інтегральної індивідуальності у диференційну психологію було введено:

@ В.С. Мерліном

Б.Г.Ананьєвим

Е.А. Голубєвою

К. Леонгардом

Дж. Вулвіллом

#

Процес становлення міжполушарної організації психічних процесів в онтогенезі або діяльності називається:

@ латералізацією

хіральністю

церебральністю

процесуальністю

контрлатеральністю

#

Особливий тип психологічного функціонування з багатьма позитивними наслідками і спрямування на уникнення самовизначення особистості, фіксованого на полюсі статі є:

@ андрогінією

маскулінністю

фемінністю

статевою ідентифікацією

статево-рольовою поведінкою

#

Певна схема чоловічої поведінки, ознаками якої є: прагнення бути інтелектуально та фізично активним, неемоційним, не проявляти ознак слабкості це:

@ маскулінність

фемінність

статева ідентифікація

статево-рольова поведінка

андрогінія

#

Яку статуру має вісцеротонічний тамперамент за У. Шелдоном, як схильний до релаксації,, до фізичного конфорту, до отримання задоволення від їжі, до соціальних контактів?

@ ендоморфну статуру

мезоморфну статуру

ектоморфну статуру

диспластичну статуру

пікнічну статуру

#

Яку статуру має церебротонічний тамперамент за У. Шелдоном, який є схильнім до наполегливості, енергійності, ризику та цінуванню сили?

@ мезоморфну статуру

ектоморфну статуру

диспластичну статуру

пікнічну статуру

ендоморфну статуру

#

Індивідуально-психологічні властивості особистості, які є умовою успішного виконання тієї чи іншої продуктивної діяльності.

@ здібності

темперамент

характер

продуктивність

індивідуальність

#

Яку кількість стадій розвитку інтелекту виокремив Ж. Піаже?

@ чотири стадії

дві стадії

п’ять стадій

шість стадій

вісім стадій

#

Здатність породжувати значну кількість оригінальних ідей і застосовувати нестандартні способи інтелектуальної діяльності в нерегламентованих умовах діяльності

@ інтелект

здібності

задатки

індивідуальність

неповторність

#

Інтелект, який забезпечує здатність прислухатися до власних почуттів, контролювати пориви емоцій, уміння приймати правильні рішення, бути оптимістичним

@ емоційний інтелект

кристалізований інтелект

загальний інтелект

соціальний інтелект

математичний інтелект

#

Інтелект, який забезпечує пристосування до нових ситуацій

@ соціальний інтелект

емоційний інтелект

кристалізований інтелект

загальний інтелект

математичний інтелект

#

Періоди життєвого циклу сім’ї за класифікацією Васильєвою Є.К. є:

@ зародження сім’ї до народження дитини; народження і виховання дітей; закінчення виконання сім’єю виховних функцій; діти живуть з батьками, і хоча б один немає власної сім’ї; подружжя живе одне чи з дітьми, які мають власні сім’ї

стадія монади; стадія вступу в шлюб; стадія народження дитини; стадія проживання з дитиною до підліткового віку; стадія “вильоту з гнізда” дітей; стадія смерті одного із подружжя; стадія монади

період залицяння; шлюб і його наслідки; народження дитини і взаємодія з нею; зріла стадія шлюбу; відокремлення дітей від батьків; пенсія і старість

нешлюбна людина; шлюб, народження дітей, людина середнього віку; стара людина

зріла стадія шлюбу; відокремлення дітей від батьків; пенсія і старість

#

Автором графічного методу “сімейна генограма” є:

@ М.Боуен

К.Вітакер

В.Сатір

Г.Бейтсон

Е.Ейдеміллер

#

Згідно К Вітакеру динаміка сімейної психотерапії пов’язана перш за все з:

@ сімейною системою

структурою сім’ї

ієрархічними відносинами у сім’ї

партнерськими відносинами у сім’ї

сімейними правилами

#

Графічним методом “сімейна генограма” досліджуються:

@ сімейні історії

сімейні правила

сімейні стабілізатори

сімейні ролі

сімейні міфи

#

Оптимальним стилем сімейного виховання вважається:

@ демократичний

авторитарний

ліберальний

гіперпротекція

гіпопротекція

#

Хто з дослідників є автором структурного сімейного підходу, який підкреслює значення сімейної структури як джерела проблем?

@ С.Мінухін

К.Вітакер

Е.Ейдеміллер

Г.Бейтсон

В.Сатір

#

Психотерапевт Г.Бейтсон багато уваги приділяв ролі сімейних патернів комунікації в розвитку:

@ шизофренії

стресових станів

нервової анорексії

розладів статевої ідентифікації

агресивності

#

Сутність терапевтичної функції сім’ї складається з того, що:

@ члени сім’ї надають один одному психологічну підтримку

дорослі члени сім’ї є психотерапевтами щодо дітей

задовольняє потреби членів сім’ї у спілкуванні

спрямована на забезпечення матеріальних та господарсько-побутових потреб.

сім’я збільшує тривалість життя всім її членам

#

Яку метафору використовував К.Вітакер для опису ролі сімейного терапевта?

