Тема 5. Культурне життя українських земель першої половини ХІХ ст.

(2 години) – березень

Мета: схарактеризувати умови розвитку культури на українських землях Російської імперії. Визначити головні пріоритети культурного життя. Дати оцінку розвитку наук та мистецтва. Окреслити внесок українських діячів культури в світову культури.

План.

1. Система початкових та середніх освітніх закладів на українських землях у першій половині ХІХ ст. Реформи у галузі освіти: суть та наслідки.

2. Історія університетської освіти у першій половині ХІХ ст.

3. Українська література першої половини ХІХ ст. Розвиток театру.

4. Українські міста та села у першій половині ХІХ ст. Розвиток архітектури.

Теми рефератів:

1. Український іконопис ХІХ ст.

2. Переклади Святого письма українською мовою.

3. Становлення літературної української мови та правопису.

4. Творчість М. Гоголя.

5. Релігійність Т.Г. Шевченка.

6. Видання українських козацьких літописів у ХІХ ст.

7. Перші підручники з української мови.

8. Чернігів у ХІХ ст.

9. Чернігівщина на шпальтах альбому Т. Шевченка «Живописна Україна».

Реферування:

Студьонова Л. Чернігівки в житті славетних. – Чернігів, 1996.

Репях С. Тарасові сліди (Т. Шевченко на Чернігівщині).: Есе. – Чернігів, 1993.

Л і т е р а т у р а

Демченко Т.П. Нариси з історії Чернігівщини від найдавніших часів до наших днів. – Вип. 2. Культура рідного краю в ХІХ – на початку ХХ ст. – Чернігів, 1997.

Історія України в особах ХІХ – ХХ ст. – К., 1995.

Історія Української культури. У 5-ти томах. – К., 2001. – Т. 3, 4.

Історія українського мистецтва. У 6-ти томах. – К., 1966 – 1970.

Історія української літератури. У 8-ми томах. – К., 1987. – Т. 1.

Пономарьов А.П. Українська етнографія. – К., 1994.

Попович М. Нарис історії культури України. – К., 1999.

Руденок В.Я. Чернигов: из века в век. – Чернигов, 2010.

Руденок В.Я. Чернігів – подорож на 100 років назад. – Чернігів, 2010.

Жабрюк А.А. Мистецтво живопису і графіки на Україні в першій половині і середині ХІХ ст. – Одеса., 1983.

Історія української культури /За заг. ред. І. Крипякевича. – К., 1994.

Копиленко О., Копиленко М. «Я піонер з сокирою важкою» (Пантелеймон Куліш) //Українська ідея. Перші речники. – К., 1994.

Лавров Ф. Кобзарі: Нариси історії кобзарства на Україні. – К., 1980.

Малюк М. Євангеліє у перекладі П. Морачевського //Неопалима купина. – 1995. – № 1-2.

Самійленко Г. Пилип Семенович Морачевський. - Ніжин, 2006.

Ісаєнко О. Перекладач Євангелія з Шестовиці // Село над Десною – Шестовиця: Збірник статей і матеріалів /відп. ред. О.Б. Коваленко.- Ніжин, 2009. – С. 182 – 183.

Нахлик Є. Пантелеймон Куліш. – К., 1989.

Українська культура. Лекції за ред. В. Антоновича. – К., 1993.

Попович М. Микола Гоголь. Роман –есе. – К., 1989.

Золотусский И. Гоголь. – М., 2005.

Яків Федорович Головацький //Письменники західної України 30-50-х років ХІХ ст. – К., 1965.

Методичні рекомендації

Готуючись до семінарського заняття, перш за все, слід звернути увагу на характерні зміни, що відбулися в українському суспільстві на межі ХVІІІ – ХІХ ст.. та їх вплив на культурне середовище на українських теренах Російської імперії.

