Та засоби його контролювання з кожного змістового модуля

Методичні рекомендації до самостійного вивчення студентами матеріалу

та засоби його контролювання з кожного змістового модуля

1. Дисципліна політологія покликана сформувати інтерес до сфери політичного, нави­чки самостійного і неупередженого вивчення політичного життя, вміння із знанням справи брати участь у політичному процесі, формулювати і виражати свою думку про ті чи інші по­літичні події. Перш за все слід зважити на те, що мова сучасної політики потребує відповід­ної серйозної роботи і опанування. Це вимагає від студента ґрунтовно ознайомитися із існу­ючими словниками, що містять основний об’єм сучасного політичного лексикону. Можна порадити перш за все звернути увагу на невеликий за обсягом, але змістовний словник-дові­дник С.Г.Рябова “Політологія: Словник термінів і понять” (К.: Тандем, 1996), або більш нове і доповнене видання цієї ж роботи (К., Видавничий дім «КМ Академія», 2001).

В бібліотеці ДонДУУ в достатній кількості наявний «Політологічний енциклопедичний сло­вник» (К., 1997), до якого слід звернутися, якщо треба більш докладно зрозуміти те чи інше слово з лексикону політики. У Москві під редакцією проф. Г. Семігіна у 1999 р. вийшла «Политическая энциклопедия» у 2 – х тт.

Радимо також звернути увагу на глосарій, вміщений наприкінці книги «Основи демократії» (К., 2002). Книга також наявна у бібліотеці ДонДУУ.

Політологічний словник розміщений також у навчально-методичному посібнику “Политоло­гия”(ДонДУУ, 2006).

2.Слід мати на увазі, що досить прості і усім знайомі слова в рамках політичної науки набувають чіткого змісту, який треба правильно розуміти (скажімо, “влада”, “політика”, “цінність”, ). Не покладайтеся на свою спроможність усе пояснити “своїми словами”, - їх, як правило, не вистачає.

3.Зверніть увагу на взаємозв’язок понять між собою, на їхню взаємну залежність.

4.Спробуйте окреслити коло найбільш фундаментальних понять політичної науки (ска­жімо, 15 – 20), із допомогою яких можна описати і в основному пояснити (наскільки це буде можливо) соціально – політичну реальність.

5.Складіть таблицю “Основні етапи розвитку політичної думки” (діячі, напрямки нау­кової теорії, основні праці, внесок у становлення і розвиток політичної думки).

6.Оберіть з наведеного нижче списку зручний для Вас посібник (підручник), ознайом­теся із його змістом, продивіться усі теми.

7.Більш уважно прочитайте розділи, де безпосередньо йдеться про теми, внесені до програми курсу.

8.Намагайтеся фіксувати ключові слова і словосполучення, через посередництво яких Ви будете розкривати тему. Скажімо, неможливо розповісти про політичну систему суспіль­ства, не використовуючи і не розуміючи таких понять, як “держава”, “політична партія”, “політичний клас” та ін.

9.Продивіться питання, які виносяться на іспит. Спробуйте відповісти на них, не звер­таючись до посібника або записів.

10.У разі, якщо у Вас виникають запитання, на які Ви не знаходите (не знайшли) відпо­віді – зверніться за консультацією до викладача кафедри соціології управління (корпус 6, ауд. 205, телефон (0622) 312-56-65).

11.У підготовці до іспиту (і в цілому для кращого опанування курсу) рекомендується звернутися до додаткової літератури, яка містить відомості про сучасні політичні процеси. Це, зокрема, стосується, періодичної печаті (газети, журнали). Не обминіть увагою такі ві­домі видання, як журнал “Політична думка”, “Политические исследования”.

12.Вивчення курсу ставить на меті сформувати стійкий інтерес до соціально політич­ного життя, проблем політики, сприяти Вашому свідомому самовизначенню як суб’єкта вла­сного життя. Не уникайте можливості викласти власну думку, своє бачення тієї чи іншої складної проблеми, - адже політологія пропонує тільки певне (і багато в чому обмежене) ба­чення соціального світу. Навіть якщо Ви свідомо намагаєтесь уникнути політики, це краще зробити із знанням справи.

13. Методичні рекомендації та плани семінарських занять для студентів всіх форм на­вчання та всіх спеціальностей видані як навчально-методичний посібник “Політологія” під редакцією В.В. Бурегі та В.Ж. Попова (ДонДУУ, 2006)

Наши рекомендации