@ тренер бейсбольної команди

капітан збірної команди

суворий батько

добра мати

наставник

#

Ко-терапія — це:

@ форма роботи, коли з сім'єю працюють двоє і більше психотерапевтів

перша зустріч психотерапевта з сім'єю

завершальна стадія у сімейній психотерапії

один із напрямів сімейної психотерапії

початкова стадія у сімейній психотерапії

#

Назвіть метод створений В.Сатір в сімейній психотерапії:

@ скульптура сім’ї

терапія кожного члена сім’ї окремо

сімейна соціограма

сімейна генограма

сімейна система

#

За тривалістю роботи виокремлюють такі види консультування сім’ї:

@ разове, короткострокове, тривале

просвітницько-діагностине

дошлюбне

сімейне

профілактичне

#

Ідентифікований пацієнт — це:

@ член сім'ї, з яким пов’язують основні проблеми сім’ї його родини

член сім'ї, який з тих або інших причин не може брати участь у сімейній психотерапії

дитина, яка не досягла шкільного віку

найстарший за віком член сім'ї

дитина підліткового віку

#

Спеціалісти, які розглядають хворобу дитини як механізм підтримки сімейного гомеостазу, дотримуються думки проте що сім’я це:

@ система

структура відносин

комунікативний патерн

позитивна турбота

сімейна допомога

#

Сім'єю (або родиною) називають:

@ малу соціальну групу, що заснована на шлюбі та кровній спорідненості і функціонує на основі спільного побуту, матеріальної і моральної взаємодопомоги

замкнене об'єднання людей, які захищають свій внутрішній світ і протистоять зовнішнім впливам та втручанням

добровільно об'єднаних спільною метою та спільною діяльністю людей

малу соціальну групу, в якій вік чоловіка та дружини не перевищує 28 (30) років, які живуть у юридично визнаному чи громадянському шлюбі

малу соціальну групу, об’єднану на кровній спорідненості людей

#

В контексті генетичного підходу виокремлюють п’ять основних підструктур особистості:

@ біопсихічну; індивідуальні особливості психічних процесів; досвід; спрямованість; здібності

соціальну; індивідуальні особливості психічних процесів; досвід; спрямованість; здібності

соціальну; біопсихічну; індивідуальні особливості психічних процесів; спрямованість; здібності

соціальну; біопсихічну; індивідуальні особливості психічних процесів; мотивацію; здібності

біопсихічну; індивідуальні особливості психічних процесів; спрямованість; свідомість

#

Внутрішній світ особистості виражається через:

@ переживання, психічні стани, дії, слова

дії, слова, розумові здібності

темперамент; характер; розумові здібності

переживання, темперамент, розумові здібності

слова, волю, розумові здібності

#

Переживання як центральний компонент внутрішнього світу формується у наступних процесах:

@ в процесі перетворення зовнішнього й відсторонення світу в мій світ навколо мене; в процесі створення власного зовнішнього (лику особистості); в процесі створення власного внутрішнього Я (індивідуація)

в процесі створення власного зовнішнього (лику особистості); в процесі створення власного внутрішнього Я (індивідуація)

в процесі перетворення зовнішнього й відсторонення світу в мій світ навколо мене; в процесі створення власного внутрішнього Я (індивідуація)

в процесі перетворення зовнішнього й відсторонення світу в мій світ навколо мене; в процесі створення власного зовнішнього (лику особистості)

в процесі відсторонення світу в мій світ навколо мене та в процесі створення власного внутрішнього Я

#

Джерелами активності особистості є:

@ мотиви, потреби, прагнення, схильності, інстинкти.

мотиви, потреби, прагнення, схильності, самосвідомість

мотиви, потреби, прагнення, самосвідомість, досвід

потреби, прагнення, схильності, інстинкти, досвід

схильності, інстинкти, самосвідомість, досвід

#

Спрямованість особистості, з точки зору генетичної психології є:

@ об’єднання найважливіших цінностей, найважливіших смислоутворюючих мотивів, які роблять життя людини структурованим, упорядкованим, цілеспрямованим

соціальне оточення і його сприймання людиною

реалізацією біологічних переживань людиною

структурування особистістю життєвих потреб

реалізація біологічних переживань людиною через сприймання соціального оточення

#

Здібності особистості, з точки зору генетичної психології є:

@ ступінь володіння людиною засобами дії детермінований соціальними умовами життя

ступінь володіння людиною засобами дії детермінований біологічними умовами життя

ступінь володіння людиною засобами дії детермінований морфо-фізіологічними задатками

ступінь володіння людиною засобами дії детермінований інтелектом

ступінь володіння людиною засобами дії детермінований характером

#

З точки зору генетичної психології, необхідними передумовами формування цілісної особистості є:

@ формування, існування і становлення особистості у живому русі, що включає соціально-культурні цінності та генетичне підґрунтя людини

задоволення біологічних потреб та реалізація генетичної програми людини

становлення особистості в соціумі через реалізацію генетичного підґрунтя людини

формування, існування і становлення особистості через спілкування з іншими людьми

-

#

Яку позицію займає тренір в процесі ведення групи (вкажіть неконструктивні патерни):

@ займає “апостольську” позицію, абсолютизує власній професійний досвід

бере участь в аналізі проблем

не нав'язує свою думку або “правильну відповідь”

Наши рекомендации