Терміни здачі та рецензування курсових робіт

Термін подання підготовленої і належним чином оформленої курсової роботи на кафедру для рецензування визначається з урахуванням навчального плану відповідної форми навчання та особливостей його виконання в поточному навчальному році. Термін подання курсових робіт на відповідну кафедру встановлюється розпорядженням декана факультету. Кафедри приймають курсові роботи на рецензування в межах установленого терміну і ведуть журнал реєстрації курсових робіт

Приймання курсових робіт кафедрою після встановленого терміну можливе лише за наявності поважних причин затримки та з письмового дозволу декана факультету за попередньою згодою завідувача відповідної кафедри та наукового керівника.

Написання відгуку на курсову роботу

Після подання студентом остаточного варіанта курсової роботи науковий керівник пише офіційний відгук на нього. Відгук наукового керівника, його виступ на захисті курсової роботи є необхідними елементами її творчого та критичного обговорення, гарантом виконання встановлених вимог та об'єктивності оцінки. Зміст такого відгуку залежить від конкретних висновків, які керівник зробив після перевірки остаточного варіанта курсової роботи.

Якщо поданий варіант, на думку наукового керівника, повністю відповідає вимогам, що ставляться до курсової роботи у вузі, керівник у загальній формі відзначає це у відгуку і робить висновок про можливість допуску його до захисту.

Якщо поданий варіант, на думку наукового керівника, в основному відповідає вимогам, що ставляться до курсової роботи у вузі, він відзначає це у відгуку. Одночасно керівник може навести конкретні недоліки поданого варіанта роботи, а також зазначити, які його зауваження не були враховані студентом. У кінці відгуку він робить висновок про можливість допуску поданого варіанта роботи до захисту.

У разі, коли поданий варіант, на думку наукового керівника, в цілому не відповідає вимогам, що ставляться до курсової роботи у вузі, він відзначає це у відгуку. Одночасно керівник зобов’язаний навести найбільш істотні недоліки поданого варіанта, а також зазначити, які його зауваження не були враховані студентом. У кінці відгуку він робить висновок про неможливість допуску поданого варіанта курсової роботи до захисту.

Відгук наукового керівника роботи пишеться в довільній формі із зазначенням:

­ рівня підготовки студента за даною навчальною дисципліною або до наукової діяльності чи виконання професійних функцій за спеціалізацією юридичної діяльності;

­ ступеня самостійності у виконанні роботи;

­ новизни поставлених наукових, навчальних та практичних питань, оригінальності шляхів їх вирішення;

­ вміння використовувати нормативно-правові акти та правозастосовні рішення, наукову та навчально-методичну літературу;

­ ступеня оволодіння методами дослідження;

­ повноти і якості розроблення теми;

­ логічності, послідовності, аргументованості, літературної грамотності викладання матеріалу;

­ відповідності вимогам державного стандарту освіти;

­ можливості практичного застосування висновків, рекомендацій роботи;

­ висновку про відповідність вимогам та оцінки роботи за чоти­рибальною системою: “відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”.

Наявність відгуку на курсову роботу є необхідною.

ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Захист курсових робіт здійснюється згідно з графіками, підготовленими кафедрою та затвердженими деканом.

Захист курсової роботи є публічним і здійснюється перед комісією у складі наукового керівника та члена комісії і проходить за певною процедурою. Вона передбачає:

- виступ студента;

- відповіді студента на зауваження членів комісії у відгуку;

- запитання членів комісії до студента і його відповіді;

- оцінку курсової роботи з урахуванням її захисту.

Результати захисту курсової роботи оцінюються за чотирибальною шкалою (“відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”) (додаток Н)відповідно до Критеріїв оцінювання курсової роботи та системи оцінювання знань студентів за кредитно-модульною системою.

Виступ студента

Студент готує тези свого виступу чи повний його текст, як правило, заздалегідь. Термін виступу встановлюється в межах 7 – 10 хвилин. Текст виступу містить:

- обґрунтування студентом актуальності обраної ним теми курсової роботи;

- визначення об’єкта, предмета та мети дослідження;

- висвітлення найбільш важливих теоретичних і практичних проблем із теми роботи, визначення власної позиції щодо спірних питань;

- конкретні висновки, пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення законодавства, поліпшення юридичної, економічної, соціальної, психологічної практики, подальших наукових досліджень із теми курсової роботи тощо.

Запитання і відповіді

Після виступу студент повинен відповісти на запитання, які можуть бути поставлені йому присутніми. Ставити запитання можуть не тільки члени комісії, а й усі присутні на захисті курсової роботи особи. Запитання повинні стосуватися змісту чи форми курсової роботи, а також окремих положень, сформульованих студентом під час його виступу.

Відповіді на запитання мають бути короткими, аргументованими і конкретними. Вони повинні показати рівень загальної юридичної грамотності та рівень підготовки студента за обраною темою дослідження.

На всі зауваження, що викладені у відгуках та рецензіях, виступах під час захисту роботи, студент зобов'язаний дати вичерпні відповіді. Хід захисту фіксується в протоколі засідання комісії.

Оцінка курсової роботи

Текст курсової роботи та виступ студента є підставою для попередніх висновків щодо оцінки курсової роботи, сумлінності та самостійності студента в роботі над обраною темою дослідження.

Після захисту курсових робіт комісія фіксує оцінку студента у відповідних документах.

Кращі роботи можуть бути рекомендовані на конкурси і виставки, на конференції, а також до друку в студентських збірниках.

Надалі курсові роботи зберігаються на відповідній кафедрі впродовж одного року. Після його закінченню лаборант кафедри складає акт списання курсових робіт та відгуків, який затверджується завідувачем кафедри. Після цього курсові роботи перериваються навпіл і передаються коменданту навчального корпусу для здачі на макулатуру.

Керівництво курсовими роботами студентів юридичного факультету Сумського державного університету здійснюється згідно з “Посадовими обов’язками науково-педагогічних працівників щодо організації керівництва роботою з написання та захисту курсових робіт з предметів, що передбачені навчальними планами” та з метою надання студентові необхідної допомоги в процесі її написання, а також здійснення контролю за дотриманням тих вимог, які ставляться до курсової роботи у вузі. Консультація щодо захисту курсової роботи проводиться науковим керівником, який пояснює процедуру захисту курсової роботи студентом.

Додаток А

(довідковий)

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університет

Юридичний факультет

Кафедра адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки

П. І. П/б. студента (повністю)

Курсова робота

з дисципліни

на тему

____ курс____ група

Науковий керівник:

(науковий ступінь, П. І. П/б.)

Робота подана Робота допущена Робота захищена з

на кафедру до захисту оцінкою________ «___»____20__р. _______________ «___»____20___ р

Науковий керівник Голова комісії:

«___»______20__р. ______________

(П. І. П/б.)

Члени комісії:

______________

(П. І. П/б.)

______________

(П. І. П/б.)

______________

(П. І. П/б.)

Суми 20___

Додаток Б

(довідковий)

(для заочної форми навчання)

Наши рекомендации