Тема: №7. ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ І ДИСЦИПЛІНИ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

П Л А Н

Вступ

1. Поняття і система способів забезпечення законності.

2. Контроль та його види.

3. Нагляд та його види.

Висновок

Література

1. Конституція України. Офіційне видання Верховної Ради України,1996.

2. Про державну службу: Закон України від 16 грудня 1993 року //Відомості Верховної Ради України.–1993.–№ 52.–Ст.490.

3. Про боротьбу з корупцією: Закон України від 5 жовтня 1995 р.// Відомості Верховної Ради України.-1995-№357.

4. Про внесення змін та доповнень до Закону України “Про боротьбу з корупцією”: Закон України від 12 вересня 2002 року // Урядовий кур’єр.–2002.–№ 180.–1 жовтня.

5. Про прокуратуру: Закон України від 5 листопада 1991 р.// Збірник нормативних актів України з питань правопорядку: К.,1993.

6. Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні: Закон України від 26.01.1993р. // Урядовий кур‘єр. - 1993.- 4 березня.

7. Про захист прав споживачів: Закон України від 15 грудня 1993р.// Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 1.

8. Про заходи щодо дальшого зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян: Указ Президента України від 18 лютого 2002 р.

9. Про невідкладні додаткові заходи щодо посилення боротьби з організованою злочинністю і корупцією: Указ Президента України від 6 лютого 2003 р. № 84/2003.

10. Про систему заходів щодо усунення причин та умов, які сприяють злочинним проявам і корупції: Указ Президента України від 9 лютого 2004 р. № 175/2004.

11. Про заходи щодо зміцнення дисципліни працівників та вдосконалення кадрової роботи у правоохоронних органах: Розпорядження Президента України від 26 березня 2002 року N 53/2002-рп.

12. Про серйозні недоліки у виконанні законодавства щодо забезпечення законності і правопорядку, додержання прав і свобод громадян у Львівській області від 4 червня 2003 р. № 477.

13. Про практику розгляду судами справ про корупційні діяння та інші правопорушення пов'язані з корупцією : Постанова № 13 Пленуму Верховного Суду України від 25 травня 1998 р. // Вісник Верховного Суду України.–1998.–№ 9.

14. Концепція боротьби з корупцією на 1998-2005 роки: Указ Президента України від 24 квітня 1998р. // Міжнародні правові акти та законодавство окремих країн про корупцію / Упоряд.: М.І.Камлик та інш. - К: Школяр, 1999. - С.443-478.

15. Інструкція з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації: Постанова Кабінету Міністрів від 14.04.1997р. // Збірник Постанов Уряду. – 1997. - №4.

16. Про затвердження Інструкції про організацію здійснення адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі: Наказ МВС України від 04.11.2003 N 1303/203.

17. Положення про відомчий контроль у системі міністерств, інших центральних органів виконавчої влади за фінансово-господарською діяльністю підприємств, установ і організацій, що належить до сфери їх управління: Постанова Кабінету Міністрів від 10.07.1998 // Урядовий кур’єр. – 1998. – 23 липня.

18. Про затвердження Типового положення про відділ контролю апарату обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації.: Постанова Кабінету Міністрів України від 2 серпня 2000р. // Офіційний вісник України. 2000. № 34.

19. Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм та правил і відповідальності за їх порушення: Декрет Кабінету Міністрів України від 08.04.1993р. // Відомості Верховної Ради України. - 1993.- №23.- ст.247.

20. Виступ Президента України на Всеукраїнській нараді з проблем боротьби з організованою злочинністю і корупцією та захисту прав людини 29.01.2004р.

21. Звернення міністра внутрішніх справ М.В. Білоконя до працівників органів внутрішніх справ України, матеріали розширеної наради керівного складу ОВС України від 25.09.2003 р.

22. Доненко В.В. Особливості реалізації конституційного права громадян на звернення // Науковий вісник Дніпропетровського юридичного інституту МВС України. – Дніпропетровськ. – с. 127-131.

23. Заброда Д.Г. Адміністративна відповідальність за корупційні діяння та інші правопорушення, пов’язані з корупцією: Навчальний посібник. –Дніпропетровськ: В-во Юрид. академії МВС України.–2003.

24. Негодченко О.В. Забезпечення прав і свобод людини органами внутрішніх справ України: Монографія. – Дніпропетровськ, Юридична академія МВС, - 2002. – 416с.

25. Негодченко О.В. Організаційно-правові засади діяльності органів внутрішніх справ щодо забезпечення прав і свобод людини: Монографія. – Д.: Вид-во Дніпропетровського університету, 2003.

26. Печенкін І. Нагляд за додержанням законів органами внутрішніх справ при прийнятті та вирішенні заяв і повідомлень громадян про злочини. // Право України, 1999 № 2. С. 44

27. Черв’якова О. Прокурорський нагляд за додержанням законодавства про звернення громадян в органах місцевого самоврядування. // Право України, 1999 № 1.

Вступ

У загальнотеоретичному розумінні "законність" роз­глядається як специфічний державно-правовий режим, за допомогою якого забезпечується загальнообов'язковість юридичних норм у суспільстві і державі. Її суть полягає в обов'язковості виконання приписів правового характеру.

У сфері функціонування виконавчої влади, у діяльності органів державного управління ця вимога проявляється особливо суворо. Вона міститься у багатьох нормативних актах, починаючи з Конституції України, і формулюється, як правило, згідно із законом і заснована на ньому.Юридичні норми є обов'язковими для всіх і доти, поки вони не змінені або не відмінені, всі державні і недержавні струк­тури, їх представники, формування громадськості, гро­мадяни України та іноземці зобов'язані суворо їх дотри­муватися.

Отже, мета нашої лекції з’ясувати, що таке законність та опанувати систему таких засобів забезпечення законності, як контроль і нагляд.

Наши рекомендации