Відтворюючи фактичний матеріал з запропонованих питань, слід особливу увагу звернути на реформи у сфері освіти, книгодрукування. Докладно зупиняючись на розвитку вітчизняної науки у першій половині ХІХ ст., схарактеризувати новітні теорії та ідеї, які відобразилися у розвитку природничих та гуманітарних наук.

Вивчаючи становище Православної церкви на українських теренах, необхідно детально проаналізувати суттєві зміни у внутрішній структурі церковних інституцій, реформи у галузі духовної освіти, взаємодію церкви та українського суспільства у ХІХ ст.

Також, необхідно зупинитися на процесі формування української мови та літератури та її внесок у національно-визвольні процеси ХІХ ст.

Контрольні запитання і завдання:

1. В яких умовах розвивалася українська культура у першій половині ХІХ ст.?

2. Що нового з’явилося у системі освіти у ХІХ ст.? З чим пов’язані такі зміни ?

3. Яким чином історична наука на діяльність наукових установ пов’язана з національно-визвольним рухом на українських землях?

4. Користуючись запропонованими текстами джерел, подайте реалістичну картину українського губернського міста.

5. Які риси українського театрального життя були характерні для першої половини ХІХ ст.?

Змістовний модуль І

Питання до самоконтролю:

1. Періодизація історії України ХІХ ст.

2. Інкорпорація земель Наддніпрянщини до складу Російської імперії.

3. Формування українських територій у складі Австрійської імперії.

4. Соціальний і етнічний склад населення українських територій в першій половині ХІХ ст.

5. Україна в планах Наполеона.

6. Російсько-французька війна 1812 р. і участь у ній українського народу.

7. Російсько-турецькі війни першої половини ХІХ ст.. та їх значення для формування українських земель.

8. Масонство в Україні.

9. Декабристи на Україні. Південне товариство.

10. Повстання Чернігівського піхотного полку.

11. Діяльність «Малоросійського товариства».

12. Товариство «Об’єднаних слов’ян».

13. Виникнення і діяльність Кирило-Мефодіївського братства.

14. Програмні документи Кирило-Мефодіївського братства.

15. Соціально-економічний розвиток українських земель в першій половині ХІХ ст.

16. Суть кріпосницької системи.

17. Промисловість України в першій половині ХІХ ст.

18. Промисловий переворот та його особливості на українських теренах.

19. Торгівля першої половини ХІХ ст.

20. Реформи у аграрному секторі у першій половині ХІХ ст.

21. Становлення українського мовознавства та його роль у процесах національного розвитку.

22. Історична наука і процес національної само ідентифікації.

23. Українська література першої половини ХІХ ст.

24. Розвиток українського театру у першій половині ХІХ ст.

25. Освіта на українських землях у першій половині ХІХ ст.

26. Етапи українського національно-визвольного руху та їх характеристика.

Тема 6. Реформи 60-80-х рр. ХІХ ст. в Російській та Австро-Угорській імперіях та їх вплив на розвиток українських земель.

(2 год. – березень)

Мета: схарактеризувати процеси модернізації Російської та Австрійської імперій в середині ХІХ ст. та з’ясувати їх наслідки для подальшого розвитку українського суспільства.

План.

1. Відміна кріпацтва в Російській та Австрійській імперіях та їх значення для українського суспільства.

2. Конституційна реформа в Австрійській імперії: причини впровадження, наслідки.

3. Буржуазні перетворення 60-70-х рр. в Російській імперії:

а) земська та міська реформи;

б) судова реформа;

в) реформування військової системи імперії.

Теми рефератів:

1. Відміна кріпацтва на Чернігівщині: як це було.

2. Діяльність Чернігівського земства.

3. Міська інфраструктура після впровадження городового положення 1870 р.

Джерела

Хрестоматія з історії держави і права України. У 2-х томах. – Т. 1. – К., 2000. – розділ Х. – С. 229-288.

Хрестоматія з історії Української УРСР. – Т. 2. – К., 1959. – С. 13-33.

Література:

Бондаревський А.В. Волосне управління та становище селян України після реформи 1861 р. – К., 1961.

