Тема № 5 Поняття шкоди та загальні положення про її відшкодування.

Завдання до самостійної роботи:

1. Усно відпрацювати питання.

1.Відшкодування шкоди як форма цивільно-правової відповідальності.

2. Загальні підстави і умови відшкодування шкоди.

3. Поняття моральної (немайнової) шкоди, підстави та порядок її відшкодування.

4. Окремі види деліктних зобов’язань.

2. Виконати письмово.

Опрацювавши відповідні нормативні акти необхідно законспектувати не менше ніж по три положення підстав до яких у особи виникає право на відшкодування моральної шкоди, зокрема: 1) коли право на її відшкодування безпосередньо передбачено нормами Конституції України або випливає з її положень; 2) у випадках, передбачених ЦК України; 3) у випадках, передбачених спеціальним Законом право на відшкодування моральної шкоди.

3. Вирішити письмово задачі.

1.Працівник приватного підприємства Ворона під час обідньої перерви вийшов з території підприємства в сусіднє кафе обідати. Під час переходу дороги він був збитий автомобілем і отримав травму. Власник автомобіля встановлений не був. Ворона пред’явив позов про відшкодування шкоди до підприємства. В позові він написав, що вважає винним в понесенні збитків підприємство де працює, так як він не мав власної їдальні, а тому ворона був змушений в обідню перерву піти до кафе за територію підприємства. Довідкою, яка підписана лікарем та засвідчена печаткою лікувального закладу, підтверджувалось, що за станом здоров’я Вороні необхідно було постійне харчування.

1. Які зобов’язання виникли між Вороною та власником автомобіля?

2. Чи виникли у зв’язку з ДТП зобов’язання з відшкодування шкоди між Вороною та підприємством?

3. Хто повинен відшкодувати шкоду, завдану здоров’ю Вороні?

4. Визначте умови для відшкодування шкоди, підібравши до кожної умови конкретну відповідність виходячи з умов задачі.

5. Який розмір такого відшкодування?

2. Кутузов незаконно був притягнутий до кримінальної відповідальності за крадіжку майна Шпака 25 січня 2008 року. 25 березня 20008 року кримінальну справу було закрито за відсутністю в діяннях Кутузова складу злочину. Кутузов звернувся до суду з вимогою про відшкодування майнової та моральної шкоди.

При вирішені задачі необхідно давати посилання на відповідні ч. і ст.. ЗУ «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду» та ЦК України.

1. Підстава виникнення зобов’язання?

2. Чи має право Кутузов на відшкодування моральної шкоди?

3. Який розмір подібного відшкодування?

4. Хто буде відповідачем по справі?

Яке рішення повинен винести суд? Визначте належного відповідача у справі.

3. Гр. Сидоров їхав ум. Херсон за кермом власного автомобіля. За ним на вантажному автомобілі, що належав ТОВ «Зірка», їхав громадянин Петров. За кілька кілометрів до пішохідного переходу Сидоров побачив, що на перехід швидко вибіг гр. Пробігайло. Сидоров різко загальмував та зупинився. Петров також почав гальмувати. Але зупинитися не встиг. Вантажівка в’їхала в автомобіль Сидорова, при цьому він був виштовхнутий на пішохідний перехід. У той час на перехід вийшли громадянка Малишева з дочкою, яким автомобілем Сидорова були завдані тілесні ушкодження.

1. Визначте які і між ким виникли правовідносини?

2. Визначте належного відповідача у справі?

3. Предмет доказування ?

Теми рефератів:

1. Підстави для настання цивільної відповідальності ОВС за шкоду заподіяну при виконанні службових обов’язків згідно ЦК України.

2. Новели ЦК України для врегулювання питань щодо відшкодування завданої шкоди.

3.Особливості відшкодування шкоди, заподіяної державі, військовослужбовцями.

4. Особливості відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок злочину та надзвичайних обставин.

Нормативні акти та література:

1. Конституцiя України // Вiдомостi Верховної Ради України, 1996.— № 30.—Ст. 141.

