Лабораторне заняття 7. Діагностика емоцій.

1. Методика вивчення станів емоційної напруженості та емоційної стійкості. 2. Процедура проведення Анкети оцінки психоемоційного стану (СУПОС – 8). 3. Методика оцінки рівня реактивної та особистісної тривожності (опитувальник Ч. Спілбергера). 4. Специфіка роботи з Тестовою картою САН. 5. Методика самооцінки емоційних станів (скорочений варіант методики А. Уессмана, Д. Рікса).

1) Побудувати криву демобілізуючих та мобілізуючих компонентів емоційної сфери. Дати якісний аналіз отриманої інформації.

2) Дослідити стан особистісної та реактивної тривожності. Визначити можливі детермінанти, які вплинули на отримані рівні тривожності.

3) Визначити критерії умовних оцінок зовнішніх проявів емоцій (за схемою В. Маріщука).

4) Виміряти власний психічний стан як цілісну картину психічного функціонування в обмежений проміжок часу.

5) Зробити оцінку емоційного стану за показниками П1, П2, П3, П4, П5. надати якісний аналіз отриманої інформації.

Результати:

1) матеріали досліджень

2) узагальнюючий якісний аналіз інформації.

Першоджерела: 1. Методы изучения и диагностики психического развития ребенка: Сб. науч. трудов / [под общ. ред. Н. И. Непомнящей]. – М.,1975. – 250 с. 2. Методики психодиагностики в спорте / [Марищук В. Л., Блудов Ю. М., Плахтиенко В. А., Серова Л. К.] – М. : Просвещение, 1990. – 256 с. 3. Немов Р. С. Психология. В 3 кн. : Кн. 3 : Экспериментальная педагогическая психология и психодиагностика / Р. С. Немов. – М. : Просвещение, ВЛАДОС, 1995. – 512 с. 4. Общая психодиагностика / [под ред. А. А. Бодалева, В. В. Столина]. – М. : МГУ, 1981.− 383 с. 5. Поліщук С. А. Методичний довідник з психодіагностики / С. А. Поліщук. – Суми : ВТД ”Університетська книга“, 2009. − 442 с.

Лабораторне заняття 8. Діагностика волі. 1. Опитувальник НАКЕРМ-90 Ю. Куля. Мета використання, структура. 2. Процедура проведення та обробки даних за методикою А. Хохлові ”Дослідження вольової організації особистості“. 3. Методики діагностування показників здатності до вольового зусилля (”Хрестики“ В. Іванникова, А. Грибанової, ”Дихання“ Е. Ейдмана). 4. Процедура обробки даних анкет визначення рівня розвитку вольових якостей. 1) Попереднє самостійне опрацювання методик Ю. Куля та А. Хохлова. Визначення діагностичних параметрів особистого типу волі (матеріали обстеження та обробки даних). 2) Підготовка до проведення методик ”Хрестики“ та ”Дихання“ у парах. 3) Ознайомлення зі структурою анкети для батьків. Опрацювання процедури обробки даних. Результат: 1) матеріали обстеження 2) бланки обстеження 3) план процедури обробки даних.

Першоджерела: 1. Методы изучения и диагностики психического развития ребенка: Сб. науч. трудов / [под общ. ред. Н. И. Непомнящей]. – М.,1975. – 250 с. 2. Методики психодиагностики в спорте / [Марищук В. Л., Блудов Ю. М., Плахтиенко В. А., Серова Л. К.] – М.: Просвещение, 1990. – 256 с. 3. Немов Р. С. Психология. В 3 кн. : Кн. 3 : Экспериментальная педагогическая психология и психодиагностика / Р. С. Немов. – М. : Просвещение, ВЛАДОС, 1995. – 512 с. 4. Общая психодиагностика / [под ред. А. А. Бодалева, В. В. Столина]. – М. : МГУ, 1981.− 383 с. 5. Поліщук С. А. Методичний довідник з психодіагностики / С. А. Поліщук. – Суми : ВТД ”Університетська книга“, 2009. − 442 с.

Лабораторне заняття 9. Вивчення рівнів розвитку.

1. Діагностичні ознаки дезадаптованості дитини. Наслідки дезадаптпції. 2. Аналіз структури Карти спостережень Стотта. 3. Порядок проведення та обробки інформації за методикою Ю. Гільбуха.

1) Зробити якісний аналіз діагностичних ознак дезадаптованості. Розроботи протокол спостереження за даною проблемою.

2) Побудувати протокол проведення методики Ю. Гільбуха.

3) Зробити психометричний аналіз методики Стотта.

Результати:

1) протоколи

2) психометричний аналіз

Першоджерела:1. Методы изучения и диагностики психического развития ребенка: Сб. науч. трудов / [под общ. ред. Н. И. Непомнящей]. – М.,1975. – 250 с. 2. Методики психодиагностики в спорте / [Марищук В. Л., Блудов Ю. М., Плахтиенко В. А., Серова Л. К.] – М. : Просвещение, 1990. – 256 с. 3. Немов Р. С. Психология. В 3 кн. : Кн. 3 : Экспериментальная педагогическая психология и психодиагностика / Р.С. Немов. – М. : Просвещение, ВЛАДОС, 1995. – 512 с. 4. Общая психодиагностика / [под ред. А. А. Бодалева, В. В. Столина]. – М. : МГУ, 1981.˗ 383 с. 5. Поліщук С. А. Методичний довідник з психодіагностики / С. А. Поліщук. – Суми : ВТД ”Університетська книга“, 2009. − 442 с.

Змістовий модуль 3. Діагностика розвитку та міжособистісних стосунків. Лабораторне заняття 10. Ознайомлення з методиками вивчення стосунків. 1. Варіанти проведення діагностичної процедури методики Т. Лірі. Правила побудови дискограм. 2. Процедура проведення методики РАRI. 3. Порядок проведення референтометрії. 1) Провести самообстеження за методикою Т. Лірі, побудувати дискограми, зробити їх якісний аналіз. 2) Зробити психометричний аналіз методики РАRI. 3) Підготувати бланки для проведення референтометрії. Результат: 1) матеріали обстеження 2) психометричний аналіз 3) бланк референтометрії

Першоджерела:1. Методы изучения и диагностики психического развития ребенка: Сб. науч. трудов / [под общ. ред. Н. И. Непомнящей]. – М.,1975. – 250 с. 2. Методики психодиагностики в спорте / [Марищук В. Л., Блудов Ю. М., Плахтиенко В. А., Серова Л. К.] – М. : Просвещение, 1990. – 256 с. 3. Немов Р. С. Психология. В 3 кн. : Кн. 3 : Экспериментальная педагогическая психология и психодиагностика / Р. С. Немов. – М. : Просвещение, ВЛАДОС, 1995. – 512 с. 4. Общая психодиагностика / [под ред. А. А. Бодалева, В. В. Столина]. – М. : МГУ, 1981.− 383 с. 5. Поліщук С. А. Методичний довідник з психодіагностики / С. А. Поліщук. – Суми : ВТД ”Університетська книга“, 2009. − 442 с.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ (СРС)

Основні методичні рекомендації:

1. Питання для самостійної роботи, як правило, не розглядаються на лекційних чи практичних заняттях, тому пошук відповідей на них – це цілковита Ваша прерогатива.

2. У випаду неефективних пошуків відповідей на поставлені питання звертайтеся до викладача.

3. Уникайте звуженого одностороннього пошуку першоджерел, або якогось одного першоджерела, назва яких (якого) цілковито збігалася б з поставленими перед Вами питаннями.

Наши рекомендации