Гудзь В. Імперські реформи ХІХ ст. та їх вплив на життя українського народу //Гудзь В. Історія України. – К., 2003. – С. 241 – 266.

Гуз А. Земства дбали і про українську мову // Політика і час. – 2001. – № 5.

Зінченко А. Реформа 1861 року як дискусійне поле історичної науки // Київська старовина. – 2006. – № 2.

Литвак В.Г. Переворот 1861 г. в Росии: почему не реализовалась реформаторская альтернатива? – М., 1991.

Марочко В.Т. Українська селянська кооперація: історико-теореточний аспект(1861 – 1929). – К., 1995.

Миллер А.И. «Украинский вопрос» в политике властей и русском обществе (второй половины ХІХ в.). – Спб., 2000.

Мироненко С.В. Самодержавие и реформы. – М., 1989.

Национальные окраины Российской империи: становление и развитие системы управления. – М., 1998.

Орловський Б. Селянські реформи в Україні 1848 – 1861 рр., їх значення і наслідки //Генеза. – 1994. – № 1.

Панченко П.П., Славов В.П., Шмарчук В.А. Аграрна історія України. – К., 2000.

Петровський В. Державно-правовий устрій України у складі Австро-Угорської імперії //Його ж. Історія держави і права України. Доновітній час. Навчальний посібник. – К., 2006. – С. 326 – 360.

Петровський В. Державно-правовий устрій України у складі Російської імперії //Його ж. Історія держави і права України. Доновітній час. Навчальний посібник. – К., 2006. – С. 260 – 317.

Тейлор А. Габсбурзька монархія. 1809 – 1918. Історія Австрійської імперії та Австро-Угорщини. – Львів, 2002.

Теплицький В.П. Реформа 1861 р. і аграрні відносини на Україні (60-90-ті рр.. ХІХ ст.). – К., 1959.

Українське пореформене село //Українське селянство. – Т. 1. – К., 2006.

Херсонець Н. Освітній рух сільських та міських громад на Півдні України у другій половині ХІХ ст.. // Київська старовина. – 2006. – № 1.

Цьольнер Г. Історія Австрії. – К., 2001.

Шара Л. Роль муніципальних органів у розвитку освіти на Чернігівщині (1870 – 1900) // Сіверянський літопис. – 2000. – № 5. – С. 59 – 64.

Швидько Г. Управління, право і судочинство на українських землях у складі Австро-Угорської імперії // Історія та правознавство. – 2006. – № 17 – 18. – С. 7 – 12.

Шевченко В.М. Селянська реформа і питання економічного розвитку Лівобережної України у другій половині ХІХ ст. // Українській історичний журнал. – 1981. – № 11.

Шимов Я. Австро-Венгерская империя. – М., 2002.

Методичні поради:

При підготовці даної теми необхідно оцінити специфічні риси реформаторської ініціативи у двох імперіях російській та Австрійській. З’ясувати, які причини призвели до необхідності впровадження реформ.

Оцінюючи аграрні реформи 1848 та 1861 рр. доцільно було б показати їх значення як у соціально-економічному, так і у політичному та ідеологічному аспектах. При оцінці інституційних перетворень (земська, міська та судові реформи) важливо оцінити їх у контексті розвитку загальноєвропейського процесу становлення громадянського суспільства.

Доцільно було б відтворити основні історіографічні сучасні підходи до характеристика реформаторського процесу у другій половині ХІХ ст. Особливу увагу слід звернути на вплив реформ на націогенез.

Контрольні запитання і завдання:

1. Які зміни зазнала система влади на українських землях у складі Австро-Угорської імперії внаслідок впровадження у життя конституції 1867?

2. Порівняйте умови звільнення селян від кріпосної залежності на західноукраїнських землях та Наддніпрянщині.

3. Поясніть переваги удосконалення судової системи.

4. Схарактеризуйте реформи самоуправління (земську та міську) в Російській імперії та покажіть на прикладах її позитивне значення.

Наши рекомендации