2. Господарський кодекс України // Вiдомостi Верховної Ради України, 2003.—№ 18, № 19—20, № 21—22.—Ст. 144.

3. Господарський процесуальний кодекс України // Вiдомостi Верховної Ради України, 1992.— № 6.— Ст. 56.

4. Земельний кодекс України // Вiдомостi Верховної Ради України, 2002.— № 3—4.— Ст. 27.

5. Житловий кодекс України // Вiдомостi Верховної Ради України, 1983.— додаток № 28.— Ст. 573.

6. Цивiльний кодекс України // Вiдомостi Верховної Ради України, 2003.— № 40—44.— Ст. 356.

7. Цивільний процесуальний кодекс України // Вiдомостi Верховної Ради України, 2004.— № 40—41.— Ст. 492.

8. Закон Украiни «Про мiлiцiю» // Вiдомостi Верховної Ради України.— 1992.—№ 48.

9. Постанова Пленуму Верховного Суду України вiд 29 грудня 1992 р. № 14 «Про судову практику в справах про вiдшкодування шкоди, заподiяння пiдприсмством, установам, органiзацiям iх працiвниками». Збiрник постанов Пленуму Верховного Суду України в цивiльних справах та загальних питань.— Х.: Одiсей, 2000.— 368 с.

10. Постанова Пленуму Верховного Суду України вiд № 6 вiд 27.03.92 «Про практику розгляду судами цивiльних справ за позовами про вiдшкодуванья шкоди». Збiрник постанов Пленуму Верховного Суду України в цивiльних справах та загальних питань.— Х.: Одiсей, 2000.— 368 с

11. Анисимов А. Л. Честь, достоинство, деловая репутация: гражданско-правовая защита.— М., 1994.

12. Белякова А. М Гражданско-правовая ответственность за причинение вреда.— М., 1986.

13. Бойко М Д. Правовий самозахист: Навчальний посiбник.— К., Атiка, 2006.

14. Бойко М Д., Хазiн М. А. Процесуальнi документи у сферi цивiльноправових вiдносин: зразки документiв, коментарi, роз’яснення.— Атiка, 2007.

15. Вiдшкодування матерiально i морально шкоди та компенсацiйнi виплати: нормативнi акти, роз’яснення, коментарi / Вiдп. редактор П. 1. Шевчук.— К.: Юрiнком Iнтер, 1998.— С. 823—824.

16. Жуковська О. Л. Вiдшкодування шкоди, заподiяної джерелом пiдвищеної небезпеки: деякі аспекти проблеми.— К.: Либiдь, 1994.— С. 88.

17. Iоффе О. С, Ответственность по советскому гражданскому праву.—М., 1974.—С. 14.

18. Цивiльне право України: Пiдручник. У 2-х книгах / За ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової.— 2-ге вид., допов. i перероб.— К.: Юрiнком Інтер, 2004.— Кн. 1.

19. Цивiльне право Украни: Пiдручник. У 2-х книгах / За ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової.— 2-ге вид., допов. i перероб.— К.: Юрiнком Інтер, 2004.— Кн. 2.

20. Цивiльне право Украни. Академiчний курс: Пiдруч. У двох томах / За заг. ред. Я. М. Шевченко.— Т. 2. Особлива частина.— К.: Концерн «Видавничий Дiм «Ін Юре», 2004.

21. Шимон С. І. Цивiльно-правовi способн захисту конституцiйних прав людини. До поняття моральної шкоди // Конституцiя України — основа подальшого розвитку законодавства: Збiрник наукових праць.— К., 1997.— С. 275.

22. Зобов’язальне право: теорія і практика // За ред. О.В. Дзери. – К. – 1998.

23. Цивільне право України: Підручник: у 2–х книгах // О.В. Дзери, Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – Кн. 2.

24. Цивільне право України: Підручник. Академічний курс. // за ред. Я.О. Шевченко, 2003р.

25. Цивільне право України : підручник // Є.А. Харитонов, Н.О. Саніахметова. – К.: Істина, 2003.

Наши рекомендации