Тема 2. Державні утворення на теренах Північного Причорномор'я і Приазов'я

План

1.Виникнення держав на території Північного Причорномор'я.

2. Скіфсько-сарматське державне утворення.

3. Античні міста-держави Північного Причорномор'я.

4. Боспорське царство.

Література: 1-4, 39, 45, 28

Тема 3. Суспільство, держава і право Київської Русі

План

1. Формування і розвиток Давньоруської держави.

2. Суспільний лад.

3. Державний лад.

4. Джерела давньоруського права. «Руська правда».

5. Риси давньоруського права.

Література: 24, 26, 27, 29

Тема 5. Литовсько-Руська держава та її право

План

1. Формування Литовсько-Руської держави. Польсько-Литовські унії

2. Суспільний устрій

3. Державний лад

4. Джерела та характерні риси права

Література: 25-28, 30, 33

Тема 6. Суспільно-політичний лад і право на українських землях у складі Речі Посполитої

План

1. Включення українських земель до складу Польщі. Люблінська унія 1569р.

2. Суспільний лад.

3. Державний лад.

3. Джерела права Речі Посполитої. Основні риси права.

Література: 25-29,38, 39

Тема 7. Запорізька Січ: устрій та право

План

1. Утворення Запорізької Січі та її значення.

2. Органи влади та управління Запорізької Січі, її устрій.

3. Джерела та основні риси права Запорізької Січі.

Література: 25-28, 45, 47,39

Тема 8. Держава і право Гетьманщини

План

1. Розбудова Української національної держави в ході визвольної війни 1648-1654р.р).

2. Створення української національної держави. Переяславсько-Московська угода (1564 р.)

3. Суспільний лад

4. Органи автономної влади й управління

5. Основні риси права

Література: 26, 27, 38, 39

Тема 9. Суспільно-політичний устрій і право на українських землях у складі Австро-Угорської імперії (XIX-поч. XX ст.)

План

1. Суспільний лад.

2. Державний лад. Органи влади і управління.

3. Система судових органів.

Література: 38,39, 35, 36,33

Тема 10. Державність та право на українських землях у складі Російської імперії (XIX-початок XX ст.)

План

1. Суспільний устрій на українських землях у складі Російської імперії

2. Російські органи влади й управління на українських землях

3. Судова система на українських землях у складі Російської імперії

4. Право на українських землях у складі Російської імперії

Література: 33,37, 30, 26

Тема 11. Відродження української національної держави і права у 1917 – 1920 рр.

План

1. Утворення Центральної Ради. Державне будівництво УНР

2. Формування права УНР

3. Формування Української держави

4. Законодавча діяльність доби П.Скоропадського

5. Державне будівництво у період Директорії

6. Риси права доби Директорії

7. Державне будівництво на Західноукраїнських територіях

8. Законодавство ЗУНР

Література: 33, 37, 38, 41

Тема 12. Радянська державність і право в Україні у 20–30-х роках ХХ ст.

План

1. Утворення Союзу РСР. Зміни в державному статусі УСРР

2. Державний устрій УСРР у 20–30-ті роки

3. Судові та правоохоронні органи.

4. Перша кодифікація радянського права в Україні

5. Конституційне та надзвичайне законодавство 30-х років

Література: 33, 37, 38, 41

Тема 13. Держава і право України в роки Другої світової війни

(1939-1945 рр.)

План

1. Приєднання Західної Волині, Східної Галичини, Північної Буковини та частини Бессарабії до складу УРСР .

2. Перебудова органів влади й управління в роки Великої Вітчизняної війни

3. Окупаційний режим. Спроби національно-державного будівництва. Рух опору

4. Риси права

Література: 39, 40, 41, 42, 43

Тема 14. Радянська державність та право в Україні (1946-1964р.р.)

План

1. Державний лад.

2. Реформування судових і правоохоронних органів

3. Зміни в законодавстві.

Література: 39, 40, 41, 42, 43

Тема 15. Радянська державність та право в Україні (1965-1991р.р.)

План

1. Органи влади й управління

2. Судові та правоохоронні органи

3. Риси права

4. Перебудова. Зміни у державному статусі Української РСР

5. Зміни у законодавстві (1985-1991 рр.)

Література: 39, 40, 41, 42, 43

СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ

Семінарське заняття № 1

Тема: Державні утворення на теренах Північного Причорномор'я і Приазов'я

План

1. Скіфсько-сарматське державне утворення: державний лад, суспільний лад, риси права.

2. Античні міста-держави Північного Причорномор'я: державний лад, суспільний лад, риси права.

3. Боспорське царство: державний лад, суспільний лад, риси права.

Література:

1. Історія держави і права України. За ред. Гончаренко. Курс лекцій. -К., 1996.

2. Історія держави і права України. За ред. Л.С. Чайковського - К., 2000.

3. Кузьминець О.. Калиновський В, Діхтяр П. Історія держави і права України. - К., 2000

4. Мироненко О.М. Українське державотворення. - К., 1997.

5. Чубатий Микола. Огляд історії українського права: історія джерел та державного права Мюнхен - Київ. 1994.

6. Бойко Ю. Шлях нації - Париж - Київ - Львів, 1992.

Семінарське заняття № 2

Наши рекомендации