Умови проведення Конкурсу.

ПОЛОЖЕННЯ

Про конкурс есе серед молоді на тему

«Біорізноманіття: від міжнародних договорів до локальних дій»

Конкурс проводитьсяПартнерською мережею «Освіта в інтересах сталого розвиту в Україні» в рамках проекту ПМГ ГЕФ

Загальні положення та мета Конкурсу

Зменшення біорізноманіття займає особливе місце серед головних довкільних проблем сучасності. За даними ЮНЕП, наприкінці ХХ століття серйозного ризику повного знищення зазнавали 25% видів ссавців і 11% видів птахів. Людство стає свідком вимирання видів, яке може стати найбільшим в історії життя на Землі. За останні 400 років на Землі зникло більше видів, ніж за попередні 10 тис. років. Через непродуману діяльність людей за найближчі 50-100 років може бути втрачено від 25 до 50 % сучасного видового різноманіття. Відбувається незворотна руйнація унікального генофонду планети. Наслідком зникнення біорізноманіття стає руйнування існуючих екологічних зв’язків та деградація природних угруповань, неспроможність їх до самопідтримки та саморегуляції, що призводитиме до їх зникнення. Подальше скорочення біорізноманіття може призвести до дестабілізації біоти, втрати цілісності біосфери та її здатності підтримувати найважливіші характеристики середовища. Внаслідок незворотного переходу біосфери в новий стан вона може стати непридатною для життя людини. Тому збереження біорізноманіття є необхідною умовою виживання людства.

Для запобігання втрат біорізноманіттяміжнародна спільнота прийняла ряд міжнародних договорів та угод, стороною яких є і Україна, зокрема такі як Конвенція про біологічне різноманіття; Бернська Конвенція про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі; Рамсарська конвенція про водно-болотяні угіддя; Боннська Конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин; Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення;Рамкова Конвенція про охорону та сталий розвиток Карпат та інші.

Хоча всі ці договори є міжнародними,але їх глобальна ефективністьзалежить від умов реалізації на локальному рівні. Важливу роль у збереженні біорізноманіття відіграє громадськість, особливо молодь. Саме тому, метою конкурсу є привернення уваги до проблеми втрат та шляхів збереження біорізноманіття, керуючись міжнародними зобов’язаннями та домовленостями.

Завдання Конкурсу

1. Привернення уваги молоді до проблем втрат біорізноманіття.

2. Ознайомлення молоді з міжнародними договорами у галузі збереження біорізноманіття.

3. Розвиток у дітей і молоді активної життєвої позиції.

4. Поширення кращих практик у галузі збереження біорізноманіття.

5. Підтримка і заохочення молодіжних природоохоронних ініціатив.

Номінації Конкурсу

Конкурсні роботи розглядаються за такими номінаціями:

1. Виконання принципів міжнародних договорів у сфері збереження та охорони біорізноманіття на локальному рівні за участю молодіжної/дитячої громади (Конвенція про біологічне різноманіття; Бернська Конвенція про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі; Рамсарська конвенція про водно-болотяні угіддя; Боннська Конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин; Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення;Рамкова Конвенція про охорону та сталий розвиток Карпат тощо).

2. Молодь та діяльність об’єктів природно-заповідного фонду у виконанні міжнародних зобов’язань з питань біорізноманіття.

3. Стале використання біорізноманіття та забезпечення екосистемних послуг у контексті міжнародних зобов’язань з питань біорізноманіття.

Час проведення конкурсу

Конкурсні роботи приймаються з 1 грудня 2016 рокудо 1 березня 2017 року включно.

Учасники Конкурсу

1. В Конкурсіберутьучасть громадяни України.

2. У Конкурсі можуть брати учні та учениці 7-11 (12) класів загальноосвітніх навчальних закладів, а також студенти та студентки І-ІІ курсів професійно-технічних та вищих навчальних закладів віком від 12 до 18 років включно.

3. Відповідно до умов визначені наступні вікові категорії учасників:

· Група1 : учасники 12-15 років – учні та учениці 7-9 класів;

· Група 2: учасники 16-18 років – учні та учениці 10-11(12)класів і студенти та студентки І-ІІ курсівпрофесійно-технічних та вищихнавчальнихзакладів.

4. Участь у Конкурсі можутьприйматияк індивідуальні учасники, так і молодіжні колективи. Колективи повинні складатися не більше ніж із 4 осіб, включаючи керівника-координатора. У випадкуколективної участі обов’язково треба зазначити керівника-координатора.

5. Участь у Конкурсі здійснюється на добровільних засадах.

Умови проведення Конкурсу.

1. У Конкурсі беруть участь роботи українською мовою.

2. Не допускаються до участі в Конкурсі роботи, які:

· пропагують насильство, расизм, відверту або приховану рекламу товарів чи послуг політичних партій;

· є плагіатом робіт інших авторів;

· створені з порушенням законодавства України про інтелектуальну власність;

· подані після завершення терміну прийому робіт на конкурс.

Вимоги до робіт

1. Есе – невеликий за обсягом прозовий твір, що має довільну композицію і висловлює індивідуальні думки та враження з конкретного приводу чи питання і не претендує на вичерпне і визначальне трактування теми.

2. Есе повинно мати наступні частини:

ü назву;

ü прізвище та ім’я автора есе,

ü навчальний заклад автора есе;

ü прізвище та ім’я, посаду наукового керівника-координатора (за наявності);

ü та сам текст есе;

ü фото-матеріали до есе (не більше 4-ьох фото).

3. Есе має бути виконано комп'ютерним набором у текстовому редакторі Word:

· через 1,5 інтервал;

· шрифт TimesNewRoman;

· 12 кегль;

· поля: зверху – 2, знизу – 2, зліва – 2,5, справа – 1,5;

· нумерація сторінок – знизу, по центру.

· вирівнювання – по ширині.

· у тексті не використовувати примусові переноси й табуляцію.

4. Розмір есе не повинен бути більше 2 аркушів формату А4. До есе можуть бути додані фото автора, фото-матеріали. Фото-матеріали мають бути підписані (які саме факти, події, учасників, дата, місце тощо, демонструють ці матеріали).

5. Автор подає інформацію про себе у вигляді реєстраційної анкети згідно з додатком 1.Реєстраційна анкета надсилається окремо від файлу есе.Ім’я файла реєстраційна анкета має відповідати імені автора латиницею (anketa _Petrenko.doc).

7. Файл есе. Ім’я файла есе має відповідати імені автора латиницею (ese_Petrenko.doc).

Журі Конкурсу

1. Для організації та проведення Конкурсу створюється Журі Конкурсу (далі Журі).

2. Члени Журі повноважні приймати рішення з усіх питань, що виникають у зв’язку з проведенням Конкурсу.

3. До складу журі входять представники громадських організацій, ЗМІ, експерти, педагоги навчальних закладів та інші зацікавлені цільові групи.

Наши рекомендации